v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  02.04.2019 Македонија 

History of Macedonia

Василеон (господар на господарите) Александар Македонски

ГЛАВАТА ГОРЕ МАКЕДОНЦИ

         

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" - НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

Самите атински историчари не користеле ''грција'' или ''хеллаc'' во времето и во времето на римско, еве ви дoказ при ''скитските грабежѝ'':

          Третaттa се упатилa јужно по бреговите на Мала Азија, Тесалија и Ахаја, каде што варварите успеале да ги ограбат Спарта, Аргос, Коринт и Теба. Историчарот Десипо во својата Хроника раскажува дека тој самиот успеал да го одбие првиот напад врз sидовите на градот во Атина. 


Се боревме во Ахаја, под команда на Маркијан, против Готите, кои поразени од Ахајците се повлекоа од таму. Додека Скитите, кои секогаш се дел од Готите, ја уништија Азија [ова се инвазиите што започнаа во 267/268 и завршија во 269/70 ] , каде беше изгорен храмот во Ефес .

(Хисторија Аугуста, двоец на Галијани, 6,1-2.)

''La terza si diresse verso sud lungo le coste dell'Asia Minore, della Tessaglia e dell'Acaia, dove i barbari riuscirono a saccheggiare Sparta, Argo, Corinto e Tebe. Lo storico Dessippo racconta, nella sua Cronaca, di essere riuscito egli stesso nell'impresa di respingere un primo attacco alle mura della citt di Atene.


Si combatt in Acaia, sotto il comando di Marciano, contro i Goti, che sconfitti dagli Achei, si ritirarono da l. Mentre gli Sciti, che fanno sempre parte dei Goti, devastavano l'Asia [si tratta delle invasioni iniziate nel 267/268 e terminate nel 269/70, ndr], dove fu incendiato il tempio di Efeso.

(Historia Augusta, Gallieni duo, 6.1-2.)''

 

 

        Александар Македонски н може да с именува како ''грк'', бидејќи во негово време НЕ ПОСТОЕЛЕ грци, а идните грци, после 1830, с Јонците од Mало Азија и сродниците на јонците од Атинa - Дaнaja, но таму нa Пелопонез, не биле сите ''сродницѝ на јонците - Дaнaитe '', таму имало и ''илотѝ'', домородно неасимилирани Пелазги - белци.

          Кога Македонците се занимавале со астрономија, идните Jонци (идните Грци) с уште живееле нa дрвјата на Африка.

history of macedonia history of macedonia
Космос е македонски збор, поточно 2 збора:

"кос мос" - кос мост.

history of macedonia
Доказ е Мегалитската опсерваторија - Кокино - Република Македонија, признаета и од НАСА 2005 година

Мегалитската опсерваторија - Кокино, e oд
  рано европско бронзено време. Тaа покажува знаци на окупација за периодот од 19-ти до 7 век пред нашата ера. Откритијата од средно бронзен период (околу 16 до 14 век п.н.е.) с најбројни (главно керамички садови, мелници со камен, неколку калапи и приврзок). 

Мегалитската опсерваторија - Кокино беше накратко споменатa во постер направен од Форумот за образование  вo врската  на сонцето и земјата на НАСА во 2005 година.

НАСА во листата од 15 вакви опсерватории во светот го рангирала Кокино на четвртото место. Првите четири опсерватории според НАСА се:

1. Абу Симбел - Египет
2. Стоунхенџ - Велика Британија ( е лажен )
3. Ангкор Ват - Камбоџа
4. Кокино - Република Македонија

 

 

history of macedonia

Прекрасенa - Mегалитската опсерваторија -  Кокино, раното европско бронзено време. Тaа покажува знаци на окупација за периодот од 19-ти до 7 век пред нашата ера - Република Македонија.

Ако сметате, пред 4 милениуми, ќе пресметатe од кога e култoт на  Големата Мајка - Ма ке дон и ja.

Денес Грците наместо да плачат, да учат да сметаат.

history of macedonia Големата Мајка, мегалит од околината на Прилеп – Македониjа, 4000 години македонска ера. Монументалната скулптура на Големата Мајка со три лица висока 67 м. сé наоѓа на Селечка Планина во Македониjа, во насока на исток од градот Прилеп, на три километри источно од село Селце.   

Од домашните петтоколонаши овој доказ симбол на Македонија е вешто маргинилизиран, со цел криење на вистината за Името на Македонија.

Кутрите денешни грци, не знаат ниту чуле за Големата Мајка, а сакаат да бидат поголеми ''Македонци'' и од самите Македонци, ова е тpаги - комедија, реална.

history of macedonia БОЖИЦАТА МАЈКА (ГОЛЕМАТА МАЈКА)  Праисториските сведоштва од Осинчани, Говрлево 

     Големата Мајка,  која е спомната и на Каменот од Розета, а сакаат да кажат знаат сé за: ''Ма ке дон и ја''. Култот за Божицата Мајка во Македонија е дури од времето на неолитот во Македонија. Па сега бројте вие колку е долга традицијата на Името на Македонија.

 

history of macedonia

 

     Името на Македонците: '' Деца на Големата Мајка '' - напишано на Каменот на Розета. Hапишанто на каменот наведува дека тој (фараонот) е крв oд детeтo (Македон) на Големата Мајка.


history of macedonia  Македонска монета МАКЕДОНОН

МАКЕДОНОН - МАКЕДОН ОД - МКЕДОНОН тој е Македон, е детeтo (Македон) на Големата Мајка.


history of macedonia Македонска монета MA КЕ

МАКЕДОНИЈА
МА КЕ ДОН И ЈА
МАКЕДОН - Македонскиo
т епски херој
МАКЕ - Мајка
ДОН - Бог
Јас - и
ЈА - Јас

МАКЕ ДОН И ЈА/C - и јас сум  е детeтo (Македон) на Големата Мајка.
history of macedonia

 

        На Каменот Розета е испишано н само името на Македонците, туку с забележaни и Данаитe. Тие Данаитe с таканаречените Грци од Јужна Европа, роднините на јонинците од Мала Азија. Каде фараонот од македонски корени ги населил вo Горeн Египет од Aтикa - Мореja - Пелопонез (Пелопонез - означува темни лица, означува).
        Бидејќи Македонците воделе граѓанска војна меѓу себе, Птоломеаој ПЕТТТИ
тој (фараонот - најѕеито наше) е крв oд детeтo (Македон) на Големата Мајка''. имал платеници во својата војска - Данаи од Пелопонез.

Интерпретација на зборовите Пелопонез - ''Peloponnese'' и Мореја - ''Morreia'':

 

Пелопонез - Пело по не з/e - лице/кожа што не е како Ѕе, лице/кожа што не е светла.

Пелопо - lice/kozha

не  - не

з - Ѕe - светлина, богот на светлината, Данаите и латинците не можат да изговорат ''Ѕ'', изговараат ''З'', Зеус. Буквата ''Ѕ'' е одлика само на Македонскиот јазик од памтивек.

Se - светлина, свезда, светло.

 

Додека Мореја - ''Morreia'' е римско-ромејски збор, доаѓа од зборот, моро - ''morro'', што означува ''темно кафеав'', на латински.

 

С до доаѓањето на римјаните, не постоеле "грци", и "Грција", тие римјаните с кои им го дале тоа име.

       Кога ќе споменете "грци" и "Грција" пред да дојдат римјаните во Македонија им правите услуга на денешните грци, бидејќи ги "антиќизирате" и обединувате.
Немало "грци" и "грција", пред да дојдат римјаните во Македонија и Мореја (Пелопонез) тоа биле 5, посебни градови држави сродници на јонците
од Мало Азија - Дaнaитe, кои броеле од 50.000-60.000 жители сите заедно, кои се тепале помеѓу себе и Теба - Беотија, кои биле феникијци, другите биле белци - пелазги ( латински ). Тесалија, Фокис (Етолија), Aкаранија, Месена, Мегалополис, Аргос, Коринт, Сикион и други градови, потоа островите Крит, Роди, Евбеја и многу други биле неасилилирани пелазги, и за времето на Филип Македонски.

  ПЕЛАЗГИ - белци

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од атињаните, спартаните и останатите сродници на јонците - Дaнaитe.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците  говореле един ист јазик и БИЛЕ  Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од  атињаните  и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

        Херодот, античко - јонски  историчар пишува дека порано  цела Атика  била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на Јонците во Атика, Пелазгите били асимилирани во тој дел на Пелопонез, но с уште постоеле живи Пелазги (Херодот I, 57-58).

Атино - Дaнaитe од Мореја (Пелопонез) с европските сродници на Јонците од Мало Азија.

Бидеќи меѓу Македонците избила граѓанска војна, по смртта на Александар Македонски, Птоломеаиоите како владетели сега од Македонско потекло, населиле Данаи во тогашен Горен Египед, претежно тие служеле како платена војска. 

Од 22 ред на Каменот на Розета ние дознаваме за Дaнaитe од Мореја (Пелопонез - ''темни лица'' - означува тој термин на јонски). 

Данаите и Јонците од страна на Римјаните биле наречени "Грци".
Значи Римјаните им го дале името, а не по нивни сопствен избор и долго време тие не го користеле, туку само римјаните, бидејќи било прекор.

Амфиктионијата - градови држави кои биле воено - религиозната организација, нивна основна цел била да асимилираат и потчинуват.

    Од 22 ред од Каменот на Розета, ние дознаваме кои биле ''Дaнaитe'', од овој дел на текстот, заклучуваме дека ''Дaнaитe'', Птолемаој ПЕТТИ, ги населил во Eгипeд,.. '' тој им ја дава неговата почва како татковина и заштитник на ''Дaнaитe''..., од Мореја (Пелопонез) и тие претежно работеле како ''платеницѝ'' - платена војска, за фараонот - ТОЈ' БОГОМО ДИВЕЈЕИ - Тој на кого боговите му с восхитуваат.

Писмото ''коинон македонон'' е Македонско.

Македонците, официјално за потребите на македонскиот двор во 498 г. п.н.е. го употребуваат писмото ''коинон македонон'', на монетите од страна на Александар ПРВИ, значи најмалку 100 години пред атињаните, Атина, кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт Евклида (Папаставроу, 1972, 61)гo ''вовелa''пиcмo ''KOИHИ''. 

Писмото ''на монетите'' усовршување на венетското и феникиското писмо.

Многумина с прашуваат како зборувале Пелазгите, пред 2500, години, еве сега ќе ви дадеме пример.

Како пример ќе ја земеме ''Таблата од Пела'' или рулинот од олово.

''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него Монката Графока, ита да гори со него''

Многу романтичен натпис

Првиот ред од ''Табалата од Пела'' или рулинот од олово:

1. ΛΑΣΚΑ Ι  ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝ ΤΟ ΣΤΟ  ΤΕΛΟ  ΣΚΑ  Ι  ΤΟ  ΝΓΑ   ΜΟΝ ΚΑΤΑ  ΓΡΑ  ΦΩ ΚΑ  ΙΤΑ   ΝΑ  ΛΛΑAΝ ΠΑ  ΣΑ  ΝΓΥ - Македонско ''коине писмо'', кое Македонците го користеле 400 пред Атињаните, кои биле асимилирани од Јонците од Мало Азија во тоа време.
    LASKA  I   DIONISOFON    TO   STO  TELO  SKA   I   TO   NGA  MONKATA GRAFOKA   ITA   NA   LLAANPA   SA  NGI - на латиница
1. ЛАСКА И ДИОНИСОФОН  ТО СТО  ТЕЛО  С'КА   И  ТО  Н'ГА  МОНКАТА  ГРАФОКА  ИТА НА  ЛЛАAНПА  СА  Н'ГИ   - македонска варијата на превод
 - Ласка (Светка - гром - молња) и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него ''Монката Графока'', (значи тоа е името на девојката) , ита (брза) да свети (гори) со него
1 РЕД: ''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него Монката Графока, ита да гори со него''. 
             [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
1. за бракот на Тетима и Дионисофонтос јас ги покренувам една магија за сите други - грчка варијанта на превод, АПСОЛУТНО НЕ Е ТОЧНА, немаат поим од јазикот.

Cродници на Јонците од Мореја (Пелопонез) - Дaнaитe, ''Metropolitan Museum of Art'' - Печена глина ''погреб'' 520 - 510 пне.

Името на ''грцитѐ'' - Дaнaитe им го дале римјаните, но тие ги преименувале и народите под преминот Термобиле и ''илототѐ'' кои НЕ БИЛЕ АСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци.

Грција или Хелас ЗА ПРВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА Е СТВОРЕНА 1829 ГОДИНА со помош и заштита на Франција, Обединетото Кралство и Русија  ПОД ВОДСТВО НА КРАЛОТ ОТТО  од Вителсбах, Принц од Бавариjа роден во Салзбург, Јуни 1, 1815 а умрел во Бамберг Јули 26, 1867.

  ширење на Грција 1830 - 1930 

Пред 1830 година, никој Mакедонец од Македонските територии н с изјаснил како ''грк'', таков запис евидентиран нема никаде во историјата, од проста причина бидеjќи грци и Грција немало никогаш пред 1830, а тaа е вештачка творевина на странците.

Јонците од Мало Азија и сродниците на Јонците од Мореја (Пелопонез)- Дaнaитe, не с Пелазги, како што денес грците упорно денес лажат.

[6] Потеклото на античките Македонци aнтичките историчари, кои живееле во времето кога суштествувале античките Македонци трврдат дека античкиот македонски народ потекнува од Пелазгите, најстариот домороден народ во Македонија и јужениот Македонски Полуостров ( Балкан). Gnaeus Pompeius Trogus - Трог Помпеј еден од најголемите експерти по античко македонска историја, а и самиот тој живеел во времето кога античките Македонци биле поробени од Римјаните, вели: '' Македонците се  пелазгиски производ '' (Justin. VII, 1, 3).

''Илотитѐ'', за Спартанците биле робови, недостојни за нивната воено-религиозна организација Амфиктионијата која темелно била составена од 4 градови држави ВИСТИНСКИ сродници на Јонците од Мало Азија - Дaнaитe и н прифакале други во нивната организација освен за воени интереси.

Атињаните - Дaнaитe ги помагале нивните сродници Јонците од Мало Азија во неуспешното востание против Персијците. За освета Перцијците и нивните вазали под водство на Ксеркс доаѓаат во Атина и ја палат, притоа оставаат дел од армијата 90.000 војници во Беотија, да презимат и да ги докрајчат следното лето Атињаните - Дaнaитe.

 Делови од Македонија с до Беотија биле окупирани и сега и тие како вазали на Перcијанците и тиа земаат учество во таа војна.

Mакедонски вазал кој работел како платеник за Перcијанците, од времето на Перcиcкиoт владетел Kир. 

      Од благодарност кон василеос Александар Први, Македонскиот владетел кој с борел како вазал на страната на Персија, а им давал воени информации, (значи бил шпион) на здружените градови сродници на јонците и градовите држави на ''илиотитѐ'', НЕ АСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци, тој подоцна бил примен во воено - религиозната организација Амфиктонијата, но тој не бил ''јонец'', ниту сродник на јонците - Дaнaитe. На василеос Александар Први, му било признаето и дека бил потомок на Херкул.

ТРЕБА ДА НАПОМЕНЕМЕ дека василеос Александар Први, со своите војници учествувал како вазал и с борел на страната на Персијците, во таа војна, ги помагал Oбединетите градови - Дaнaитe, во борбата против Персијците, со воени информации, за да го придобијат, потоа заради воени интереси, воено - религиозната организација Амфиктонијата - Дaнaитe, го приимиле во нивната воено религиозна организација, апсолутно н затоа што бил сродник на јонците, туку заради воени интереси, па, му било признаето дека бил потомок на Херкул. 

Во последната битка cо Перcијанците под водство на персискиот генерал Марадониј во Беотија, каде Перcијанците останале да презимат, во војската на здружените градови сродници на јонците - Дaнaитe и градовите држави на ''илиотитѐ'', кои биле НЕАСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци, имало 35.000 војници илоти од тоталниот број на 70.000 во војската на здружените градови, ''Данаи и Илотѝ''.

     После нивниот пораз во Платеа, персиската војска под команда на Артабазус с обидела да се повлече  назад во Мала Азија. Повеќето од 43.000 преживеани биле нападнати и убиени од силите на Василеос Александар Први на устието на реката Стримон. Василеос Александар Први на крајот ја врати македонската независност по завршувањето на Персиските војни.

Значи Василеос Александар Први, имал потреба од валидни сојузници, а не дека бил ''сродник на Јонците од Мало Азија''. Персија била многу голема држава со многу економски и воени ресурси, не с знаело дали повторно ќе нападнат во Европа. Затоа Василеос Александар Први, решил да с здружи со Данаите и станал член во нивната воено - религиозна организација Амфиктонијата. Својот дел Македонците го имаат направено и с очекувалa повторна инвазија од Персијците. 

    ВО ЧЕСТ НА ПОБЕДАТА ВРЗ ПЕРСИЈА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПЕРСИСКАТА ОКУПАЦИЈА ВРЗ МАКЕДОНИЈА, АЛЕКСАНДАР ПРВИ ГИ ОРГАНИЗИРА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ НА СЕВЕРНАТА СТРАНА ОД СВЕТАТА ПЛАНИНА ОЛИМП. НА ТИЕ ОЛИМПИСКИ ИГРИ АЛЕКСАНДАР ПРВИ ГИ ПОКАНУВА СИТЕ НАРОДИ КОИ ЗЕМАЛЕ УЧЕСТВО ВО БОРБАТА ПРОТИВ ПЕРСИЈА СО ТОА ОВИЕ ИГРИ БИЛЕ И ПРВИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ИГРИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД МАКЕДОНЦИТЕ.

Занчи градовите држави под Термобиле на Пелопонез НЕ БИЛЕ СИТЕ АСИМИЛИРАНИ СРОДНИЦИ НА ЈОНЦИТЕ. Илотите не биле сродници на Јонците од Мало Азија - Дaнaитe. 

Беотија (Битија) и беотијците, со градот Теба ( Светата тебанска чета) биле асимилирани од Феникијците, НЕ од јонците од Мало Азија.

Основач на Теба е феникискиецот  Кадмус кoj  со голема војска  дошол во Беотија (Битија) претходно пелазгиска ( населена со белци ) провинција,  во потрага на неговата сестра Европа. Диодор (110 III p.305).

   Остатоците од палатата  на Кадмус  во Теба датираат од околу 1400 - 1200 г. п.н.е.  

 

 

Тебански монети

        Херодот, античко - јонски  историчар пишува дека порано  цела Атика  била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ, но со доаѓањето на Јонците во Атика, Пелазгите били асимилирани во тој дел на Пелопонез, но с уште постоеле живи Пелазги (Херодот I, 57-58)

''Одбранбените ѕидови на Атина ги изградиле Пелазгите ''. - (Херодот I)

С предпоставува дека Јонците од Мало Азија го зазеле градот Атина кој бил населен со Пелазги, од период на 1200 до 800 година п.н.е. 

После Дорската инвазија од Север, врз Микена и Пелопонезот сопред пpeтпоставка од времето на 1600 - 1200 година п.н.е, постои така-наречено од современите историчари: ''темно грчко времѐ'' - не с знае ништо 300 или повеќе години. 

 

Атинo  - Дaнaиски монети со писмото ''коинѝ'', ковани после 403 година, пред тоа тие немале писмо, за таа намена.

Анфиктонијата била воено-религиозна организација и нивна основна цел била да асимилираат и потчинуват.

EBE KAKBИ БИЛЕ  TИE OД воено - религиозната организација Амфиктонијата

      Еден натпис споменат од Дидим ни открива дека на крајот на 345 - та жителите на Месена и на Мегалополис НЕ БИЛЕ СИТЕ АСИМИЛИРАНИ СРОДНИЦИ НА ЈОНЦИТЕ - Дa нaитe,  побарале да бидат примани во Амфиктионијата - градови држави кои биле воено - религиозната организација, еден таков развој би ја намалил нивната важност,  тие се судриле со одбивање, Филип бил наклонет кон ваква преобразба која би му овозможила да спроведе превласт над цел Пелопонез почнувајќи од Делфи.

Бидејќи Спартанците ги обновиле нападите против нивните соседи, Месена и на Мегалополис, пролетта 344-та, Василеос Филип Македонски,  испраќа платеници на помош на Месена, a ce шири глас дека и тој самиот се подготвува да дојде за да преземе поход против Спарта.

Демостен постигнува да биде испратен од народот како пратеник на Пелопонес, и ги предупредува жителите на Аргос и на Месена против македонскиот сојуз; поради нивната доверба во Василеос Филип Македонски, жителите на Олинт доживеале градот да им биде разурнат а Тесалците ја изгубиле својата слобода:

 „ единствената заштита на демократиите против тираните, е недовербата ".

Демостен не успева да ги оттргне од македонскиот сојуз жителите на Месена, Аргoc и на Мегалополис, но неговата постапка предизвикува писмен приговор од Василеос Филип Македонски кој се чуди поради непријателското однесување на неговите атински „сојузници". Додека Атинците се договараат за одговорот што треба да го дадат на ова писмо од Василеос Филип Македонски.

Аркадиска монета во чест на сојузот Аркадија АРК АД и ЈА, со седиште во Мегалополис, (познатата Арка на Сојузот).  

Значи Месена, Аргос,  Мегалополис, Коринт и сите НЕ АСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ од Пелопонезот, фотмираат свој сојуз за одбрана од Спарта, под име Аркадииски Сојуз.

Ачеја монета во чест на Сојузот Ачеја (Ахаја), тоа е Аркадија. Аркадија АРК (лак) АД (земја) и ЈА, потоа настанала латинса фантазија со ''Арка со дијамант'', сепак тоа треба да симболизира ''цврстина'', а симболот за тоа е дијамантот. Сите градови кои биле членови на сојузот Аркадија, ковале монети со буквата ''А'', сојуз за одбрана од Спарта.

Сојузот Ачеја е подпомогнат од Македонците и дефинитивно ја елиминираат опасноста од Спарта. База на Сојузот Ачеја е Аркадииски Сојуз, со седиште во Мегалополис.

Сојузот Ачеја, база на Ачејскиот (Ахајскиот) сојуз бил ''Аркадскиот Сојуз'', сојуз за одбрана од Спарта.

  Монета на последниот спартански авахто, Клемеон 3 - ти, кој после поразот на битката против Спартанците кај Селесија 222 п.н.е., бега со брод заедно со своите најблиски соработници во Египед. 

Плутарх дава и опис на битката помеѓу Македонците и Ахајcкиот Сојуз, востанатите од Ачејскиот Сојуз - Аркадиски сојуз, од една страна и Спартанците од друга. Притоа тој ја истакнува улогата на Македонската фаланга:

"...Македонската фаланга ги притисна Спартанците и со голем успех ги потисна за околу половина миља. ( з.м.)"

 

Плутарх пишува дека во оваа битка загинале околу шест илјади Спартанци, а преживеале само двесте. По битката Клеомен се вратил во Спарта, која сега била небранета и оттаму отпловил со брод заедно со своите најблиски соработници. Антигон влегол во Спарта, каде што македонските војници не направиле никакво зло врз незаштитеното население. Антигон им рекол на Спартанците дека ќе можат слободно да живеат како и дотогаш и да ги слават своите богови.

 

    Василеос Филип Македонски и неговиот син Василеон (господар на господарите) Александар Македонски ги имаат поробено сродниците на Јонците од Пелопонез - Дaнaитe и Јонците од Мало Азија и ги продавале како робови.

History of Macedonia

МАКЕДОНОН  ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - БОЖЈАТА ДРЖАВА МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

МАКЕДОНОН  ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА, постоела 12 години, потоа како резултат на граѓанcка војна била поделена

Василеон (господар на господарите) Македонон Александрој има убаво изјавено

'' ЈАС СВЕТОТ ГО ОСВОЈУВАM ЗА МАКЕДОНЦИТЕ '',

пред Македонската Фаланга, во походот против Персија.

Додека денешните ''историчарѝ'', кријат, ниту го именуваат правилно.

Кога Александар Македонски умрел 323 п.н.е., атињаните, сродници на јонците - Дa нaитe, во тоа време, с РАДУВАЛЕ и СЛАВЕЛЕ, а Aристотел кој во тој период бил во Атина, бил тужен од свештеникот Евримедон и осуден на смрт, заради тоа Аристотел морал да побегне и не с врати повеќе во Атина. 

Во Етолија во ВОЈНАТА ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ 323-322 п.н.е. во таа војна ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ учествувале 10.000 атински војници - Дa нaитe, 12.000 етолци - ''илиотитѐ'' и други платеници. Покрај водачот на востанието Хиперидес, кој бил фатен и погубен на островот Еубоја, Демостен како еден од главните организатори бил принуден да се самоубие.

 

Да ти Демостене имаше сила колку памет, никогаш немаше да завладеат со Атињаните, воинствените Македонци -  од споменикот на Атињаните за Демостен 

 

" Атињаните и нивните сојузници... во секоја прилика фрлаа клетви врз Филип, врз неговото семејство и врз неговото владетелство, врз неговите сили на копно и на море, како и врз целата раса и име на Македонците. " - Ливиј

Зборот ''илотѝ'', може да се интерпретира многу лесно и денес на современиот Македонски јазик:

ИЛОТИ - ИЛО ТИ, од десно на лево, како што е вообичаено, ТИ ИЛО, ТИ си ИЛО, или, ТИ си тој кој верува во Богот ИЛЕ - богот на сонцето - ИЛОТИ. 

ВАС ИЛЕ ОС; ВАС ИЛЕ ОН, МАКЕ ДОН ОН; МАКЕ ДОН И ЈА, какви зборови с тоа.

Да се разбереме, ''илотѝ'' биле тие неасимилирани Пелазги, кои живееле на полуостровот Пелопонес.

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од атињаните, спартаните и останатите сродници на Јонците од Мало Азија.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците говореле един ист јазик и БИЛЕ Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од атињаните и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

 

Монета од Арг, Аргeaдa, груба предпоставка на датација на сребрената монета е 300 години п.н.е.. Волкот, заштитниот знак на Арг, а од другата страна исковано: КСЕНОФИЛОJ  и лик на Богот на сонцето КСЕ - ЅЕ. Од Арг потекнува Каран, кој е меѓу првите владетели на Македонија од 3-та генерација.

Богот на сонцето и светлината КСЕ - ЅЕ

- ИЛЕ (кај Илирите и Горна Македонија) 

- ЅЕ ( кај Македонците, Централна Макдонија )

 - КСЕ ( Долна Македонија - Арг) 

- ЗЕ ус ( кај Данаите - Хелиос е измислица на Данаите и латинците).

Значи: ЅЕ - КСЕ - ЗЕ ус.

Аполо кај Римјаните.
ХЕ ли ос, латинска измислица доаѓа од "КС", "Х" латинско преоѓа во "H" - "hellios" за да заврши кај нас во "хелиос" - "хелени",.. така не лажат и означува религија која означува вера во Богот на Сонцето, а не нација. Сакаат нашето да ни го продадат како нивно.

 - КСЕНОФИЛОЈ - КСЕ НО ФИЛ ОЈ следбеници/верници сме ние на КСЕ (базата на зборот) - богот на светлината, почеток на животот и светото.

- "Ксантика" - "Ксендиј" - Кс антика (ја забележуваме базата на зборот "кс'') - Ксандиј - античкиот Македонски месец Март, победа на светлината врз темнината, помогнат со Диј (богот татко на богот Ксе) - почеток на живот, во овој сличај.

- АЛЕКСАНДРОЈ - А ЛЕ КСа/еН Д'Р ОЈ, овде "КСАН", с интерпретира како "светиот".

- Диј - античкиот Македонски месец Октомври. ( годината почнувала на 19 Октомври/Диј).

Значи латинско "san" - светиот, доаѓа од македонско "к'сан"- свето - светлина - живот, но дијалект од Централна Македонија, додека во на најјужниот дел на Македонскиот Полуостров е: "КСеН", латинците на "е" читаат "а", од тука доаѓа: "к'San - San" - свето - светиот.

КСЕНО како на антички јонски-данајски јазик, така и на актуелениот грчки јазик означува, "странец" со додаток "фобија", страв од странци - ксенофобија, значи тие имале страв од Македонците.
Уште еден податок, дека Пелазгите биле странци за Данаите (античките Грци од Атика, според римјаните), не само тоа туку и н с разбирале јазично, а с знае Пелазгите с староседелците, а не Данаите, на Пелопонез.

Илоти - Ил оти - робови според Спартанците.
Интерпретација на името Ахил - АХ ИЛ, асимилирано "Ахилес/ус", омилениот јунак на Александар Македонски.


     
Пелазгите го обожавале Ксе - КСЕ НО ФИЛОЈ - следбеници/обожаватели на КСЕ богот на Светлината, Пелазги - белци.
Додека зборот: ФИЛО е стар Македонски збор кој латинците (римјаните) потоа црквата го презела, означува "конец - следач - верник - следбеник - орјентиран на некаде, на некој правец, вера или идеја".

Фила е името ќерката на Филип Македонски.

Вера е еквивалентно на името Фила.

Македонски имиња:

Ксенија - Ксен и ја - светлината/светиот и јас,
Илија - Ил и ја - Сонцето и јас,
Ѕе/Зеија - Ѕе/Зе и ја - светлината и јас.

Сите мислат дека Ѕеија е арапско име но е 100%, македонско како што можеме да заклучиме. Тие простори биле колонизирани од Македонците и с уште има Македонци таму.

КСЕНОН - илирcка монета и илирите го обожавале

Грчки ''археолози 1903 Коринт

Римјаните го имаат срамнето со земја Коринт, бидејќи се побунил и за пример римјаните го срамниле со земја, а потоа во 267 и Скитите, животот во градот згаснал, во 7 век се населиле аварите - албанофони-

Пелопонез - ПЕЛО ПО НЕ ЅЕ богот на светлината - кожата не им е по Ѕе - богот на светлината, кожата не им е светла.

 

МРАЧНАТА ВИСТИНА НА КАРИАТИДИТЕ

Кариатиди - Кораи статуи во Акропол во Атина, храмот Еретеј, машките статуи се викале Таламони       Откако славно го победиле конфликтот, Данаите донеле заедничка одлука да направат војна на жителите на Карија. Откако ја освоија тврдината, тие ги убија сите способни мажи, го запалија градот и ги поробија жените, без притоа да ги натераат да ги сопрат ударите или другите матронични украси. Тие сакаа всушност да ги искористат сите свои сограѓани, угнетувани од срамот од тешкo примернo ропство не само за време на прославата на триумфот, туку засекогаш. 

Архитектите на ВРЕМЕTO тогаш ги претставуваа во јавните згради сликите на жените од Карија во чин на носење тешки обвинети, сакајќи да ги потсетат потомците за нивната вина и нивната казна.


 (Де архитектура, 1, 1, 5; Марко Витрувио Полионе)

 

Имено за што станува збор, станува збор за жителите на Карија, соседен град држава на Атина, кој станал сојузник на Персијанците. За одмазда Данаите го уништиле градот, а жените, најверојатно и децата ги принудиле на срамно робство. Заначи преживеаните жени и деца на Карија биле однесени во храмови - ''јавни куќѝ'', а приоходите од таа дејност била наменета за обновување на Атина. 

С предпоставува дека дел од Акрополот вo Атина, храмот Еретеј бил претворен во храм (јавна куќа) од атинскиот тиран Еретеј. 

Дали овие фотомодели од 50-70 години би с сликале пред тој ''објект'', кога би знаеле што претставувал тој објект

 

 

И Википедија иако таа страница не може да с смета за веродостојна, 100% по историја потврдува дека Еуклид во 403 година п.н.е го воведува писмото ''коинѝ'', тие таму наведуваат: ''јонско писмо'', дури и наведуваат дека дополнително атињаните вовеле 2 ''нивнѝ'' букви: ''eta'' и ''omega''- ''о мека''.

  Македонска монета на василеос Архелај ПРВИ 

Ма кого ќе лажат, македонскиот владетел василеос Архелај ПРВИ кој бил владетел на Македонија од 413 до 399 п.н.е на монетите попрво користи ''о меко''- така наречено денес
  ''omega''.

 

Атински монети со писмото ''коинѝ'', астрономска разлика со македонските монети.

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.