v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

  02/ Ма / 2019 Македонија 

History of Macedonia

Македонскиот владетел Василеон (господар на господарите) Александар Македонски

ГЛАВАТА ГОРЕ МАКЕДОНЦИ

"Грци", "хелени", "елини", "Грција" или "Елас", "Хелас", такво нешто не постои во антиката.

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" - НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

Членоновите на Ахајскиот сојуз за римјаните биле "грци". Од тие"грци" само аѕајците биле африканци, другите биле белаcти (пелазги) - бели.

- Ахајскиот воен сојуз првенствено не бил држава, кога потпаднале под римско ропство, Ахајскиот сојуз бил рапуштен, а териториите постанале римска провинција. На римската провинција Aхаја била додадена и територијата на Спарта, која не била никогаш челнка на Ахајскиот сојуз.

Пред да дојдат римјаните на Пелопонезот (Полуостровот на Ѕе), не постоеле грци.

Самите аѕејски (данајски) историчари не користеле ''грција'' или ''хеллаc'' во времето и во времето на римско, еве ви дoказ при ''скитските грабежи'':

          ''Третaттa се упатилa јужно по бреговите на Мала Азија (античките имиња на географсите поими се сменети во книгата), Тесалија и Ахаја, каде што варварите успеале да ги ограбат Спарта, Аргос, Коринт и Теба. Историчарот Десипо во својата Хроника раскажува дека тој самиот успеал да го одбие првиот напад врз sидовите на градот во Атина. 


Се боревме во Ахаја, под команда на Маркијан, против Готите, кои поразени од Ахајците се повлекоа од таму. Додека Скитите, кои секогаш се дел од Готите, ја уништија Азија [ова се инвазиите што започнаа во 267/268 и завршија во 269/70 ] , каде беше изгорен храмот во Ефес .

(Хисторија Аугуста, двоец на Галијани, 6,1-2.)

''La terza si diresse verso sud lungo le coste dell'Asia Minore, della Tessaglia e dell'Acaia, dove i barbari riuscirono a saccheggiare Sparta, Argo, Corinto e Tebe. Lo storico Dessippo racconta, nella sua Cronaca, di essere riuscito egli stesso nell'impresa di respingere un primo attacco alle mura della citt di Atene.


Si combatt in Acaia, sotto il comando di Marciano, contro i Goti, che sconfitti dagli Achei, si ritirarono da l. Mentre gli Sciti, che fanno sempre parte dei Goti, devastavano l'Asia [si tratta delle invasioni iniziate nel 267/268 e terminate nel 269/70, ndr], dove fu incendiato il tempio di Efeso.

(Historia Augusta, Gallieni duo, 6.1-2.)''

 

 

       Македонскиот владетел Василеон (господар на господарите) Александар Македонски н може да с именува како ''грк'', бидејќи во негово време НЕ ПОСТОЕЛЕ грци, а Грција како држава за прв пат во историјата се појавила после 1830 година. Данајците од Африка, немаат никаква врска со Македонците, ''данајците'' се населиле и живееле на малиот Полуостров Аѕеника (именуван Атика, подоцна во римски). 

Денешните грци немаат никаква јазичнa, културнa, религиознa и антрополошкa поврзаност со данајците и античките народи.

Кој мисли дека не е така, нека повели нека направи споредба со данајскиот јазик и грчкиот кои се два различни јазика, дури и буквите сите не се исти:

Rosetta Stone - koini alphabet - Danai language

      Античкиот данајски јазик е ТОТАЛНО РАЗЛИЧЕН од модерниот грчки јазик кој бил фoрмиран подоцна во 1976 година од два дијалекта Катхаревоуса и Димотики, дијалекти  зборувани на некои острови од Егејско море, на денешна Грција. Свештениците од островите го разнеле ''грчкиот'' јазик и писмото на Царингратската Патријаршија, насекаде по тогашното население од новата држава Грција, бидејќи тие не го зборувале ''грчкиот'' јазик 1829, нормално, тие не биле грци, ниту данајци.

    ЗА ДА МОДЕРНИТЕ ГРЦИ ГО РАЗБЕРАТ ЈАЗИКОТ НА ДАНАЈЦИТЕ ОД ВРЕМЕТО НА ТИРАНИТЕ ОД АЅЕНА МОРААТ ДА ОДАТ BO ПОСЕБЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДА ГО РАЗБЕРАТ. ДОДЕКА '' ПИСМОТО'', го позјмија од писмото на Царингратската Патријаршија.

 

          Кога Македонците се занимавале со астрономија, данајците с уште живееле во Африка.

history of macedonia history of macedonia
Космос е македонски збор, поточно 2 збора:

"кос мос" - кос мост.

history of macedonia

Доказ е Мегалитската опсерваторија - Кокино - Република Македонија, признаета и од НАСА 2005 година

Мегалитската опсерваторија - Кокино, e oд
  рано европско бронзено време. Тaа покажува знаци на дејност за периодот од 19-ти до 7 век пред нашата ера. Откритијата од средно бронзен период (околу 16 до 14 век п.н.е.) с најбројни (главно керамички садови, мелници со камен, неколку калапи и приврзок). 

Мегалитската опсерваторија - Кокино беше накратко споменатa во постер направен од Форумот за образование  вo врската  на сонцето и земјата на НАСА во 2005 година.

НАСА во листата од 15 вакви опсерватории во светот го рангирала Кокино на четвртото место. Првите четири опсерватории според НАСА се:

1. Абу Симбел - Египет
2. Стоунхенџ - Велика Британија
3. Ангкор Ват - Камбоџа
4. Кокино - Република Македонија

 

history of macedonia

„Mегалитската опсерваторија“ -  Кокино во функција

Прекрасенa - Mегалитската опсерваторија -  Кокино, раното европско бронзено време. Тaа покажува знаци на дејност за периодот од 19-ти до 7 век пред нашата ера - Република Македонија.

Ако сметате, пред 4 милениуми, ќе пресметатe од кога e култoт на  Големата Мајка - Ма ке дон и ja.

history of macedonia

Големата Мајка, мегалит од околината на Прилеп – Македониjа, 4000 години македонска ера. Монументалната скулптура на Големата Мајка со три лица висока 67 м. сé наоѓа на Селечка Планина во Македониjа, во насока на исток од градот Прилеп, на три километри источно од село Селце.   

Од домашните петтоколонаши овој доказ симбол на Македонија е вешто маргинилизиран, со цел криење на вистината за Името на Македонија.

Кутрите денешни грци, не знаат ниту чуле за Големата Мајка, а сакаат да бидат поголеми ''Македонци'' и од самите Македонци, ова е тpаги - комедија, реална.

history of macedonia

БОЖИЦАТА МАЈКА (ГОЛЕМАТА МАЈКА)  Праисториските сведоштва од Осинчани, Говрлево 

     Големата Мајка,  која е спомната и на Каменот од Розета, а сакаат да кажат знаат сé за: ''Ма ке дон и ја''. Култот за Божицата Мајка во Македонија е дури од времето на неолитот во Македонија. Па сега бројте вие колку е долга традицијата на Името на Македонија.

 

history of macedonia

 

     Името на Македонците: '' Деца на Големата Мајка '' - напишано на Каменот на Розета. Hапишанто на каменот наведува дека тој (фараонот) е крв oд детeтo (Македон) на Големата Мајка.


history of macedonia  Македонска кованица МАКЕДОНОН

МАКЕДОНОН - МАКЕДОН ОД - МКЕДОНОН тој е Македон, е детeтo на Големата Мајка МА.


history of macedoniaМакедонска кованица МА КЕ

МАКЕДОНИЈА
МА КЕ ДОН И ЈА
МАКЕДОН - Македонскиo
т епски херој
МАКЕ - Мајка
Д ОН - Бог Д- тој
Јас - и
ЈА - Јас

МАКЕДОН И ЈА/C - и јас сум  детe на Големата Мајка.
history of macedonia

 

        На Каменот Розета е испишано н само името на Македонците, туку с забележaни ианајцитe. Тие ''данајцитe'' фараонот од македонски корени ги населил вo Горeн Египет од Полуостровот на Аѕеника (Атика).
        Бидејќи Македонците воделе граѓанска војна меѓу себе, Птоломеа
иој ПЕТТТИ тој (фараонот - најѕеито наше) е крв oд детeтo (Македон) на Големата Мајка''. имал платеници во својата војска - данајци од Полуостровот на Аѕеника (Атика).

Интерпретација на зборовите Пелопонез - ''Peloponnese'' и Мореја - ''Morreia'':

 

Пелопонез - Пело по не з/e - лице/кожа што не е како Ѕе, лице/кожа што не е светла.

Пелопо - lice/kozha,

не  - не,

з - Ѕe - светлина, богот на светлината, данајцитe и латинците не можат да изговорат ''Ѕ'', изговараат ''З'', Зеус - аѕејците го имале Аѕе. Буквата ''Ѕ'' е одлика на Македонскиот јазик од памтивек.

Se - светлина, ѕвезда, светло.

 

Додека Мореја - ''Morreia'' е римско-ромејски збор, доаѓа од зборот, моро - ''morro'', што означува ''темно кафеав'', на латински.

 

С до доаѓањето на римјаните, не постоеле "грци" и "Грција", тие римјаните с кои им го дале тоа име на припадниците од Ахајската Лига.

       Кога ќе споменете "грци" и "Грција" пред да дојдат римјаните во Македонија им правите услуга на денешните грци, бидејќи ги "антикизирате" и обединувате.
Немало "грци" и "грција", пред да дојдат римјаните нa
Полуостровот на Аѕеника (Атика) - таму живееле данајците, кои броеле од 10.000 - 30.000 жители сите заедно.

Ѕева (Теба) - Воиoа (Беотија), кои биле феникијци, другите биле белци - пелазги (латински). Ѕецалија (Тесалија), Фоќис (Етолија била воен сојуз не држава), Aкаранија, Мецанион, Мегалополитион, Аргос, Куѕе, Сикjон и други градови, потоа островите Кјдон (Крит), Роди, Ејвоја ( Евбеја) и многу други биле неасилилирани пелазги и за времето на Филип Македонски.

  БЕЛАСТИ/ПЕЛАЗГИ - белци

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од данајците.  Акаранците, Македонците и Етолците (Етолија била воен сојуз не држава) говореле един ист јазик и БИЛЕ  Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од  аѕејците (данајците).

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

       Херодот, античко јонски  историчар пак пишува дека (доколку натписот е точен треба да гласи вака) порано и цела Аѕеника (Атика)  била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ, но со доаѓањето на данајците во Ѕена (Аѕена, зошто терминот ''Атина'' не му било познат) Ѕеника (Атика), Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), беластите (пелазгите били асимилирани во тој дел на Полуостровот на Ѕе, но се` уште постоеле живи беластите (пелазгите) (Херодот I, 57-58), кои гледаме ги населувале Ѕецалија (Тесалија)и Македонија.

ЅЕНА е вистинското античко име на градот не ''атина'', натписот ''атхина'' се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

Aѕaјците (данајците) од Аѕена, Полуостровот на Аѕеника (Атика) с европските сродници на нубијците од Нубија - Африка.

Бидеjќи меѓу Македонците избила граѓанска војна, по смртта на Александар Македонски, Птоломеаиоите како владетели сега од Македонско потекло, населиле данајцитe во тогашен Горен Египед, претежно тие служеле како платена војска. 

Од 22 ред на Каменот на Розета ние дознаваме за данајцитe од Полуостровот на Аѕеника (Атика). 

Данајцитe и припадниците од Ахајската Лига од страна на римјаните биле наречени "грци".
Значи римјаните им го дале името, а не по нивни сопствен избор и долго време тие не го користеле, туку само римјаните, бидејќи било прекор.

Амфиктионијада  биле воено - религиозната организација, нивна основна цел била да асимилираат и потчинуват.

    Од 22 ред од Каменот на Розета, ние дознаваме кои биле ''данајците'', од овој дел на текстот, заклучуваме дека ''данајците'', Птолемаиој ПЕТТИ, ги населил во Горен Eгипeд,.. '' тој им ја дава неговата почва како татковина и заштитник на ''данајците''..., од Полуостровот на Аѕеника (Атика) и тие претежно работеле како ''платеницѝ'' - платена војска, за фараонот - ТОЈ' БОГОМО ДИВЕЈЕИ - Тој на кого боговите му с восхитуваат.

Писмото ''коинон македонон'' е Македонско.

Македонците, официјално за потребите на македонскиот двор во 498 г. п.н.е. го употребуваат писмото ''коинон македонон'', на кованиците од страна на Македонските владетели, василеос Аминта ПРВИ и неговиот син василеос Александар ПРВИ, значи најмалку 100 години пред аѕејците, Аѕена данајска, кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт Евклида (Папаставроу, 1972, 61)гo ''вовелa''пиcмo ''KOИHИ''. 

Многумина с прашуваат како зборувале беластите (пелазгите), пред 2500, години, еве сега ќе ви дадеме пример.

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

ЕГЕ ЅЕ ТJX Е - АГА (ЕГЕ) ЅЕ ТУКА Е

 

Како друг пример ќе ја земеме ''Таблата од Белас (Пела)'' или рулинот од олово.

''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него, Монката Графока, ита да гори со него''

Многу романтичен натпис

Првиот ред од ''Табалата од Пела'' или рулинот од олово:

1. ΛΑΣΚΑ Ι  ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝ ΤΟ ΣΤΟ  ΤΕΛΟ  ΣΚΑ  Ι  ΤΟ  ΝΓΑ   ΜΟΝ ΚΑΤΑ  ΓΡΑ  ΦΩ ΚΑ  ΙΤΑ   ΝΑ  ΛΛΑAΝΠΑ  ΣΑ  ΝΓΥ - Македонско ''коине писмо'', кое Македонците го користеле 100 години пред aтињаните-данајци, кои биле асимилирани од jонците-данајци од Мало Азија во тоа време.
    LASKA  I   DIONISOFON    TO   STO  TELO  SKA   I   TO   NGA  MONKATA GRAFOKA   ITA   NA   LLAANPA   SA  NGI - на латиница
1. ЛАСКА И ДИОНИСОФОН  ТО СТО  ТЕЛО  С'КА   И  ТО  Н'ГА  МОНКАТА  ГРАФОКА  ИТА НА  ЛЛАAНПА  СА  Н'ГИ   - македонска варијата на превод
 - Ласка (Светка - гром - молња) и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него ''Монката Графока'', (значи тоа е името на девојката) , ита (брза) да свети (гори) со него
1 РЕД: ''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него Монката Графока, ита да гори со него''. 
             [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
1. за бракот на Тетима и Дионисофонтос јас ги покренувам една магија за сите други - грчка варијанта на превод, АПСОЛУТНО НЕ Е ТОЧНА, немаат поим од јазикот.

Потекло на данајците и миграции

Потекло на данајците и миграции

 

Aѕејци од Аѕена - Полуостровот на Аѕеника (Атика) коренот на дaнajците им е нубијците од Нубија - ''Metropolitan Museum of Art'' - Печена глина ''погреб'' 520 - 510 пне.

Името на данајците и на припадниците од Ахајската Лига ''грци'' им го дале римјаните, но тие ги преименувале иvдругите народи иако не биле данајци, но биле членови на Ахајскиот сојуз.

Грција или Хелас ЗА ПРВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА Е СТВОРЕНА 1829 ГОДИНА со помош и заштита на Франција, Обединетото Кралство и Русија  ПОД ВОДСТВО НА КРАЛОТ ОТТО  од Вителсбах, Принц од Бавариjа роден во Салзбург, Јуни 1, 1815 а умрел во Бамберг Јули 26, 1867.

  Ширење на Грција 1830 - 1930 

Пред 1830 година, никој Mакедонец од Македонските територии н с изјаснил како ''грк'', таков запис евидентиран нема никаде во историјата, од проста причина бидеjќи грци и Грција немало никогаш пред 1830, а тaа е вештачка творевина на странците.

Данаjците од Аѕена- Полуостровот на Ѕе Аѕеника (Атика), коренот на данајците име нубијците од Нубија - Африка, не с Пелазги, како што денес грците упорно денес лажат.

[6] Потеклото на античките Македонци aнтичките историчари, кои живееле во времето кога суштествувале античките Македонци трврдат дека античкиот македонски народ потекнува од пелазгите (беластите), најстариот домороден народ во Македонија и јужениот Македонски Полуостров ( Балкан). Gnaeus Pompeius Trogus - Трог Помпеј еден од најголемите експерти по античко македонска историја, а и самиот тој живеел во времето кога античките Македонци биле поробени од Римјаните, вели: '' Македонците се  пелазгиски производ '' (Justin. VII, 1, 3).

''Илотитѐ'', за Спартанците биле робови, недостојни за нивната воено-религиозн сојуз Амфиктионијада која темелно била составена за одбрана од Персија, а во мир за да поробува
и асимилира
и не прифаќале посаби од нив во нивната организација освен за воени интереси. Спартанците не сакале да работат на полињата, затоа оделе кај соседните земји и поробувале илоти за да им работат на нивите.

Aѕaјците (данајците) ги помагале jонците од Ѕеника (Мало Азија) во неуспешното востание против персијците. За освета перцијците и нивните вазали под водство на Ксеркс доаѓаат во Аѕена данајска и ја палат, притоа оставаат дел од армијата 90.000 војници во Воиoа (Беотија), да презимат и да ги докрајчат следното лето аѕaјците (данајците).

 Делови од Македонија с до Воиoа (Беотија) биле окупирани и сега и тие како вазали на перcијанците и тиа земаат учество во таа војна.

Mакедонски вазал кој работел како платеник за персијците, од времето на Карош од Персија

      Од благодарност кон василеос Александар Први, Македонскиот владетел кој с борел како вазал на страната на Персија, а им давал воени информации, (значи бил шпион) на здружените држави градови од Амфиктонијада и градовите држави на ''илиотитѐ'', НЕ АСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци - Аркадискиот сојуз, тој подоцна станал сојузник на воено - религиозниот сојуз Амфиктонијада, но тој не бил ''данаец'', ниту сродник на данајците. На василеос Александар Први, му било признаето и дека бил потомок на Араклеон (Херкул).

Амфиктионската лига е религиозен сојуз во која Македонија била примена дури во 346 п.н.е.. значи не во времето на Македонскиот владетел василеос Александар ПРВИ.

ТРЕБА ДА НАПОМЕНЕМЕ дека василеос Александар Први, со своите војници учествувал како вазал и с борел на страната на персијците, во таа војна, ги помагал здружените градови држави од Амфиктонијада и градовите држави на ''илиотитѐ'' - Аркадискиот сојуз, во борбата против персијците, со воени информации, за да го придобијат, потоа заради воени интереси, воено - религиозниот сојуз Амфиктонијада, станал сојузник во нивниот сојуз, апсолутно н затоа што бил сродник на данајците, туку заради воени интереси, па, му било признаето дека бил потомок на Араклеон (Херкул). 

Во последната битка cо перcијанците под водство на персискиот генерал Марадониј во Воиа (Беотија), каде перcијанците останале да презимат, во војската на здружените градови држави - Амфиктонијада и градовите држави на ''илиотитѐ'', кои биле НЕАСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци - Аркадискиот сојуз, имало 35.000 војници илоти од тоталниот број на 70.000 во војската на здружените градови, ''Амфиктонијада и Аркадискиот сојуз''.

     После нивниот пораз во Платеа, персиската војска под команда на Артабазус с обидела да се повлече  назад во Ѕеника (Малo Азија). Повеќето од 43.000 преживеани биле нападнати и убиени од силите на Македонскот владетел (овој важен настан се занемарува и маргинилизира од т.н. историчари) Василеос Александар Први на устието на реката Стримон. Василеос Александар Први на крајот ја врати македонската независност по завршувањето на Персиските војни.

Значи Василеос Александар Први, имал потреба од валидни сојузници, а не дека бил ''данаец''. Персија била многу голема држава со многу економски и воени ресурси, не с знаело дали повторно ќе нападнат во Ѕеиа (Европа). Затоа Македонскот владетел Василеос Александар Први, решил да станe сојузник на воено - религиозниот сојуз Амфиктонијада. Својот дел Македонците го имаат направено и с очекувалa повторна инвазија од Персијците. 

    ВО ЧЕСТ НА ПОБЕДАТА ВРЗ ПЕРСИЈА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПЕРСИСКАТА ОКУПАЦИЈА ВРЗ МАКЕДОНИЈА, АЛЕКСАНДАР ПРВИ ГИ ОРГАНИЗИРА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ НА СЕВЕРНАТА СТРАНА ОД СВЕТАТА ПЛАНИНА ОЛИМП. НА ТИЕ ОЛИМПИСКИ ИГРИ АЛЕКСАНДАР ПРВИ ГИ ПОКАНУВА СИТЕ НАРОДИ КОИ ЗЕМАЛЕ УЧЕСТВО ВО БОРБАТА ПРОТИВ ПЕРСИЈА СО ТОА ОВИЕ ИГРИ БИЛЕ И ПРВИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ИГРИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД МАКЕДОНЦИТЕ.

Занчи градовите држави под Ѕермополе ( Термобиле) на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) НЕ БИЛЕ СИТЕ АСИМИЛИРАНИ СРОДНИЦИ НА ДАНАЈЦИТЕ. Илотите не биле сродници на aѕејците од Полуостровот на Аѕеника (Атика), коренот на дaнajците им е нубијците од Нубија. 

Воиoа (Беотија- Битија) и воијците - (беотијците), со градот Ѕева (Теба) - светата чета од Ѕева, биле асимилирани од феникијците, НЕ од дaнajците.

Коренот на аѕaјците (данајците) им бил нубијците од Нубија - Африка.

 

Основач на Ѕева (Теба) е феникискиецот  Кадмус кoj  со голема војска  дошол во Воиoа (Беотија) претходно пелазгиска (населена со белци) земја,  во потрага на неговата сестра Ѕеиа (Европа). Диодор (110 III p. 305).

   Остатоците од палатата  на Кадмус  во Ѕева датираат од околу 1400 - 1200 г. п.н.е.  

 

 

Кованици од Ѕева

        Херодот, античко - јонски  историчар пишува (доколку е вистина натписот треба да гласи вака) дека: ''порано  цела (ЅЕНА е вистинското античко име на градот не ''атина'', натписот ''атхина'' се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез)) Ѕеника (Атика)  била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на данајците во Ѕеника, Пелазгите били асимилирани во тој дел на Полуостровот на Ѕе, но сé уште постоеле живи Пелазги (Херодот I, 57-58). Значи данајците го преименувале малиот полуостров од Ѕеника во Аѕеника, Ѕена во Аѕена.

''Одбранбените ѕидови на Аѕена (Атина) (ЅЕНА е вистинското античко име на градот не ''атина'', натписот ''атхина'' се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) ги изградиле Пелазгите ''. - (Херодот I)

Данајците - нубијците од Горен Египет како пирати го зазеле градот Ѕена (Атина) кој бил населен со Пелазги, од период на 1200 до 800 година п.н.е. 

После Дорската инвазија од Север, врз Микена и Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) сопред пpeтпоставка од времето на 1600 - 1200 година п.н.е, постои така-наречено од современите историчари: ''темно грчко времѐ'' - не с знае ништо 300 или повеќе години, не дека не се знае, туку ја кријат вистината. 

 

Aѕaјски (данајски) кованици со писмото ''коини''- аѕaјците го имале АЅЕ - нивни бог на светлината, ковани после 403 п.н.е. година, пред тоа тие го немале тоа писмо, за таа намена.

Амфиктионијада била воено-религиозна организација и нивна основна цел била да асимилираат и потчинуват.

Треба јасно да се знае дека, Македонците, фоќијците и воиoјците (беотијцитe) не биле ''данајцѝ'' прво биле вазали на Персија, ја палеле Аѕена данајска заедно со Персија, потоа откако ја отфрлиле персиската окупација, станале членови на Амфиктионијада.

1. Пред 2000 години пред нашата ера целиот Македонски Полуостров бил населен со ''пелазги - беласти'' - домородно бело население (настрана расизам).

Македонија е спомната во книгата на Хомер (Мелегене ) ИЛИАДА И ОДИСЕЈА во војната на ИЛИОН (Тројанската војна) што траела пред 1194 - 1184 години пред нашата ера,  550-580 години ПРЕД КАРАН од Македонија (оваа дата треба да се земе со предпоставка, не се знае точно годината на таа војна).

146. Хомер ги научил сите други поети и уметници на раскажување лaги вешто.

147. Тоа е Хомер кој главно ги учи другите поети и уметници на раскажување лaги вешто. - Аристотел

Делото на Хомер не треба да се земе за историски веродостојно, тоа го напоменува и Аристотел.

2. Друг податок е доаѓањето и населувањето на Феникијците во Воиoа (Теба - Беотија).

3. Основач на Ѕева (Теба) е феникискиецот  Кадмo кoj  со голема војска  дошол во Воиoа (Теба - Беотија) претходно земја на беласти (населена со белци) земја,  во потрага на неговата сестра Ѕеиа.   

   Остатоците од палатата  на Кадмo  во Ѕева (Теба) датираат од околу 1200 - 1400 г. п.н.е. ( оваа дата треба да се земе со предпоставка, не се знае точно годината). 

4.  Херодот, античко - јонски  историчар пак пишува (доколку натписот е точен треба да гласи вака) дека порано цела Аѕеника (идна Атика, зошто термините ''Атина'' и Атика'', на Херодот не му биле познати, така ги ''ловимe'' флсификатите)  била населена со беласти (пелазги) - белите - белци, но со доаѓањето на данајците од Нубија - Африка, во Ѕена (идна Атина), Аѕеника (идна Атика), беластите били асимилирани во тој дел на Полуостровот, во Аѕена (идна Атина), Аѕеника (идна Атика), но сé уште постоеле живи беласти (Херодот I, 57-58), кои гледаме ги населувале остатокот на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), Ѕецалија (Тесалија, пак една стаица за фалсификаторите, Ѕецалија била конфедерација или воен сојуз, не држава) и Македонија.

5. Значи после пропаста на Илон (Тројанската војна), дорите кои најверојатно биле скитски племиња од север водат војна на Сојузот на Араклас, сојузот кој го зазел градот Илион, едни од припадниците на сојузот: Ѕена (беласти), Спарта, Mикена, Ахилеја (сите биле беласти вo тоа време) и итн и итн). Занчи потоа има ''историска дупка'', од 300 - 400 години, толку била разурна таа војна за античката цивилизација од jужниот дел на Македонскиот Полуостров до Полуостровот на Ѕе. 

Оваа војна значи ги ослабнува државите градови на југ од Македонскиот Полуостров до Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) така да тие градови биле нападнати од пирати - данајци со потекло од Нубија и со тек на времето биле асимилирани - како што е на пример Ѕена (беласти) вo Аѕена, станал данајски - асимилиран град,.. но сепак се до времето на Филип Македонски имало НЕАСИМИЛИРАНИ БЕЛАСТИ (ПЕЛАЗГИ) кои не биле прифатени во воено - религиозната организација Амфиктионијада. Ќе набројам некои од нив тоа биле Мецанион, Мегалополитон и многу други градови држави. Ахил, јунакот од ''Илиада и Одисеја'', бил беласт - белец и потомок од Молосија - од тука Ахилеја - Молосија - Епир (по Пир), затоа македонскиот владетел василеос Александар Македонски се сметал и тој како потомок на Ахиллејс, од страна на мајка му Олимпија. 

Треба јасно да се знае дека, Македонците, Фоќијците и Воиoа (Теба - Беотија) не биле ''данајци'', прво биле вазали на Персија, ја палеле Аѕена (Атина - данајска) заедно со Персија, потоа откако ја отфрлиле персиската окупација, станале членови на Амфиктионијада, но, неколку века подоцна, станале полноправни челнки.

Амфиктонијада - АMФИКТИОНИЈАДА - АМ ФИ К 'ТОИ НИ (J)АДА (АМ - јадам/воинствено, ФИ - најсилен/и, К 'ТОИ НИ - како тебе и тие, (J)АДА - (за) војна, значи тука нема ништо ''данајско-странско '', ова се сите наши антички Макеонско-беластички зборови). Амфиктионијада е воен религиозен сојуз за одбрана од Персија, бил замент од Лигата на Ѕе (Коринтската Лига), кој е поширок воен сојуз, но за напад врз Персија, организиран од Македонскит владетел василеос Филип Македонски, кој бил избран за доживотен водач - Агамемнон (по епскиот владетел од Микена) на сојузот, како и неговите наследници требало да бидат водачи на Лигата на Ѕе. Друга битна работа била, е тоа што било забрането војување помеѓу членовите на Лигата на Ѕе, за разлика од Амфиктионијада, во која членовите војувале помеѓу себе.

АMФИКТИОНИЈАДА - АМ ФИ К 'ТИ ОНИ (J)АДА бил воено религиски сојуз за одбрана од Персија и во него земале учесто силни народи, за да се одбранат од Персија, додека тие послабите не ги примале во така нареченета и ''Света Лига'' - Амфиктионијада, туку напротив гледале да ги потчинат. Во него имало: данајци - Аѕена (Атина - данајска) град држава, Спарта - град држава (спартанцитебиле беласти - пелазги, најголемите противници на данајците од Аѕена), феникијци - Ѕева (Теба) - град држава, Македонија (но Македонија станала полноправна членка дури во дури во 346 п.н.е.) унитарна монархија, Ѕецалија (Тесалија) - била конфедерација или воен сојуз, не држава, македонскиот владетел Филип Македонски ја ''обединил'' како територија припојувајќи ја кон Македонија, Фоќија - град држава- белци, на нивна територија бил светиот град Делфи со духовно - религиозниот водач - ''оракол - о'рeкол''. Тие ја практикувале античка вера со 12-те богови на чело со Ѕе богот на светлината, за некои Ѕе, Ксе, Аѕе за данајците и итн.

272. Луѓето создаваат богови по своја слика, не само во однос на нивната форма, туку и на нивниот начин на живот, рекол Аристотел.

Значи секој народ си ги правел боговите како него, пример, Македонската Ѕена, која била универзална божица во антиката:

Ѕена Македонска од Aраклон - Македонија

Ѕена Македонска од Aраклон - Македонијa

Додека аѕејците го имале Аѕе, ''дaнајскиот АЅЕ - бог на светлината'':

Aѕeјско-данајскиот АЅЕ

          Пред дa дојдат римјаните на Полуостровот Аѕеника (подоцна преименуван во Атхика) немало ниту ''атињани'', не само што не постоеле ''грци'', ''хелени'', ''елеac'' или ''елени'' и итн, туку имало: ''AЅИ'', ''AЅEИ'' или ''AЅAEOC'' така наречени - данајци (според Каменот од Розета).

Натписот на данајските кованици - ''АЅЕ'' , би можело да значи ѝ: ''А ЅЕ'' - ''дар за ЅЕ'', значи буквата ''А'' одделно од ''ЅЕ'', '''' - ''ЅЕ ОН'' (од Каменот од Розета, третиот текст наменет за данајците), или само ''ЅЕ'', има сигурно натписи, богот на светлината кај аsајцитe (данајцитe) сé именувал како ''AЅЕ''.

          Значи Македонците и другите пред да дојдат римјаните на Полуостровот Аѕеника, си имале ''работа'' со: ''AЅИ'', ''AЅAИ'', или '' '' - ''AЅAEOC'', нé со ''атињани'', а името на градот држава, бил: ''AЅA'', ''AЅEA'' или '''' - ''AЅEНA'', Полуостровот (Атика) сé именувал како: ''АЅЕИКА'' или ''АЅЕНИКА'', фалсификаторите на историските факти сé фатени и предупредени дека целата фалсификат историја é откриена.

Но кутрите и тие можеби нé сé виновни, само едноставно биле и сé неписмени.

          Македонците во своите натписи ги именувале градот ''ЅEHA'' (местото на градот каде се наоѓа денешна Атина) жителите на градот како: ''ЅAИ'', a полуостровот го именувале како: ''ЅЕИКА'' (како и Ѕе) или ''ЅЕНИКА'', најверојатно сé тие древните имиња, додека градот ''ЅEHA'' не подпаднал под ''данајска управа и асимилација'' и ја додале буквата ''А'' на името на богот на светлината Ѕе, оттука: ''АЅЕ'' (данајскиот бог на светлината) и ''AЅЕНИКА'' (името на полуостровот, Аѕе Ника - победата на Аѕе).
Аѕео - данајците потекнувале од Нубија - Горен Египет - Африка.

Македонците знаеле за континентот ''Европа'', кој го именувале како: Ѕeиа, ''Мало Азија'' ја именувале како: '''' - Ѕеика (ка и Ѕе - како и Ѕе), додека континентот ''Азија'' го именувале како: Аѕeиа, нé многу различно од денешното име. Древното име на континентот ''Азија'' дополнително треба да се утврди.

Буквата: '' ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ''- Ѕ, е посветена на богот на светлината SE. Сега е во прашање и името на градот или Aкрополот, дали билe посветени на богот на светлината ЅЕ, или нa неговата ќерка Ѕена. Во античките натписи секoгаш богот на светлината ЅЕ é именуван како: '''' - ЅЕОН, '''' - ЅЕОЈ, '' ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E'' - SE, '''' - SEOH или SOH, СЕ, ДЕ,
- ''АЅЕ'' (кај аsајците),
'''' - ЗO ИЛ OJ (исечок од кованица од Македонскиот владетл Берсеос ''Бер Cе'' - Бел како Ѕе, нé ''Персеј'', зошто é погрешно прочитано),
'' ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E'' - КСЕ, но никако, никогаш како ''зеуc'', така може да ги препознавате фалсификатите.

          На Aкрополе во денешна Атина, нема ваков натпис: '' '', a овој натпис доаѓа од некој ''декрет'' кој го кријат:  '''' , исто и овој натпис на оваа плочa
'' '' - АЅEНА = '' ''- АТХEНА = АТИНА. Нема ниту античка статуа на ''атина'' во Aкрополе, некои ''записи'' од ромејско тврдат (можеби cé фалсификат) дека статуата на Аѕена (Атина) била однесена во Костинтинополе, но зошто му носела несреќа на градот, ја фрлиле во морето.
Освен некои записи кои можат да сé фалсификат за ''античката'' статуа, нема друго на темата, освен фантазии.

         '''' - AЅEНA, ако ја интерпретираме именката: AЅEНA - AЅE НA:

- AЅE - Аѕе

- НA - нa.

Заклучуваме дека градот сé именувал како ''градот нa Аѕе''.

        Ние од Македонија е СЕ, ќе ги именуваме жителите како: ''АЅAИ'' - aѕaeos - aѕејци - аsеjо-данајци, градот држава: ''АЅЕА'' - Аѕaнa - Аѕенa, полуостровот, Аѕеика или Аѕеника. После доаѓањето на римјаните на Полуостровот Аѕеника и Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), може Атина (градот) Атика и Пелопонез (полуостровите), но најмалку после 148 година п.н.е..

Тоа значи во времето на Македонскиот владетел Василеон Александар Македонски немало ,,атињани'', ''хелени'', ''елини'', ''грци'' или ''грција'', ако најдете такво име, знајте дека е фалсификат.

Ќе ви дадем еден пример како на градот Аѕена, (данајците во римско ja читале ''Аѕина'', буквата ''H'' - ета, тие ја читале како ''И'') и го смениле името на '''' - AЅEНA, натписот кој ви го прикажувам, сé шпекулира дека бил од 378-376 година п.н.е, според мене овој натпис е фалсификат или од многу подоцнежен период, но, нé е битно:

'''' АЅEНА И ОН ОJ, значи како é сменето името на Аѕена:

'' '' - АЅEНА = '' '' - АТХEНА = АТИНА.

Oттука заклучуваме дека, името на градот го смениле кога римјаните го модифицираа писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' и ја исфрлија од азбуката, буквата: ''?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ''- Ѕ, а ја оставија: '' ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? '' - TX, за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''.

Cо доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја замениjа буквата:  ''?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? '' - Ѕ, co: '' ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? '' - TX, за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''.
Значи буквата: '' ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? '' - TX é римски ''производ'', а аѕeјците/данајците како народ повеќе нé постојат, исто и јазикот им е изумрен, обичните грци нé го познаваат аѕeјско-данајскиот јазик.

Во мир со Берсија (Персија), приипадниците на Амфиктионијада војувале помеѓу себе, како што е пример помеѓу Аѕена (данајска), Спарта и Ѕева (Теба), со цел да станат водачи врз сојузот. Спарта дури и успеала да ја заземе Аѕена и да проба да ја администрира, но не успеала, спартанците не ги бивало за ''администратори''. Спартанците ставиле 12 тирани (тиран тоа бил аѕejскиот (данајскиот) претседател биран од народот на Аѕена) на власт во Аѕена, но 12-тe тирани биле толку лоши кон народот, така да народот се побуниле и ги истерале, од тука зборот ''тиран'' станал олицитворение на злоба. Па затоа денес ни го крадат зборот ''василеос'' - вашата светлина, грците, владетел - авахто е за спартанците. Денес не постојат повеќе ''дананајци'' и ''спартанци'', а грците нé се антички, туку творевина на Ото од Баварија.

Македонскиот владетел василеос Филип Македонски се ставил во служба на ''ораколот од Делфи (Де лфи) - Фоќија'' и војувал за религиозни цели 3 пати, три пати водел Свети Војни, од типот на ''крстоносни војнѝ''. Bасилеос Филип Македонски го искористил ривалството помеѓу членовите на Амфиктионијада кои војувале помеѓу себе и успеал да ги ставил под контрола воено сите, освен Спарта, која не прифатила да биде член на Лигата на Ѕе (Коринтската Лига). Но сепак на крај и Спарта постана член на Лигата на Ѕе 330 п.н.е., пред да биде распуштена, факт кој се крие.

Додека Македонскиот владетел Bасилеон Александар Македонски ја распуштил ''Лигата на Ѕе'' и војниците од тoj сојуз биле отпуштени, но им било дозволено да останат како платеници, бидејќи бил многу разочаран од односот на аѕaјците (данајците) и спартанците, зошто постојано дигале бунтови против Македонија кога тој бил во поход против Персија.

Амфиктионијадаската лига е религиозен сојуз во која Македонија била примена дури во 346 п.н.е. како полноправна членка, значи не во времето на Македонскиот владетел василеосАлександар ПРВИ.

EBE KAKBИ БИЛЕ  TИE OД воено - религиозниот сојуз Амфиктонијада

      Еден натпис споменат од Дидим ни открива дека на крајот на 345 - та жителите на Мецанион и на Мегалополитон НЕ БИЛЕ СИТЕ АСИМИЛИРАНИ СРОДНИЦИ НА ASEO/ДАНАЈЦИТЕ,  побарале да бидат примани во Амфиктионијадаската лига -   воено - религиозниот сојуз за одбрна од Персија. Амфиктионијада, тие се судриле со одбивање, Македонскиот владетел василеос Филип Македонски бил наклонет кон ваква преобразба која би му овозможила да спроведе превласт над цел Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) почнувајќи од Делфи.

Бидејќи Спартанците ги обновиле нападите против нивните соседи, Мецанион и на Мегалополитон, пролетта 344-та, Македонскиот владетел василеос Филип Македонски,  испраќа платеници на помош на Мецанион, a ce шири глас дека и тој самиот се подготвува да дојде за да преземе поход против Спарта.

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спарта

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спартa

Демостен постигнува да биде испратен од народот како пратеник на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) и ги предупредува жителите на Аргос и на Мецанион против македонскиот сојуз; поради нивната доверба во Македонскиот владетел василеос Филип Македонски, жителите на Олинѕеон доживеале градот да им биде разурнат, а ѕецалијците (тесалците) ја изгубиле својата слобода:

 „ Eдинствената заштита на демократиите против тираните, е недовербата ".

Демостен не успева да ги оттргне од македонскиот сојуз жителите на Мецанион, Аргос и на Мегалополитон, но неговата постапка предизвикува писмен приговор од василеос Филип Македонски кој се чуди поради непријателското однесување на неговите аѕајски „сојузници". Додека аѕeјците (данајците) се договараат за одговорот што треба да го дадат на ова писмо од Македонскиот владетел василеос Филип Македонски.

 

Аркадиска кованица 

Аркадиска кованица во чест на сојузот Аркадија АРK АД и ЈА, со седиште во Мегалополитон, (познатата Арка на Сојузот).  

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спарта

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спарта

AP - земја, треба да се истудираат кованиците добро, не треба грците да дозволиме да ни сервираат тие што сакаат

Значи Мецанион, Аргос,  Мегалополитон, Куѕе и сите НЕ АСИМИЛИРАНИ БЕЛАСТИ (ПЕЛАЗГИ) од Полуостровот на Ѕе (Пелопонезо), фотмираат свој сојуз за одбрана од Спарта, под име Аркадииски Сојуз.

Кованица од Мецанион не ''месена''

Ахајскa кованица

ГЛ AXJ кованица во чест на Сојузот ''AXJ'' - Ахај, тоа е Аркадија. Аркадија АРК (лак) АД (војна) и ЈА, потоа настанала латинка фантазија со ''Арка со дијамант'', сепак тоа треба да симболизира ''цврстина'', а симболот за тоа е дијамантот. Сите градови кои биле членови на сојузот Аркадија, ковале монети со буквата ''А'', сојуз за одбрана од Спарта.

Кога паднал Аркадискиот Сојуз, се направил поширок воен сојуз под името ''Ахајски Сојуз'' за одбрана првенствено на почетокот против Спарта. Скоро целиот Полуостровот на Ѕе, Аѕена од Полуостровот Аѕаника, како и Воиоја, се обединиле против Спарта.

Сојузот ''AXJ'' - Ахај е подпомогнат од Македонците и дефинитивно ја елиминираат опасноста од Спарта. Основа на Сојузот Ахај е Аркадииски Сојуз, со седиште во Мегалополитон.

Сојузот Ахајa, база на Ахајскиот сојуз бил ''Аркадскиот Сојуз'', сојуз за одбрана од Спарта

Спартанците не верувале во монетарниот систем, туку во систем на размена на производи и до крај се противеле на монетарниот систем. Кога увиделе дека ''монетарниот систем'' е по ефикасен од системот на ''размена'' почнале да коват и тие монети, но од олово со многу слаб квалитет. Оваа монета на Клемеон 3 - ти е реткост.

  ЛАконија - '' ЅЕ и Ѕена''. Кованицана последниот влијателен спартански авахто, Клемеон 3 - ти, кој после поразот на битката против Спартанците кај Селесија 222 п.н.е., бега со брод заедно со своите најблиски соработници во Египет. 

Плутарх дава и опис на битката помеѓу Македонците и Ахајcкиот Сојуз, востанатите од Ачејскиот Сојуз - Аркадиски сојуз, од една страна и Спартанците од друга. Притоа тој ја истакнува улогата на Македонската фаланга:

"...Македонската фаланга ги притисна Спартанците и со голем успех ги потисна за околу половина милjа. ( з.м.)"

 

Плутарх пишува дека во оваа битка загинале околу шест илјади Спартанци, а преживеале само двесте. По битката Клеомен се вратил во Спарта, која сега била небранета и оттаму отпловил со брод заедно со своите најблиски соработници. Антигон влегол во Спарта, каде што македонските војници не направиле никакво зло врз незаштитеното население. Антигон им рекол на Спартанците дека ќе можат слободно да живеат како и дотогаш и да ги слават своите богови.

 

   Василеос Филип Македонски и неговиот син Василеон (господар на господарите) Александар Македонски ги имаат поробено аѕејците и данајците од Африка и ги продавале како робови.

ВАСИЛЕОНДOH МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - ДРЖАВАТА НА БОГ, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ


МАКЕДОНОН ВАСИЛЕОНДOH МАКЕДОНИЈА - БОЖЈАТА ДРЖАВА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ постоела 12 години како целина
.

Василеон (господар на господарите) Македонон Александрој има убаво изјавено: 

'' ЈАС СВЕТОТ ГО ОСВОЈУВАM ЗА МАКЕДОНЦИТЕ '',

пред Македонската Фаланга, во походот против Персија.

Додека денешните ''историчарѝ'', кријат, ниту го именуваат правилно.

Кога Александар Македонски умрел 323 п.н.е., аѕaјците (данајците), во тоа време, с РАДУВАЛЕ и СЛАВЕЛЕ, а Aристотел кој во тој период бил во Аѕена, бил тужен од свештеникот Евримедон и осуден на смрт, заради тоа Аристотел морал да побегне и не с врати повеќе во Аѕена. 

Во Етолија (билa воен сојуз) во ВОЈНАТА ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ 323-322 п.н.е. во таа војна ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ учествувале 10.000 аѕeјски војници - (данајци), 12.000 етолци и други платеници. Покрај водачот на востанието Хиперидес, кој бил фатен и погубен на островот Еубоја, Демостен како еден од главните организатори бил принуден да се самоубие.

 

Да ти Демостене имаше сила колку памет, никогаш немаше да завладеат со аѕaјците (данајците), воинствените Македонци -  од споменикот н аѕaјците за Демостен 

 

" Аѕeјците (данајците) и нивните сојузници... во секоја прилика фрлаа клетви врз Филип, врз неговото семејство и врз неговото владетелство, врз неговите сили на копно и на море, како и врз целата раса и име на Македонците. " - Ливиј

Зборот ''илотѝ'', може да се интерпретира многу лесно и денес на современиот Македонски јазик:

ИЛОТИ - ИЛО ТИ, од десно на лево, како што е вообичаено, ТИ ИЛО, ТИ си ИЛО, или, ТИ си тој кој верува во Богот ИЛЕ - богот на сонцето - ИЛОТИ. 

ВАС ИЛЕ ОС; ВАС ИЛЕ ОН, МАКЕ ДОН ОН; МАКЕ ДОН И ЈА, какви зборови с тоа.

Да се разбереме, ''илотѝ'' биле тие неасимилирани Пелазги, кои живееле на полуостровот Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од данајскиот јазик.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците (Етолија било воен сојуз не држава) говореле един ист јазик и БИЛЕ Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од атињаните и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

 

Кованица од Аргoc, Аргeaдa, груба предпоставка на датација на сребрената монета е 300 години п.н.е.. Волкот, заштитниот знак на Аргoc, а од другата страна исковано: КСЕНОФИЛОJ  и лик на Богот на сонцето КСЕ - ЅЕ. Од Арг - пелазги - беласти Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) потекнува Каран, кој е меѓу првите владетели на Македонија од 3-та генерација.

Богот на сонцето и светлината КСЕ - ЅЕ

- ИЛЕ (кај Илирите и Горна Македонија) 

- ЅЕ ( кај Македонците, Централна Макдонија )

 - КСЕ ( Долна Македонија - Аргoc) 

- Aѕaјците го имале Аѕе (Хелиос е измислица на латинците).

Значи: ЅЕ - КСЕ - ЗЕ ус.

Аполо кај Римјаните.
ХЕ ли ос, латинска измислица доаѓа од "КС", "Х" латинско преоѓа во "H" - "helllios" за да заврши кај нас во "хелиос" - "хелени",.. така не лажат и означува религија која означува вера во Богот на Сонцето, а не нација. Сакаат нашето да ни го продадат како нивно.

 - КСЕНОФИЛОЈ - КСЕН О ФИ Л ОЈ - Најсветиот, o најсилниот, најсветиот ој.

- "Ксантика" - "Ксендиј" - Кс антика (ја забележуваме базата на зборот "кс'') - Месец КСАНОН, Цветници - Ксандиј - античкиот Македонски месец Март, победа на светлината врз темнината, помогнат со Диј (богот татко на богот Ксе) - почеток на живот, во овој сличај.

- АЛЕКСАНДРОЈ - А ЛЕ КСа/еН Д'Р ОЈ, овде "КСАН", с интерпретира како "светиот".

- Д он - Дон креаторот - античкиот Македонски месец Октомври. (годината почнувала на 19 Октомври/Диј).

Значи латинско "san" - светиот, доаѓа од македонско "к'сан"- свето - светлина - живот, но дијалект од Централна Македонија, додека во на најјужниот дел на Македонскиот Полуостров е: "КСеН", латинците на "е" читаат "а", од тука доаѓа: "к'San - San" - свето - светиот.

КСЕНО како на данајски јазик, така и на актуелениот грчки јазик означува, "странец" со додаток "фобија", страв од странци - ксенофобија, значи тие имале страв од Македонците.
Уште еден податок, дека
беластите (пелазгите) биле странци за данајците. Беластите (пелазгите) с староседелците, а не данајците, на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

Илоти - Ил оти - робови според Спартанците.
Интерпретација на името Ахил - АХ ИЛ, асимилирано "Ахил-ес/ус", омилениот јунак на Александар Македонски.


      Беластите (
пелазгите) го обожавале Ксе - КСЕН О ФИ Л ОЈ - Најсветиот, o најсилниот, најсветиот ој.

ФИ - најсилната и најсветлата - Фила е името ќерката на василеос Филип Македонски.

Вера е еквивалентно на името Фила.

Македонски имиња:

Ксенија - Ксен и ја - светлината/светиот и јас,
Илија - Ил и ја - Сонцето и јас,
Ѕе/Зеија - Ѕе/Зе и ја - светлината и јас.

Сите мислат дека Ѕеија е арапско име но е 100%, македонско како што можеме да заклучиме. Тие простори биле колонизирани од Македонците и с уште има Македонци таму.

КСЕНОН - колонија од Ксенија, градoт Ксенoн, во тој дел на Македонскиот Полуостров на Ѕна (Европа), не биле илири.

КСЕНОН - кованица од Ксенија (не Јонија, кој е подоцнежно име, најверојатно од римско), потврдува дека само мал дел бил колонизиран или воопшто не бил од данајците од Нубија.

Грчки ''археолози 1903 Коринт

Римјаните го имаат срамнето со земја Куѕе (Коринт), бидејќи се побунил и за пример римјаните го срамниле со земја, а потоа во 267 и скитите, животот во градот згаснал, во 7 век се населиле аварите - албанофони.

Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) - Пелопонез - ПЕЛО ПО НЕ - ЅЕ - богот на светлината - кожата не им е по Ѕе - богот на светлината, кожата не им е светла.

 

МРАЧНАТА ВИСТИНА НА КАРИАТИДИТЕ

Кариатиди - Кораи статуи во Акропол во Аѕена данајска, храмот Еретеј, машките статуи се викале Таламони       Откако славно го победиле конфликтот, данајците донеле заедничка одлука да направат војна на жителите на Карија. Откако ја освоија тврдината, тие ги убија сите способни мажи, го запалија градот и ги поробија жените, без притоа да ги натераат да ги сопрат ударите или другите матронични украси. Тие сакаа всушност да ги искористат сите свои сограѓани, угнетувани од срамот од тешкo примернo ропство не само за време на прославата на триумфот, туку засекогаш. 

Архитектите на ВРЕМЕTO тогаш ги претставуваа во јавните згради сликите на жените од Карија во чин на носење тешки обвинети, сакајќи да ги потсетат потомците за нивната вина и нивната казна.


 (Де архитектура, 1, 1, 5; Марко Витрувио Полионе)

 

Имено за што станува збор, станува збор за жителите на Карија, соседен град држава на Аѕена данајска, кој станал сојузник на персијанците. За одмазда данајците го уништиле градот, а жените, најверојатно и децата ги принудиле на срамно робство. Заначи преживеаните жени и деца на Карија биле однесени во храмови - ''јавни куќѝ'', а приоходите од таа дејност била наменета за обновување на Аѕена данајска

С предпоставува дека дел од Акрополот вo Аѕена данајска, храмот Еретеј бил претворен во храм (јавна куќа) од аѕaјскиот тиран Еретеј. 

Дали овие фотомодели од 50 - 70 години би с сликале пред тој ''објект'', кога би знаеле што претставувал тој, објект

 

 

И Википедија иако таа страница не може да с смета за веродостојна, 100% по историја потврдува дека Еуклид во 403 година п.н.е го воведува писмото ''коини'', Аѕена данајска, тие таму наведуваат: ''јонско писмо'', дури и наведуваат дека дополнително аѕајците вовеле 2 ''нивни'' букви: ''eta'' и ''omega''- ''о мека''.

  Македонска кованица на василеос Архелај ПРВИ 

Ма кого ќе лажат, македонскиот владетел василеос Архелај ПРВИ кој бил владетел на Македонија од 413 до 399 п.н.е на кованиците попрво користи ''о меко''- така наречено денес
  ''omega''.

 

Aѕaјците го имале Аѕе

Аѕaјците го имале Аѕе ''дaнајскиот АЅЕ'' - бог на светлината

Аѕaјски кованици со писмото ''коини'', астрономска разлика со Mакедонските монети.

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - Ma - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - Жустар - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.