v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  06.01.2022 Македонија 

ГЛАВАТА ГОРЕ МАКЕДОНЦИ

ГЛАВАТА ГОРЕ МАКЕДОНЦИ

Ќе ги фатиме сите лажговци

        Вршиме увид на некои странски обиди за измама и искривување на вистината за Македонија.

 1.

   ТАБЛАТА ОД БЕЛAC

     Таблата од Белас е еден натпис на еден рулин од олово од 3 или 4 век п.н.е. најден во Пела 1986, а претставен во весникот Хеленик Диалектологи - ''Hellenic Dialectology'', 1993 тврдат дека бил на ''антички македонски јазик'', но неки тврдат дека тоа било на некој втор или друг  дијалект зборуван во Македонија. Таблата не е направена од експерт, а ниту текстот.

СПОРЕД НАС ''НАТПИСОТ '' Е ПОДМЕТНАН, од Грците, за да докажа, нешто штои ти не го разбираат, туку измислуваат, ЕВЕ ПОДОЛУ ЌЕ ОБЈАСНИМЕ. НО ИАКО Е ПОДМЕТНАТ, СЕПАК ИМА ДЕЛОВИ КОИ НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ ЈАСНО ГИ РАЗБИРАМЕ.

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од атињаните, спартаните и останатите сродници на јонците.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците  говореле един ист јазик и БИЛЕ  Беласти ''pellazgi''- БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од  атињаните  и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

ШТО ОВА ОЗНАЧУВА, ЌЕ ОБЈАСНИМЕ, ПОДОЛУ.

 

 

        

Според грчкиот превод  ЗБОРОВИ КОИ ТИЕ И САМИТЕ ВЕЛАТ ДЕКА НЕ ГИ РАЗБИРААТ нивната варијанта на превод е: текстот зборува за една анатема (проколнувње ) или правење на некаква магија за љубов напишано од една жена по име Дагина во кое нејзината лјубов Дионфон - Дион пред да се земе со Тетима (таа што ги обожава боговите). Дагина ги повикува '' Макрон и демоните '' на помош да направи да Дион ја земе за жена а не нејзината конкурентка, или да не се земе со никојa се додека не го поврати и отвори  рулинот- ротолот . 

HO СЕГА ЌЕ ВИДИМЕ КАКО Е И НА МАКЕДОНСКИ:
1 РЕД:
ЛАСКА И ДИОНИСОФОН  ТО СТО  ТЕЛО  С'КА   И  ТО  Н'ГА  МОНКАТА  ГРАФОКА  ИТА НА  ЛЛАAНПА  СА  Н'ГИ

  1 РЕД: Ласка (Светка - гром - молња) и Диониcoфoн тоа што тело сака и тоа него ''Монката Графока'', (значи тоа е името на девојката), ита (брза) да свети (гори) со него. 

Значи овој ред 100% го разбираме и é 100% народен Македонски јазик и денес.

 

1. [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
2. [ΝΑΙΚ]ΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΑΝ ΚΑΙ O ΑΡ ΘΕΝΩΝ ΜΑ ΛΙΣΤΑ ΔΕ ΘΕ ΤI ΜΑ ΣΚΑ Ι Π ΑΡ ΚΑ ΤI Ι ΘΕ ΜΑ Ι ΜΑΚΡΩ ΝΙKΑ
3. [ΤΟΙΣ] ΔΑΙΜΟΣΙ ΚΑΙ ΟΠΟΚΑ ΕΓΟ ΤΑΥΤΑ ΔΙΕΛΕΞΑΙΜΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΟΙΗΝ ΠΑΛLΙΝ ΑΝΟΡΟΞΑΣΑ
4. [ΤΟΚΑ] ΓΑΜΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΑ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΔΕ ΜΗ ΜΗ ΓΑΡ ΛΑΒΟΙ ΑΛΛΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΛΛ Η ΕΜΕ
5. [ΕΜΕ Δ]Ε ΣΥΝΚΑΤΑΓΗΡΑΣΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΑΛΛΑΝ ΙΚΕΤΙΣ ΥΜΩΝ ΓΙΝΟ
6. [ΜΑΙ ΦΙΛ]ΑΝ ΟΙΚΤΙΡΕΤΕ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΦΙΛ[Ο]Ι ΔΑΓΙΝΑΓΑΡΙΜΕ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΗΜΑ ΑΛΛΑ
7. [....]Α ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΙΝ Ο[Π]ΩΣ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ[Υ]ΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ ΚΑΚΩΣ ΘΕΤΙΜΑ ΑΠΟΛΗΤΑΙ
8. [....]ΑΛ[-].ΥΝΜ .. ΕΣΠΛΗΝ ΕΜΟΣ ΕΜΕ ΔΕ [Ε]Υ[Δ]ΑΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΓΕΝΕΣΤΑΙ
9. [-]ΤΟ[.].[-].[..]..Ε.Ε.Ω[?]Α.[.]Ε..ΜΕΓΕ [-]
1. [Μ]ΛΑΣΚΑ Ι  ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝ ΤΟ Σ ΤΟ  ΤΕΛΟ  Σ ΚΑ  Ι  ΤΟ  ΝΓΑ   ΜΟΝ ΚΑΤΑ  ΓΡΑ  ΦΩ ΚΑ  ΙΤΑ   ΝΑ  ΛΛΑAΝ ΠΑ  ΣΑ  ΝΓΥ
    LASKA  I   DIONISOFON    TO   STO  TELO  SKA   I   TO   NGA  MONKATA GRAFOKA   ITA   NA   LLAANPA   SA  NGI
1. ЛАСКА И ДИОНИСОФОН  ТО СТО  ТЕЛО  С'КА   И  ТО  Н'ГА  МОНКАТА  ГРАФОКА  ИТА НА  ЛЛАAНПА  СА  Н'ГИ   - македонска варијата на превод
1 РЕД: Ласка (Светка - гром - молња) и Диониcoфoн тоа што тело сака и тоа него ''Монката Графока'', (значи тоа е името на девојката) , ита (брза) да свети (гори) со него
             [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
1. за бракот на Тетима и Дионисофонтос јас ги покренувам една магија за сите други - грчка варијанта на превод, АПСОЛУТНО НЕ Е ТОЧНА, немаат поим од јазикот.
   ΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΑΝ ΚΑΙ O ΑΡ ΘΕΝΩΝ ΜΑ ΛΙΣΤΑ ΔΕ ΘΕ ΤI ΜΑ ΣΚΑ Ι Π ΑΡ ΚΑ ΤI Ι ΘΕ ΜΑ Ι ΜΑΚΡΩ ΝΙKΑ
   .
2. OH KAИ ΧAΡΑH KAИ O AP SEHOH  ΜΑ ЛИCΤΑ ДΕ SΕ ΤИ  ΜΑ C'ΚΑ ИΠ ΑΡ ΚΑ ΤИ И SΕ ΜΑ И ΜΑΚΡO HИΚΑ - македонска варијата на превод, 

ОН ,...

Што сакаме да кажеме со ова, а тоа е дека едно време зборувале еден ист јазик:
 [2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 
 
НАЈ КРИМИНАЛНО од грчката политика и археологија é тоа што тие ги уништуваат сите табли со натписи кои сé на Македононски јазик, во македонските гробници, во Егејска Македонија, а тие нé можат или не сакаат да ги преведат. Па за тоа во археолошките наоди има само кратки натписи, артефакти и слики, никако текстови.
          1. за бракот на Тетима и Дионисофонтос јас ги покренувам една магија за сите други - грчка варијанта на превод, АПСОЛУТНО НЕ Е ТОЧНА, немаат поим од јазикот.
2. жени , вдовици и девици ма посебно за Тхетима  и се препуштам на Макрони  и 
3. на демоните само кога јас ќе го ископам и го отворам рулинот и пак го прочитам ова 
4. можат тие да се земат со Дионисофон ма не попрво и да не може тој да земе друга жена , ма само мене
5. и јас да станам стара заедно со Дионисофон е никој друг , Јас сум таа што те моли
6. имајте милост за вашата мила Гинета, мили демони зошто јас сум оставена од сите мои најмили
7. ма имајте ја во предвид мојата казака , на тој начин да овие намери не се случат и мизерната Тхетима остане мизерна
8. а намене да ми дадете радост и среќа  

         

''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него, Монката Графока, ита да гори со него''

Многу романтичен натпис

Првиот ред од ''Табалата од Пела'' или рулинот од олово:

1. ΛΑΣΚΑ Ι  ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝ ΤΟ ΣΤΟ  ΤΕΛΟ  ΣΚΑ  Ι  ΤΟ  ΝΓΑ   ΜΟΝ ΚΑΤΑ  ΓΡΑ  ΦΩ ΚΑ  ΙΤΑ   ΝΑ  ΛΛΑAΝΠΑ  ΣΑ  ΝΓΥ - Македонско ''коине писмо'', кое Македонците го користеле 100 години пред aтињаните-данајци, кои биле асимилирани од jонците-данајци од Мало Азија во тоа време.
    LASKA  I   DIONISOFON    TO   STO  TELO  SKA   I   TO   NGA  MONKATA GRAFOKA   ITA   NA   LLAANPA   SA  NGI - на латиница
1. ЛАСКА И ДИОНИСОФОН  ТО СТО  ТЕЛО  С'КА   И  ТО  Н'ГА  МОНКАТА  ГРАФОКА  ИТА НА  ЛЛАAНПА  СА  Н'ГИ   - македонска варијата на превод
 - Ласка (Светка - гром - молња) и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него ''Монката Графока'', (значи тоа е името на девојката) , ита (брза) да свети (гори) со него
1 РЕД: ''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него Монката Графока, ита да гори со него''. 
             [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
1. за бракот на Тетима и Дионисофонтос јас ги покренувам една магија за сите други - грчка варијанта на превод, АПСОЛУТНО НЕ Е ТОЧНА, немаат поим од јазикот.

2.

Првиот печатен македонски текст е дел од „Речникот од четири јазика“ на свештеникот и учител Даниил Москополец, објавен во 1802 година во Венеција. Гане Тодоровски во своето научно дело „Македонската литература во 19 век“ дури го нарекува и „првата печатена македонска книга“.

Во текот на 1802 година, во Венеција се појавува од печат необична книга на ''грчки'' јазик, потпишана од свештеникот и улител Даниил Москополец, ''погрчен'' Влав од Албанија, во рамките на која првпат во Европа се претставува македонскиот јазик (охридското наречје) во облик на печатена книга – под туѓо име и со туѓа графија. Тоа е книгата (со ''грчки'' наслов (Е КАКО СО ГРЧКИ кога името на државата не си го знаеле до 1832 и постојано си го менуваат името) – Исагогики дидаскалија, н.з.) Почетница или Началное обучение, како што се нарекувале ваквите книги во текот на 19 век. Составен дел од книгава е „Четиријазичниот речник“ (Лексикон тетраглосон, н.з.), или подобро речено „Речникот од четири јазика“ (затоа што подоцна низ течењето на векот, Синаитски и Пулевски така ќе насловуваат некои од своите книги). Овој „Речник од четири јазика“ е значаен за нашата културна историја како првообјава на македонската реч, за непристорениот јазик на македонската народна низина, за говорниот јазик на народното мноштво, на она што се подразбира под поимот „општ јазик“, или „коине дијалектос“ – наведува во својот научен труд истражувачот на македонската литература од 19 век, Гане Тодоровски.

Книгата нема додир со реалноста, фалсификат.

3.

По социјалните мрежи ''изникна'' оваа глупост:

4.

Овој натпис е 3-4 века по паѓањето на Македонската монархија е многу ''загаден'':

5.

 

Ликот на царот Самуил, реконструиран според неговиот череп (од саркофаг "Г") црква Свети Ахил, Мала Преспа, но овој податок на треба да се зема за сериозен, гробот на Цар Самоил се уште не е пронајден.

Базиликата на островот Свети Ахил

 

Бугарите се опасни фалсификатори, зошто во Првата Светска Војна имаат запленето многу црковен материјал од Македонија, па фалсификуваат, ништо не треба да има се верува.

 

Која е наредната глупост, живи били па видели. 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 03 - 05 - 2009, е конструирана страницата на Македонија СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и с смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 - 03 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страница на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

:_VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON__
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedoniaese.com ,  info@makedonijaese.com

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.