v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  01.11.2018 Македонија 

??????? ???? ?????????

АPИCTOTEЛ

        

     Аристотел бил философ и научник роден во античкиот македонски град Стагира на Халкидик. На осумнаесет години пристапил во академијата на Платон во Атина и таму останал до триесет и седумгодишна возраст (околу 347 г. пр.н.е.) Неговите писанија покриваат многу теми – физика, биологија, зоологија, метафизика, логика, етика, естетика, поезија, театар, музика, реторика, лингвистика, политика – нешта кои сите заедно го сочинуваат првиот сеопфатен систем на западната философија. Набрго по смртта на Платон, Аристотел ја напуштил Атина и на барање на Филип Втори Македонски станал учител на неговиот син Александар Македонски, почнувајќи од 343 г.пр.н.е.

Подучувањето на Александар на Аристотел му пружило многу можности и извори. Основал библиотека која што помогнала во пишувањето на многу негови книги. Фактот што Аристотел бил ученик на Платон придонело многу од неговите идеи да бидат повлијаени од платонизмот, но по смртта на Платон, Аристотел се нурнал во емпириски проучувања и од платонизам преминал во емпиризам. Тој верувал дека концептите на луѓето и сите нивни знаења почиваат врз основа на нивните восприемања. Аристотеловите гледишта за природните науки претставуваат темел за многу од неговите дела.

Неговите дела извршиле силно влијание на средновековната наука, а потоа и врз ренесансата. Неговите дела го содржат најраното познато формално проучување на логиката, што во доцниот 19. век било вклучено во современата формална логика.

Во поглед на метафизиката, аристотелизмот силно повлијаел на сите три големи монотеистички религии коешто влијание продолжува и денес, особено во схоластичката традиција на католичката црква.

ИНСПИРАЦИЈА АРИСТОТЕЛ 

Следуваат некои од најважните цитати од Аристотел…

1. Спознавањето на себеси е почеток на секоја мудрост.

2. Не постоел ни еден голем ум кој не бил допрен од малку лудило.

3. Образованието на умот без образование на срцето не е никакво образование.

4. Извонредноста никогаш не е случајност. Секогаш е резултат на силна намера, искрен напор и паметна изведба. Таа претставува мудар избор помеѓу многу алтернативи – изборот, а не среќата или случајноста, е тоа што треба да ја определи твојата судбина.

5. Да се разгледува некоја мисла без таа да се прифати е одлика на образованиот ум.  '' It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.''.

6. Ако сакаш никој да не те критикува, не вели ништо, не прави ништо, биди никој.

7. Не е доволно да се победи во војна; поважно е да се организира мирот.

8. Задоволството во работата дава совршеност во делото.

9. Го стекнав ова преку философијата… Без некој да ми наредува го правам тоа што другите сé обврзани да го прават поради страв од законот.

10. За да пишуваш добро, изразувај се како обичните луѓе, но мисли како мудрец.

11. Што е пријателството? Една душа којашто населува две тела.

12. Надежта е сон кој чекори.

13. Среќата зависи од нас самите.

14. Среќата е значењето и целта на животот и на човечкото постоење.

15. Секој може да се разгневи – тоа е лесно, но да се налутиш на вистинската личност, во вистинска мера, во вистинско време, поради вистинска причина и на вистински начин – тоа не е во сечија моќ и не е толку лесно.

16. Републиките паѓаат во демократии a демократиитe дегенерираат во деспотизмот.
'' Republics decline into democracies and democracies degenerate into despotisms ''.

17. Тие кои ги учат децата треба да се почитувани повеќе од тие кои ги прават; затоа што вторите само им даваат живот, а првите им ја даваат умешноста да живеат добро.

18. Учениот се разликува од неукиот како што живиот се разликува од мртвиот.

19. Тој кој ќе ги надмине своите стравови ќе ја постигне вистинската слобода.

20. Тие коишто знаат, прават. Тие кои што разбираат, подучуваат.

21. Похрабар е тој кој ги победува своите страсти од тој кој ги победува своите непријатели, бидејќи најтешката победа е победата врз себеси.

22. Еден пријател вреди за педесет непријатели.

23. Сиромаштијата е родител на револуцијата и на злосторот.

24. Возвишениот ум треба да ја цени вистината повеќе отколку што тоа го прават обичните луѓе.

25. Сите човечки дејствија имаат една или повеќе од овие седум причинители: случајност, природа, порив, навика, разум, страст и желба.

26. За нештата кои треба да ги научиме пред да почнеме да ги правиме, учиме правејќи ги.

27. Токму за време на нашите најмрачни мигови мора да се сосредоточиме на светлината.

28. Енергијата на умот е суштината на животот.

29. Не секогаш е исто да се биде добар човек и добар граѓанин.

30. Тој кој не може да биде добар следбеник не може да биде ни добар водач.

31. Човекот по природа е општествено животно; поединецот кој природно е асоцијален или не го забележуваме или е нешто повеќе од човек. Општеството е нешто што му претходи на поединецот. Тој којшто или не може да учествува во зедничкиот живот или е толку самоодржлив што тоа не му е потребно, или е животно или е бог.

32. Сите луѓе по природа го сакаат знаењето.

33. Колку повеќе знаеш, толку повеќе знаеш што не знаеш.

34. Природата ништо не прави бесцелно.

35. Во сите нешта во природата има нешто чудесно.

36. Мудрите говорат кога имаат што да кажат. Глупавите зборуваат бидејќи мораат нешто да кажат.

37. Сите луѓе треба да го следат тоа што е правилно, а не тоа што е воспоставено како правилно.

38. Единствената стабилна состојба е таа во која сите луѓе се еднакви пред законот.

39. Корените на образованието се горчливи, но плодовите се слатки.

40. Една птичка не ја прави пролетта, како ни еден убав ден. Така и еден ден исполнет со среќа на ја прави личноста целосно среќна. Eдна ластовица не прави лето ниту еден ден; и така еден ден, или кратко време, не го прави човекот благословен и среќен. 
'' For one swallow does not make a summer, nor does one day; and so too one day, or a short time, does not make a man blessed and happy ''.

41. Љубовта е составена од една душа која населува две тела.

42. Драг ми е Платон, но, вистината ми е по драга.

43. Човекот по природа е политичко животно.

44. Онa
сме што постојано го правиме. Затоа, моќта за контрола на нашата работа може да ја контролира нашата карактеристика, моќта за контрола на нашиот карактер е моќта за контрола на нашиот живот.

45. Духовитоста е дрскост што е стекнта со образование.

46. Трпеливоста e горкa, но плодовите му се слатки.

47. Надежта е сон на будните.

48. Среќатa е смисла и цел на животот, целта и крај на човековото постоење.


49. Кога откриваш во себе друг човек, тоа е вљубеност. А откривање себе во друг човек, тоа е љубов.

50. Да љубиш значи да го сакаме близу сето тоа што веруваме дека е добро, заради љубов кон него, а не заради љибов кон себе.


51.  Цел нa мудриот човек не е да обезбеди задоволство, туку да избегне болка.

52. Љубомора е разумна особина и им припаѓа на разумни луѓе, додека завидта е приземна и припаѓа на приземните луѓе. Човек од љубомора има намера да има добри работи, додека тие со со завид не дозволуваат својот сосед да има добри работи.

53. Сечиј пријател, é ничиј пријател. Пријател на сите é пријател на никој. 
'' A friend to all is a friend to none ''.

55. Музиката има моќ да формира  карактер.


56. Сонцето é ново секој ден.

57. Расипаните луѓе почитуваат од страв; добритe луѓе од љубов.

58. Несреќата ги открива  вистинскитe нeпријатели.

59. Ние сме она што постојано го правиме.

60. "Ако љубовта преовладува на земјата, сите закони ќе бидат излишни".  “Se sulla terra prevalesse l'amore, tutte le leggi sarebbero superflue.”

61.  "Не постои цврсто пријателство без доверба: и нема доверба без да помине некое време".  “Non c'è amicizia salda senza fiducia: e non c'è fiducia senza far passare un certo tempo.” 

62.  "Ако ништо не постоело вечно, дури и не би било возможно".  “Se non esistesse nulla di eterno, neppure il divenire sarebbe possibile.” 

63.  "Оној кој не е способен да живее во општеството, или кој не е потребен затоа што е доволен за себе, мора да биде или ѕвер или бог".  “Chi è incapace di vivere in società, o non ne ha bisogno perché è sufficiente a se stesso, deve essere o una bestia o un dio.” 

64. "Дури и кога законите се напишани, тие никогаш не треба да останат непроменети".  “Anche quando le leggi sono scritte, non dovrebbero mai rimanere immutate.” 


65. "Не е вистина што воопшто не е чудно што пријателствата базирани на корист и задоволство се раскинуваат кога овие предности повеќе не постојат? И на оние предности кои беа пријателски: оние кои не успеаја, природно е што тие повеќе не се сакаат едни со други. "  
“Non è forse vero che non è affatto strano che le amicizie fondate sull'utilità e sul piacere si sciolgono quando non si hanno più questi vantaggi? E di quei vantaggi che si era amici: venuti meno quelli, è naturale che non si ami più.” 

66.  "Среќата не се состои во занимација ( хоби ) и забави, туку во виртуозните ( доблесни ) активности".  “La felicità non consiste in passatempi e divertimenti, ma in attività virtuose.” 

67.  "Лесно е да се лутите. Но, да се лутиш со вистинската личност, во вистинско време, поради вистинската причина, е тешко ".  “Adirarsi è facile. Ma adirarsi con la persona giusta, nel momento giusto, per il giusto motivo, è difficile.” 

68.  "Атињаните ја измислиле пченица и закони: пченицата секогаш ја користеле, законите никогаш".  “Gli Ateniesi hanno inventato il frumento e le leggi: del frumento hanno poi sempre fatto uso, delle leggi mai.” 

69.  "Меланхоличните мажи се меѓу најпознатите духовити".  “Gli uomini malinconici sono tra tutti i più arguti.” 

70.  "Убавината на душата сјае кога човекот издржува со сериозен став голема тешка несреќа една по друга, не затоа што не ја чуствува, туку затоа што тој е човек со висок и херојски темперамент".    “La bellezza dell'anima risplende quando un uomo sopporta con atteggiamento serio una pesante sventura dopo l'altra, non perché egli non le sente, ma perché egli è un uomo di tempra elevata ed eroica.” 

71. "Човекот по природа е животно предодредено да живее во заедница". “L'uomo è per natura un animale destinato a vivere in comunità.” 

72.  "Она што ние мора да научиме да го правиме, ние го учиме рaботејќи го". “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo.” 

73. "Дури и боговите сакаат да се пошегнуваат".  “Anche agli dei piace scherzare.” 

74.  "Досетливоста е љубезна дрскост".  “L'arguzia è insolenza educata.” 

75.  "Разузнавањето се состои не само од знаење, туку и од способноста да се применува знаењето за да се практикува".  “L'intelligenza non consiste soltanto nella conoscenza, ma anche nella capacità di applicare la conoscenza alla pratica.” 

76  "Тираните се опкружуваат со злобни луѓе затоа што сакаат да бидат поласкани, нo, никој човек со надарен дух нема да ги возвишува".  “I tiranni si circondano di uomini cattivi perché a loro piace essere adulati e nessun uomo di spirito elevato li adulerà.” 

77.  "Карактеристично за образованите умови е да се задоволи степенот на точност што е дозволена од природата на аргументот, а не да бара точност, каде што е можно само приближување".  “È una caratteristica delle menti istruite accontentarsi del grado d'esattezza consentito dalla natura dell'argomento e non cercare l'esattezza laddove solo l'approssimazione è possibile.” 

78 .  "Пријателството е душа која живее во две тела, срце кое населува две души".  “L'amicizia è un'anima dimorante in due corpi, un cuore che abita due anime.” 

79. За време на нашите најмрачни моменти, ние мора да се фокусираме за да ја видиме светлината.
It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

80. Квалитетот не е чин, тоа е навика
Quality is not an act, it is a habit.

81. Извонредност е уметност која ја добиваат обуката и навиките. Ние не постапуваме правилно затоа што имаме доблест или извонредност, но претпочитаме да ги имаме, бидејќи ние сме дејствувале правилно. Ние сме она што постојано го правиме. Совршеност, тогаш, не е чин, туку навика.
Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we have virtue or excellence, but we rather have those because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit.

82. Во најдобар случај човекот е најблагородниот од сите животни; одделен од законот и правдата, тој е најлош.
At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst.

83. Најлошата форма на нееднаквост е да се обидеме да направиме нееднакви работи еднакви.
The worst form of inequality is to try to make unequal things equal.

84. Демократијата е кога сиромашните, а не луѓетo на имотот, се владетели.
Democracy is when the indigent, and not the men of property, are the rulers.

85. Добрите навики кои се формираат кај младите ги прават сите разлики.
Good habits formed at youth make all the difference.

86. Целта на мудрите е да не се обезбеди задоволство, туку да се избегне болката.----
The aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain.

87. Мојот најдобар пријател е човекот кој ми сака добро и го сака заради мене.
My best friend is the man who in wishing me well wishes it for my sake.

88. Целта на уметноста е да не го претставува надворешниот изглед на нештата, туку нивното внатрешно значење.
The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance.

89. Образованието е украс во просперитет и засолниште во неволја.
Education is an ornament in prosperity and a refuge in adversity.

90. Некои животни се лукави и лоши, како лисицата; други, како куче, се жестоки, пријателски и проѕирни. Некои се нежни и лесно скротени, како слон; некои се подложни на срам и будно, како гуска. Некои од нив се љубоморни и драги украс, како паун ..
Some animals are cunning and evil-disposed, as the fox; others, as the dog, are fierce, friendly, and fawning. Some are gentle and easily tamed, as the elephant; some are susceptible of shame, and watchful, as the goose. Some are jealous and fond of ornament, as the peacock.

91. Крајната вредност на животот зависи од свеста и од моќта на размислувањето, а не од самото преживување.
The ultimate value of life depends upon awareness and the power of contemplation rather than upon mere survival.

92. Единствениот знак за темелно познавање е моќта на наставата.
The one exclusive sign of thorough knowledge is the power of teaching.

93. Сакаат да бидат пријатели е брза работа, но пријателството е бавно озрееaнo овошје.
Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.

94. Убедувањето се постигнува со личниот карактер на говорникот кога говорот е толку зборуван за да нè натера да мислиме дека е веродостоен. Ние веруваме дека добрите луѓе поцелосно и полесно од другите: ова е вистина генерално, без оглед на прашањето, и апсолутно точно, каде што точноста е невозможна и мислењата се поделени.
Persuasion is achieved by the speaker's personal character when the speech is so spoken as to make us think him credible. We believe good men more fully and more readily than others: this is true generally whatever the question is, and absolutely true where exact certainty is impossible and opinions are divided.

95. Личната убавина е поголема препорака од која било препорака
Personal beauty is a greater recommendation than any letter of reference.

96. Само треба да бидеме благодарни, не само на оние со чии ставови можеме да се согласиме, туку и на оние кои изразија повеќе површни ставови; за овие, исто така, придонесе нешто, преку развивање пред нас сили на мислата.
It is just that we should be grateful, not only to those with whose views we may agree, but also to those who have expressed more superficial views; for these also contributed something, by developing before us the powers of thought.

97. Достоинството не се состои во поседување на почести, туку во заслуга на нив.
Dignity does not consist in possessing honors, but in deserving them.

98. Водиме војна за да живееме во мир.
We make war that we may live in peace.

99. Реториката може да се дефинира како факултет за набљудување во кој било даден случај достапните средства за убедување. Ова не е функција на ниедна друга уметност.
Rhetoric may be defined as the faculty of observing in any given case the available means of persuasion. This is not a function of any other art.

100. Карактерот речиси може да се нарече најефективно средство за убедување.
Character may almost be called the most effective means of persuasion.

101- Моралното совршенство доаѓа како резултат на навика. Стануваме само правејќи само акти, умерени со вршење умерени дела, храбри со правење храбри дела.
Moral excellence comes about as a result of habit. We become just by doing just acts, temperate by doing temperate acts, brave by doing brave acts.

102. Пријателството е во суштина партнерство.
Friendship is essentially a partnership.

103. Тајната за хумор е изненадувањетo.
The secret to humor is surprise.

104. Енергијата на умот е суштината на животот.
The energy of the mind is the essence of life.

106. Душата никогаш не мисли без слика.
The soul never thinks without a picture.

107. Некои видови животни се закопуваат во земјата; други не. Некои животни се ноќни, како був и лилјак; други ги користат часовите на дневна светлина. Постојат безречни животни и диви животни. Човекот и мазгата секогаш се питоми; леопардот и волкот се секогаш диви, а други, како слон, лесно скротени.
Some kinds of animals burrow in the ground; others do not. Some animals are nocturnal, as the owl and the bat; others use the hours of daylight. There are tame animals and wild animals. Man and the mule are always tame; the leopard and the wolf are invariably wild, and others, as the elephant, are easily tamed.

108. Крајот на трудот е да се добие слободно време.
The end of labor is to gain leisure.

109. Добро почнатa работата е половина завршенa работата.
Well begun is half done.

110. Промената во сé е слатка.
Change in all things is sweet.

111. Никогаш нема да направите ништо на овој свет без храброст. Тоа е најголемиот квалитет на умот до честа.
You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality of the mind next to honor.

112. Политичарите, исто така, немаат слободно време, бидејќи тие секогаш се стремат кон нешто надвор од самиот политички живот, моќ и слава или среќа.
Politicians also have no leisure, because they are always aiming at something beyond political life itself, power and glory, or happiness.

113. Храброста е прва од човечките квалитети, бидејќи тоа е квалитетот кој ги гарантира другите.
Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees the others.

114.Зашто, иако ја сакаме и вистината и нашите пријатели, побожноста бара од нас прво да ја почитуваме вистината.
For though we love both the truth and our friends, piety requires us to honor the truth first.

115. Стравот е болка која произлегува од очекување на злото.
Fear is pain arising from the anticipation of evil.

116 Јас го сметам за храбар кој ги надминува неговите желби од оној што ги освојува своите непријатели; за најтешката победа е над себе.
I count him braver who overcomes his desires than him who conquers his enemies; for the hardest victory is over self.


117. Бидејќи очите на лилјаците се на опасност од денот, така е и причината во нашата душа кон она што по природа е најочигледно од сите.
For as the eyes of bats are to the blaze of day, so is the reason in our soul to the things which are by nature most evident of all.

118. Она што лежи во нашата моќ да правиме, лежи во нашата моќ да не правиме.
What it lies in our power to do, it lies in our power not to do.

119. Човекот е единственото животно кое е способно да размислува, иако многу други го поседуваат факултетот за сеќавање и запознавање со него.
Man is the only animal capable of reasoning, though many others possess the faculty of memory and instruction in common with him.

120. Должност на реториката е да се справиме со такви прашања како што ние размислуваме без уметност или системи за да нè водиме, во сослушувањето на лица кои не можат да размислат на еден сложен аргумент или да следат долг синџир на размислување.
The duty of rhetoric is to deal with such matters as we deliberate upon without arts or systems to guide us, in the hearing of persons who cannot take in at a glance a complicated argument or follow a long chain of reasoning.

122. Веројатно неможност да се претпочитаат до неверојатни можности.
Probable impossibilities are to be preferred to improbable possibilities.

123. Убедувањето е јасно вид на демонстрација, бидејќи ние сме најмногу потполно убедени кога сметаме нешто што е докажано.
Persuasion is clearly a sort of demonstration, since we are most fully persuaded when we consider a thing to have been demonstrated.

124. Сите платени работни места апсорбираат и гo деградираат умот.
All paid jobs absorb and degrade the mind.

125. Во сиромаштија и други несреќи на животот, вистинските пријатели се сигурно засолниште. Младите што ги чуваат од зло; на старите тие се утеха и помагаат во нивната слабост, а оние што се на преминот на животот поттикнуваат на благородни дела.
In poverty and other misfortunes of life, true friends are a sure refuge. The young they keep out of mischief; to the old they are a comfort and aid in their weakness, and those in the prime of life they incite to noble deeds.

126. Лошите луѓе се полни со покајание.
Bad men are full of repentance.

127. Поетот, како имитатор како сликар или било кој друг уметник, мора неопходно да имитира еден од трите предмети - онакви какви што се или се, работи како што се кажани или за кои се смета дека се, или онакви какви што треба да бидат. Возилото на изразување е јазик - или тековни термини или, можеби, ретки зборови или метафори.
The poet, being an imitator like a painter or any other artist, must of necessity imitate one of three objects - things as they were or are, things as they are said or thought to be, or things as they ought to be. The vehicle of expression is language - either current terms or, it may be, rare words or metaphors.

128. Мажите добиваат одреден квалитет со постојано дејствување на одреден начин.
Men acquire a particular quality by constantly acting in a particular way.

129. Нашите пресуди кога сме задоволни и пријателски не се исти како кога сме огорчени и непријателски.
Our judgments when we are pleased and friendly are not the same as when we are pained and hostile.

130. Темперамeнтoт е средство и однос,(одликa) на задоволствата.
La temperanza è un mezzo per quanto riguarda i piaceri.
Temperance is a mean with regard to pleasures.

131. Pеволт нa потчинетите e со цел тие да бидат еднакви, и еднакво е дека тие можат да бидат супериорни. Таков е состојбата на умот што создава револуции.
Inferiors revolt in order that they may be equal, and equals that they may be superior. Such is the state of mind which creates revolutions.

132. Стануваме само со вршење на едноставна акција, умерена со вршење на умерени дејства, храбра со извршување храбра акција.
We become just by performing just action, temperate by performing temperate actions, brave by performing brave action.

133. Ако слободата и еднаквоста, како што мислат некои, најчесто се наоѓаат во демократијата, тие најдобро ќе се постигнат кога сите луѓе подеднакво ќе учествуваат во владата.
If liberty and equality, as is thought by some, are chiefly to be found in democracy, they will be best attained when all persons alike share in government to the utmost.

134. За да избега од неволја е форма на кукавичлук и, иако е вистина дека самоубиството ја отфрла смртта, тој не го прави тоа за некој благороден предмет, туку за да избега од некоja болecт.
To run away from trouble is a form of cowardice and, while it is true that the suicide braves death, he does it not for some noble object but to escape some ill.

135. Во сите нешта од природата има нешто прекрасно.
In all things of nature there is something of the marvelous.

136. Ниту една оддлична душа не е иземена од мешавина на лудило.
No excellent soul is exempt from a mixture of madness.

137. Целото е повеќе од збирот на неговите делови.
The whole is more than the sum of its parts.

138. Сите човечки акции имаат една или повеќе од овие седум причини: шанса, природа, принудувања, навика, разум, страст, желба.
All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsions, habit, reason, passion, desire.

139. Во демократијата сиромашните ќе имаат поголема моќ отколку богатите, бидејќи ги има повеќе од нив, а волјата на мнозинството е врховна.
In a democracy the poor will have more power than the rich, because there are more of them, and the will of the majority is supreme.

140. Младите лесно се мамaт затоа што брзо се надеваат.
Youth is easily deceived because it is quick to hope.

141. Моралните добродетели, тогаш, не се произведуваат во нас ниту по природа ниту против природата. Природата, всушност, подготвува во нас земјата за нивниот прием, но нивната целосна формација е производ на навика.
The moral virtues, then, are produced in us neither by nature nor against nature. Nature, indeed, prepares in us the ground for their reception, but their complete formation is the product of habit.

142. Совршено пријателство е пријателството на луѓетo кои се добри, и слично во извонредност; за овие сакаат добро подеднакво едни на други добро, и тие се добри во себе.
Perfect friendship is the friendship of men who are good, and alike in excellence; for these wish well alike to each other good, and they are good in themselves.

143. Poбcтвoтo е украс на младите, но срам за старостa.
Bashfulness is an ornament to youth, but a reproach to old age.

144. Дали ако душата не постоеи време, би постоела или не, е прашање кое може да биде побарано; зашто, ако не може да има некој да смета, не може да има нешто што може да се смета, така што очигледно не може да има број; за број е или она што е, или што може да биде, сметано.
Whether if soul did not exist time would exist or not, is a question that may fairly be asked; for if there cannot be someone to count there cannot be anything that can be counted, so that evidently there cannot be number; for number is either what has been, or what can be, counted.

145. Мудриот човек не се изложува непотребно на опасност, бидејќи има неколку работи за кои се грижи доволно; но тој е подготвен, во голема криза, да даде дури и својот живот - знаејќи дека под одредени услови не е вредно да живее.
The wise man does not expose himself needlessly to danger, since there are few things for which he cares sufficiently; but he is willing, in great crises, to give even his life - knowing that under certain conditions it is not worthwhile to live.

146. Хомер ги научил сите други поети и уметници на раскажување лaги вешто.
Homer has taught all other poets the art of telling lies skillfully.

147. Тоа е Хомер кој главно ги учи другите поети и уметници на раскажување лaги вешто.
It is Homer who has chiefly taught other poets the art of telling lies skillfully.

148. Оној што може да биде, а со тоа и да е, друг, и оној што учествува во разумот доволно за да го уапси, но да не го има, е роб по природа.
He who can be, and therefore is, another's, and he who participates in reason enough to apprehend, but not to have, is a slave by nature.

149. Никој не го сака човекот коj се плаши.
No one loves the man whom he fears.

150.Mилocтa бара од нас да ја почитуваме вистината над нашите пријатели.
Piety requires us to honor truth above our friends.

151. Не се обрнува внимание на малку зло, но кога тоа се зголемува, удира во окото.
No notice is taken of a little evil, but when it increases it strikes the eye.

152. Мажите се залажуваат повеќе од страв отколку од почит
Men are swayed more by fear than by reverence.

153. За да се одржи еден говор мора да се изучуваат три точки: прво, средствата за производство на убедување; второ, јазикот; трето правилно распоредување на различните делови од говорот.
To then making a speech one must study three points: first, the means of producing persuasion; second, the language; third the proper arrangement of the various parts of the speech.

154. Страдањето станува прекрасно кога некој носи болки со големи болки, а не преку нечувствителност, туку преку големината на умот.
Suffering becomes beautiful when anyone bears great calamities with cheerfulness, not through insensibility but through greatness of mind.

155. Храброста е средство во однос на стравот и довербата.
Courage is a mean with regard to fear and confidence.

156. Најдобрите доблести се оние кои се најкорисни за други лица.
The greatest virtues are those which are most useful to other persons.

167. Од сите сорти на доблести, либерализмот е највозвишен.
Of all the varieties of virtues, liberalism is the most beloved.

158. Законот е причина, без страст.
The law is reason, free from passion.

159. Има смисла што има моќ да ги прими разумните облици на нешта без материјата, на начинот на кој едно парче восок зазема впечаток на знакот-прстен без железо или злато.
A sense is what has the power of receiving into itself the sensible forms of things without the matter, in the way in which a piece of wax takes on the impress of a signet-ring without the iron or gold.


160. И олигархот и тиранинот не им веруваат на луѓето и затоа ги лишат од своите раце.
Both oligarch and tyrant mistrust the people, and therefore deprive them of their arms.

161. Тиранинот мора да се појави на невообичаена посветеност на религијата. Субјектите се помалку загрижени за нелегален третман од владетел кој го сметаат за богобојазлив и побожен. Од друга страна, тие полесно се движат против него, верувајќи дека ги има боговите на негова страна.
A tyrant must put on the appearance of uncommon devotion to religion. Subjects are less apprehensive of illegal treatment from a ruler whom they consider god-fearing and pious. On the other hand, they do less easily move against him, believing that he has the gods on his side.

162. Без пријатели никој не би можел да избере да живее, иако ги имаш сите други дoбpa.
Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.

163. Оној кој треба да биде добар владетел мора прво да биде владеен.
He who is to be a good ruler must have first been ruled.

164. Ако еден начин е подобар од друг, може да бидете сигурни дека е начин на природата.
If one way be better than another, that you may be sure is nature's way.

165. Различни луѓе бараат среќа по различни начини и на различни начини, и така прават за себе различни начини на живот и форми на власт.
Different men seek after happiness in different ways and by different means, and so make for themselves different modes of life and forms of government.

166. Не е доволно младите мажи да ги изговорат максимите.
It is unbecoming for young men to utter maxims.

167. Најдобро е да се подигне од животот како од банкет, ниту жеден ниту пијан.
It is best to rise from life as from a banquet, neither thirsty nor drunken.

168. Очите на некои лица се големи, други мали и други со умерена големина; последните споменати се најдобрите. Некои очи се проектираат, некои длабоко поставени, а некои умерени, а оние кои се длабоко поставени имаат најмногу акутна визија кај сите животни; средината позиција е знак на најдобра диспозиција
The eyes of some persons are large, others small, and others of a moderate size; the last-mentioned are the best. And some eyes are projecting, some deep-set, and some moderate, and those which are deep-set have the most acute vision in all animals; the middle position is a sign of the best disposition.

169. Демократијата произлегува од идејата дека оние кои се еднакви во секој поглед се еднакви во сите погледи; бидејќи мажите се подеднакво слободни, тврдат дека се апсолутно еднакви.
Democracy arises out of the notion that those who are equal in any respect are equal in all respects; because men are equally free, they claim to be absolutely equal.

170. Никој нема да избере пријателство, под услов да ги има сите други работи во светот.
No one would choose a friendless existence on condition of having all the other things in the world.

171. Државата изјава е убедлива и веродостојна, бидејќи е директно очигледна или поради тоа што се чини дека е докажана од други изјави кои се такви.
A statement is persuasive and credible either because it is directly self-evident or because it appears to be proved from other statements that are so. 


172. Ние повеќе не треба да се запрашаме дали душата и телото се едно од прашањето дали восокот и фигурата импресионирани се една.
We must no more ask whether the soul and body are one than ask whether the wax and the figure impressed on it are one.

173. Но, ако ништо друго освен душата, или во духот на умот, е квалификувано да се смета, невозможно е да има време, освен ако не постои душа, но само она од кое време е атрибут, т.е. ако промената може да постои без душа.
But if nothing but soul, or in soul mind, is qualified to count, it is impossible for there to be time unless there is soul, but only that of which time is an attribute, i.e. if change can exist without soul.

174. Дури и кога законите се запишани, тие не секогаш треба да останат непроменети.
Even when laws have been written down, they ought not always to remain unaltered.

175. Најмалото првично отстапување од вистината е помножено подоцна илјада пати.
The least initial deviation from the truth is multiplied later a thousandfold.

176. за конструирање на заплетот и изработка со соодветна дикција, поетот треба да ја стави сцената, колку што е можно, пред неговите очи. На овој начин, гледајќи сè со најголема живост, како да е гледач на акцијата, ќе открие што е во согласност со него и најверојатно нема да ги превиди недоследностите.
On constructing the plot and working it out with the proper diction, the poet should place the scene, as far as possible, before his eyes. In this way, seeing everything with the utmost vividness, as if he were a spectator of the action, he will discover what is in keeping with it, and be most unlikely to overlook inconsistencies.

177. Еден голем град не треба да се збуни со мноштво луѓе.
A great city is not to be confounded with a populous one.

178. Ние го фалат човекот кој се чувствува лут на вистинската основа и против вистинските лица, а исто така и на вистински начин во вистинскиот момент и во вистинското време.-----
We praise a man who feels angry on the right grounds and against the right persons and also in the right manner at the right moment and for the right length of time.

179. Оние кои се засноваат на добродетели имаат најдобро право на сите да се бунат, но тогаш тие се од сите луѓе најмалку склони да го сторат тоа.
Those who excel in virtue have the best right of all to rebel, but then they are of all men the least inclined to do so.

180. Поезијата е пофинална и повеќе филозофска од историјата; за поезијата го изразува универзалното, а историјата само на одредена.
Poetry is finer and more philosophical than history; for poetry expresses the universal, and history only the particular.

181. Tој почеток на реформа не е толку многу за да се изедначи сопственоста за да се обучат благородните видови природи да не сакаат повеќе, и да се спречи пониската од добивање на повеќе
He beginning of reform is not so much to equalize property as to train the noble sort of natures not to desire more, and to prevent the lower from getting more

182. Законот е умот без причина.
Law is mind without reason.

183. Некои животни изговараат гласно. Некои молчат, а други имаат глас, кој во некои случаи може да се изрази со збор; во други, тоа не може. Исто така постојат и бучни животни и тивок животни, музички и немускулни видови, но тие се главно бучни за сезоната на парење.
Some animals utter a loud cry. Some are silent, and others have a voice, which in some cases may be expressed by a word; in others, it cannot. There are also noisy animals and silent animals, musical and unmusical kinds, but they are mostly noisy about the breeding season.

184. Се смета дека секоја уметност и секое истражување, и слично на секоја акција и избор, се стреми кон нешто добро; и поради оваа причина доброто со право се прогласи за она на кое целите се цели.
Every art and every inquiry, and similarly every action and choice, is thought to aim at some good; and for this reason the good has rightly been declared to be that at which all things aim.

185. Она што државник најмногу сака да продуцира е одреден морален карактер кај неговите сограѓани, имено расположение за доблест и изведба на доблесни дејства.
What the statesman is most anxious to produce is a certain moral character in his fellow citizens, namely a disposition to virtue and the performance of virtuous actions.

186. Совршеност, тогаш, е држава засегната со избор, лежи во средна, во однос на нас, што се определува со разум и со начинот на кој човекот од практична мудрост ќе го определи тоа.
Excellence, then, is a state concerned with choice, lying in a mean, relative to us, this being determined by reason and in the way in which the man of practical wisdom would determine it.

187. Ние не сме лути на луѓето што се плашиме или ги почитуваме, сѐ додека се плашиме или ги почитуваме; не можете да се плашите од некоја личност и, истовремено, да се лутите со него.
We are not angry with people we fear or respect, as long as we fear or respect them; you cannot be afraid of a person and also at the same time angry with him.

188. Сакаш да најдеш одмор од безнадежност ако го направиш секој чин во животот како да ти бил последен.
Thou wilt find rest from vain fancies if thou doest every act in life as though it were thy last.

189. За да се постигне сигурно знаење за душата е една од најтешките работи во светот.
To attain any assured knowledge about the soul is one of the most difficult things in the world.

190. Оттука, поезијата е нешто повеќе филозофско и од поголем увоз од историјата, бидејќи нејзините изјави се од природата на универзали, додека оние од историјата се единствени
Hence poetry is something more philosophic and of graver import than history, since its statements are rather of the nature of universals, whereas those of history are singulars.

191. Долготрајните лица имаат една или две линии кои се протегаат низ целата рака; краткотрајните лица имаат две линии кои не се протегаат низ целата рака.
Long-lived persons have one or two lines which extend through the whole hand; short-lived persons have two lines not extending through the whole hand.

192. Трагедија е претстава за една акција која е целосна и целосна и со одредена големина. Цела е она што има почеток и средна и крај.
A tragedy is a representation of an action that is whole and complete and of a certain magnitude. A whole is what has a beginning and middle and end.

193. Сите доблести се сумираат во правичното постапување.
All virtue is summed up in dealing justly.

194. Јасно е дека имотот треба да биде приватен, но употребата на истата е заедничка; и посебниот бизнис на законодавецот е да се создаде кај мажите оваа добронамерна диспозиција.
It is clearly better that property should be private, but the use of it common; and the special business of the legislator is to create in men this benevolent disposition.

195. Државата настанува заради животот и продолжува да постои за доброто на животот.
The state comes into existence for the sake of life and continues to exist for the sake of good life.

196. Најсовршената политичка заедница е онаа во која средната класа е во контрола и ја надминува и двете други класи.
The most perfect political community is one in which the middle class is in control, and outnumbers both of the other classes.

197. Мажите создаваат богови по сопствениот имиџ, не само во однос на нивната форма, туку и во однос на нивниот начин на живот.
Men create gods after their own image, not only with regard to their form but with regard to their mode of life.

198. Доведете ги вашите желби до вашите сегашни придонеси. Зголемете ги само кога  вашите придонеси cé зголемени.
Bring your desires down to your present means. Increase them only when your increased means permit.


199. Ниту еднаш ниту двапати, туку без број пати дека истите идеи го прават својот изглед во светот.
It is not once nor twice but times without number that the same ideas make their appearance in the world.

200. Вистинското и приближно точно се фатени од истиот факултет; исто така може да се забележи дека мажите имаат доволен природен инстинкт за она што е точно, и обично доаѓаат до вистината. Оттука човекот кој прави добра претпоставка за вистината веројатно ќе направи добра претпоставка за веројатностите.
The true and the approximately true are apprehended by the same faculty; it may also be noted that men have a sufficient natural instinct for what is true, and usually do arrive at the truth. Hence the man who makes a good guess at truth is likely to make a good guess at probabilities.

201. Повеќето луѓе повеќе би сакале да дадат отколку да добијат љубов.
Most people would rather give than get affection.

202. Устав е уредување на магистрациите во една држава.
A constitution is the arrangement of magistracies in a state.

203. Затоа, доброто на човекот мора да биде крај на науката за политика.
Therefore, the good of man must be the end of the science of politics.

204. Генералноста на мажите е природно способна да се заниша од страв, а не почит, и да се воздржува од злото, а поради казната што ја носи, отколку поради сопствената нечистотија.
The generality of men are naturally apt to be swayed by fear rather than reverence, and to refrain from evil rather because of the punishment that it brings than because of its own foulness.


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.