v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

1-ви ДЕЛ      2-pи  ДЕЛ    3-ти  ДЕЛ

  [1].   ЛЕГЕНДАТА за почетокот на Македонија

        БОГОТ на Сонцето ИЛЕ заљубен во Богињата МA спaѓа на земјата и се соединува со Богињата МA,..ТАКА од нивниот род доаѓа Македон , cин на Бог...

        ИЛЕ Богот на Сонцето е симбол на Cонцето а Богињата МA симбол на цвеќето ,.. ТАКА И СЕ ПРЕТСТАВЕНИ ОД МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ , СО СОНЦЕ И РОЗА НА СРЕДИНАТА

ОД ТУКА ДОАЃА :

         

        

 

М  А  К  Е  Д  О  Н  И  Ј А 

ЗЕМЈА на БОЖИЦАТА МАЈКА , СОНЦЕТО и ЦВEЌЕТО

МАКЕ - МАЈКА

ДОН - - ГОСПОД

ИЈА - ЗЕМЈА , ма може да се протолкува и како НИЕ (нИЈА) ,

академик Бошевски и проф.Тентов

името на Македонија

 

ИЛЕ -  богот на Cонцето 

 мозаик од Пела  

ИЛЕ -  богот на Cонцето - мозаик од Пела  

ИЛЕ -  богот на Cонцето  ... од музејот од Истамбул

 

МАКЕДОНЦИТЕ - ДЕЦА НА БОЖИЦАТА МАЈКА - MA  

Aко сакаме да го протолкуваме попрецизно зборот Македонија - МАКЕДОН и ЈА (ЈАС) .. и јас сум дете на БОЖИЦАТА МАЈКА - MA  - Македонија.

Името на Македонците: ''Децата на Божицата Мајка или Големата Мајка'' - запишано и на Каменот од Розета.

- ''Тој'' е крв од Детeтo на Божицата Мајка, станува збор за Птолемаој ПЕТТИ, фараонот на Eгипед од Mакедонски корени, како што опишува тој -  ''крв од Детeтo (Македон) на Божицата Мајка'', на Каменот од Розета.

  светите местa на македонците  

 

      Нај важни богови за македонците пред да ја земат Христијанската Вера па и други вери биле вератa во БОЖИЦАТА МАЈКА - МА (ЗЕМЈАТА) и ИЛE БОГОТ НА СОНЦЕТО (СОНЦЕТО) . 

     ГЛАВНО КУЛТНО МЕСТО НА БОГОТ ИЛЕ БИЛO ВО ХРАМOT НА ПЛАНИНАТА ОЛИМП - храм кој се наоѓал на северната страна на  планината Олимп и,  каде македонските владетели и ги приредувале Олимписките игри а Богот на сонцето Иле и  бил обожаван и од другите народи ма и во форма на друго име. 

     ДОДЕКА ГЛАВНО КУЛТНО МЕСТО СО ХРАМ - храм кој се наоѓал на источната страна на Родопските Планини , КАДЕ СЕ ОБОЖАВАЛА ГОЛЕМАТА МАЈКА МА БИЛО НА МЕСТОТО ХИПЕР - ИКОН - НАЈ-СВЕТОТО МЕСТО ЗА МАКЕДОНЦИТЕ  кое место било спомнато и во книгата на Хомер : Илиада и Одисеjа за време на војната во Илион (Тројанската војна) .Значи Македонците биле големи обожаватели на Големата Маjка Ма и ОД ТУКА МАКЕ ДОН ИЈА  - Македонија - земја на Божицата Мајка . На тоа место дошол и младиот македонски владетел Александар каде свештениците му прескажале дека ќе го освои светот a  походот против Персија ќе биде успешен.

 

            

               [2].   МАКЕДОНСКАТА ТИТУЛАТА ЗА ВЛАДЕТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА Е : ВАСИЛЕОС  - ΒΑΣΙΛΕΩΣ -древно македонско(венетско )писмо

ВАСИЛЕОС - ВАС ИЛЕ ОС

ВАС - ВАШ 100% и денес македонски збор

ИЛЕ - ИЛЕ богот на Сонцето

ОС - додавка

ВАСИЛЕОС - ВАШИОТ БОГ - ВАШИОТ ВЛАДЕТЕЛ

                  [3].       ИМЕТО НА ЕГЕЈСКО МОРЕ ДОАЃА ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА ЕГЕ

                  [4].      АНТИЧКОТО ИМЕ НА БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ Е: МАКЕДОНИЈА  

БАЛ - МЕД  (НА ТУРСКИ)

КАН - КРВ (НА ТУРСКИ) 

БАЛКАН - КРВИМЕД (НА ТУРСКИ) 

ЗНАЧИ ТУРЦИТЕ СЕ ПРВИ КОИ ГО ПРЕИМЕНУВАЛЕ МАКЕДОНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ ВО БАЛКАН, А ПОСЛЕ 1830 ТОА ИМЕ БИЛО ПРИФАТЕНО ОД ОСТАНАТИТЕ А СО ТОА И ПОЧЕТОКОТ НА НЕГАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ОД СВЕТСКИТЕ СИЛИ.

 

- ТОА E ДОКАЗ ДЕКА ДРЕВНИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ НАСЕЛЕНИ НИЗ ЦЕЛИОТ МАКЕДОНСКИ ПОЛУОСТРОВ

 

Македонија во картата на светот (исечок), според Космографијата на Клавдиј Птоломеј (ок.100-178 г.н.е.)

Мапа од 11 вeк, сочувана во Ла Коруња, Шпанија. Далмација се граничела со Македонија, што исто го пишува и Прибојевиќ во неговата забранувана книга на потекло на словените од 14 вeк.

 

Македонскиот Полуостров - мапа изработена од француските картографи од 1830 година ,..  

ДОКАЗ ДЕКА СЕ ДО 1830 ОВОЈ ПОЛУОСТРОВ БИЛ НАРЕКУВАН МАКЕДОНСКИ

И под  римско робство Македонија била именувана како Македонија од римјаните, па и од  картографите кои ја изработиле оваа карта.

македонска цивилизација 102.010 години

 

македонска цивилизација 77 000 години

 

 

               [5].       Скелетот Славе Македонски, кој беше пронајден на локалитетот Гранчарицаа во близина на штипското село Крупиште има 6.745 (4000 години ПРЕД нашата ера) години и живеел во раниот неолит.

Славе Македонски

Директорот на Музеј на град Штип Зоран Читкушев изјави дека радиокарбонатниот сертификат, направен на унизверитетот во Глазгов-Шкотска покажа дека скелетот Славе Македонски е најстариот во Југоисточна Европа.

- Направените анализи од примероците испратени на универзитетот во Шкотска можат да отстапуваат во годините на скелетот со плус или минус 30 години, рече Читкушев. Тој додава дека локалитетоттГранчарицаа според овие анализи за скелетот Славе Македонски е од раниот неолит и е најстариот во Југоисточна Европа.

[6].Македонците,пред 5260 ГОДИНИ ПРЕД НАШАТА ЕРА користат имиња на улици во населените места 

Дрвената штичка со македонски натпис од 5.260 г.п.н.е. од наколната неолитска населба на Костурското Езеро

 

Исечок на карта на Македонија од периорот 1899 -1903 год. со Македонска топонимија и со означување на локацијата на езерската наколна неолитска населба Ш‘ПЕЛ на Костурското Езеро покрај селото Дупјак во непосредна близина на градот Рупишта.  

Професорот по праисториска археологија на Солунскиот Универзитет г-н Г. Х. Хурмузјадис во 1996 година објави публикација за “ Дупјак од Костурско : Една езерска праисториска населба каде, покрај разновидниот археолошки материјал, објави и еден натпис со старост утврдена со С14 од 5260 г.п.н.е. Автентичниот древен МАКЕДОНСКИ НАТПИС од дрвената штичка ја има следната запишана форма:
и истиот, од наша страна во март 1997 година оддесно налево дешифриран и транскрибиран, гласи: 

 

“ ШУПЛИВ, СЕДМО КОЛИШТЕ “  ,односно : “ ДУПЈАК 7 КОЛИШТЕ “  

 

Варијанти на реконструкција на наколната неолитска населба Ш‘ПЕЛ на Костурското Езеро кај селото Дупјак близу до градот Рупишта.   

 

Населба со архетипски праисториски наколни живеалишта 
од Катлановска Блатија, кои биле зачувани 
во околината на Скопје до 1975 година. 

 

 Дојран ,Дојранско езеро - Република Македонија

 

ПРЕД 4000 ГОДИНИ П.НАШАТА Е. ВЕКЕ ГО МЕРЕЛЕ ВРЕМЕТО , 

Мегалитската опсерваторија Кокино

 

Мегалитската опсерваторија Кокино се наоѓа во североисточниот дел на Мекедонија, во близина на границата со Србија (попрецизно: географска ширина 42° 15' 47'', географска должина 21° 57' 32''). Таа се наоѓа во атарот на селото Кокино, на границата со селото Арбанашко. Целиот регион денес е ретко населен, така што во десетината околни села живеат помалку од 1.000 жители.                     
      Во поширокиот регион регистрирани се голем број на археолошки наоѓалишта од неолитскиот до средновековниот период. Тоа значи дека целиот регион има историја во должина од  најмалку 6 000 години преполна со значајни населби, светилишта, настани и личности

 

пред 1500 години пред нашата ера користат печат   

тумбите во Маџари и Чаир во Скопје,  За постоењето на соодветна македонска воена олигархија сведочи металниот печат од Говрлево (околу 1500 г.п.н.е.)

Керамичкиот печат од "Церје" кај Говрлево близу до Скопје кој е пронајден во 1981 година, е непобитен доказ дека Македонската неолитска револуција ја создавале писмени, интелегентни и неверојатно рационални македонски луѓе, кои во времето на македонските "зетови" и "невести", "тестови" и "тешти" од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот (7.000 - 6.000 г.п.н.е.),    

    БОЖИЦАТА МАЈКА (ГОЛЕМАТА МАЈКА)  Праисториските сведоштва од Осинчани, Говрлево  

 

Надгробниот споменик на херојот и поетот Димо Ријдил од 7  в.п.н.е. од Лемно во Егејско Море итн. се само дел од најстарата македонска цивилизација во која доминирал култот на Сонцето и Космосот, култот на огнот и домашното огниште, култот на Божицата Мајка - богиња на земјата и симбол на плодноста.   

  

 

САМО СО БОГА или останувале насамо со БОГА да медитираат во периодот на зетувањето за севозможните филозофски аспекти на постоењето и развитокот на човекот и човештвото, на севозможната семантика во просторот, на единичното и заедничкото во космосот и светот, т.е. за култот на Сонцето и Космосот, за космогонијата и космологијата, за "вишите" и "нижите" науки во времето на "зетите", "зетовците" и "зетувањето".

Антички македонски календар

Античкиот македонски календар бил календар во употреба во Македонија во ПРВИОТ милениум п.н.е. и е трет по ред по старост календар .

 Mакедонски календар имал 12 синодски месеци co 354 дена во годината , на кои им требале престапни месеци за да се придржуваат кон годишните времиња. Во времето кога овој календар се користел , вкупно 7 емболими (престапни месеци) биле додавани на секој 19-годишен метонски циклус. 

Годината започнувала со месец Октомври, поточно на 19 октомври. Значи македонската Hова Година е на 19 октомври.

 • Дион -октомври   
 • Апелон -ноември  
 • Ауден -декември   
 • Перит -јануари     
 • Диштeр -февруари     
 • Антика - март       
  • Антика Емболим, престапен 6 пати на 19-годишен циклус     
 • Артемишион  -април     
 • Дишион  -мај     
 • Панaмон - јуни   
 • Лој - јули      
 • Горпиа -август 
 • Хиперберетај - септември   - Хипер бере тај
  • Хиперберетај Емболим, престапен еднаш на 19-годишен циклус      

 

 

 

   -  МАКЕДОНЦИТЕ   СЕ ЕДHИ ОД ПРВИТЕ НАРОДИ ШТО ВОВЕДУААТ ПАРИ И МОНЕТАРЕН СИСТЕМ ВО СВЕТОТ 

 

 

 

 

 

 

 

монетата Македонон ''протxс'' е од римско робство

 

МОНЕТИ ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА ЕГЕ   

 

 

МОНЕТИ ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА ЕГE   

 

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

 

          [7].    Древната МАКЕДОНСКА престолнина Еге е спомната од ЗЕТОТ ИГАЛ AЛ владетел на Зета ( "ЗЕТОВСКО ЗЕТУВАЊЕ", како НАЈСТАР ОБЛИК на ВЛАДЕЕЊЕ во СВЕТОТ) ,... кој се фалел дека ја опустошил ТАА престолнина и НЕЈЗИНИОТ ШТИТ СО СОНЦЕ ОД 8 ЗЕТИ (ЗРАЦИ ) а тоа БИЛО ПРЕД околу 1400-1380 години ПРЕД нашата ера

монета од Сонцето со 8 зети(зраци) од древната македонска престолнина Еге                           

 
                                             фалбаџискиот натпис на Иг'л Ал

   “НЕ СИ И ТИ УТИИК ТЕСТ ЗАМАВНАЛ РАЦЕ КОГА ЈАС, ИГ’Л АЛ, ЈА УНИШТИВ  И ЕГЕ СО НЕЈЗИНИОТ ШТИТ ОСУМТЕ ЗЕТИ.

Васил Иљов - фалбаџискиот натпис на Иг'л Ал

               


               [8].    Македонија е спомната во книгата на Хомер (Мелегене ) ИЛИАДА И ОДИСЕЈА во војната на ИЛИОН(Тројанската војна) што траела пред 1194 - 1184 години ПРЕД нашата ера ,   550-580 години ПРЕД КАРАН 

МОНЕТА ОД ИЛИОН (ТРОЈА )

 

    

Хектор се облекува во оклопот   

  

Хектор и Кассандра    -  Cassandra offers a libagione to Hektor. Kántharos attic to red figures, Painter of Eretria 425-420 B.C.. Foundation Ettore Pomarici Santomasi Gravina in Puglia -Italy   - нашето непроценливо културно богатство по музеите на целиот свет

 

  Хектор се опростува од семејството   -  The separation of Hektor from Andromaca and Astianatte. Crater apulo to colonnette 370-360 B.C.. Archaeological museum national Jatta Palace, Ruvo of Puglia Bari Itlay    - нашето непроценливо културно богатство по музеите на целиот свет

 

Заради загинувањето на Патрокло, Ахил жртвува 12 илионски заробеници во чет на 12 - те Олимписки Богови - фреска 4 век п. н. е.

 

 ИЛИАДА И ОДИСЕЈА книгата на  Мелесигене  ( Хомер ) -  Петар Поповски

 

ИЛИАДА И ОДИСЕЈА - книгата на Хомер 

ИЛИ - ИЛЕ древниот Бог на Сонцето -македонците го имаат Сонцето како симбол 

АДА - земја - древен македонски збор 

ОДИ - одам 100% македонски збор и денес 

СЕЈА - сееjам исто така македонски збор и денес  

 

      - ОДИСЕЈА на македонски може да се интерпретира и како АВАНТУРА или ДОЖИВУВАЊЕ  ,што е и правиот превод на насловот и интеррпретација на приказната на Одисеј.
     -  Земјата  ИЛИОН од тука : ИЛИ АДА - ЗЕМЈА на ИЛИ ( ИЛИ АДА - земјата на ИЛЕ ) и Одисеј - Оди сеeј.

      - Земјата ИЛИОН СО ГЛАВЕН ГРАД ТРОЈА
      - НАСЛОВОТ НА КНИГАТА од Хомер ДОКAЖУВА ДЕКА ТИЕ ЗБОРОВИ НЕ СЕ античко -хеленски зборови МА МАКЕДОНСКИ.

      - Тие зборови ЈАСНО кажуваат за атинската МАНИПУЛАЦИЈА .
      - Во книгата има околу 3000 македонски зборови КОИ И ДЕНЕС СЕ УПОТРЕБУВАТ од страна на македонците

       - Oваа книга содржи околу 40.000 антички македонски зборови .

         -Античките хелени НЕ СЕ НИКАДЕ ОДБЕЛЕЖEНИ НА НИКОЕ МЕСТО во таа книга како хелени 
МНОГУ ВРЕМЕ античките атињани НЕ МОЖЕЛЕ ДА ГО РАЗБЕРАТ тoј текст 

      - Оваа книга е манипулирана од атињаните ПОТОЧНО од атинскиот тиран владетел Писистратус - Πεισίστρατος .Тој дал НАРЕДБА да тоа дело се преведе И ДА СЕ АДАПТИРА НА НИВНИТЕ АТИНСКИ костими .
       

      - ОВА ДЕЛО ДЕНЕС СЕ КОРИСТИ КАКО ГЛАВЕН ИЗВОР ЗА ДЕНЕШНАТА АНТИЧКА ИСТОРИЈА НА СОВРЕМЕНИТЕ ГРЦИ .

 

     ХОМЕР

   според Херодот  ,  Хомер е роден близу реката Мелето во Мало Азија ,од тука и неговото име Мелесигене (роден близу реката Мелето ) околу 1194 - 1184 пред нашата ера,.. 10 години по војната на Илион-Троја.

Датата на раѓање на Xомер е многу спорна ,...

Но најновите истражувања кажуваат дека Хомер живел во 9 век пред нашата ера,.. ( доказ дека приказната е древна и ја прифатиле древните народи) .
 

ДЕКА  војната на Илион - Троја се водела на север во Финска ,....a  во Норвешка  Одисејата на Одисеј  4 века пред Хомер 13-14 века пред нашата ера , бидејќи имињата а и релјефот , фиозономијата на учесниците ,.. на локалните имиња итн. cе многу слични на тиe  што cе спомнати  во книгата на Хомер.

Бодричите (Ререги, Рароги) се племе кое припаѓаат на Полабските Славјани, кои во 6  век се населиле во источниот дел на долна Елба, помеѓу заливот Висмар на Балтичкото море и Шверинското езеро. 

Според Егор Иванович Класен, Бодричите биле мистерозно племе кое се населиле на брегот на Балтичкото Море, а некои од нив потоа се преселиле во Илмен и Ловат (Новгородската област) уште во 4 век пр. н.е. Тие биле познати како Македонијани (Македонци), кои таму се населиле по распадот на Македонското Царство.

Според Класен:

 „пред да се пресели на јужниот брег на Балтичкиот регион, Бодричите се именувале како Македонијани (Македонци) и нивното племе го сочинувал костурот на македонското кралство на Александар Македонски. Македонијаните се преселиле во реонот на Кимврискиот полуостров во 320 г п.н.е. - веднаш по распадот на царството на Македонија, со наследени воени вештини од Александар, неговиот грб и нематеријални средства...“

Истакнатиот истражувач на славјанската антика Егор Класен потоа пишува:

 "По падот на Македонското царство, дел од Македонците, околу 320 години пред нашата ера, се преселиле на  брегот на Балтичкото Море и воспоставиле нови населби наречени Бодричеја. Тие до самиот пад го задржале грбот на Александар Македонски, ликот на Букефал и грифонот, а наскоро еден дел од нив повторно се пресели во Илмен и Ловат ".

Како што е познато, Македонското царство се распадна како резултат на ривалството меѓу генералите на Александар Македонски, а потоа и серијата воени порази од растечката сила во тоа време на младиот предатор - безмилосно суров робовладетелски Рим.

 „Македонците кои мигрирале од брегот на Јонското Море, на брегот на Балтичкото Море, многу векови ја зачувале омразата кон Римјаните - носители на ... идејата за комплетно поробување на освоените земји и народи. 

Останатиот дел од Македонците во недостапни планински области на Балканот успеа да го зачува етничка култура и национална идеологија до нашето време “ – пишува Класен.

 

 

 1-ви ДЕЛ      2-pи  ДЕЛ    3-ти  ДЕЛ

 

 

 
 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.