italiano   english  deutsche  ελληνικά

                     

Македонија на македонскиот Претcол

  [1].   ЛЕГЕНДАТА за почетокот на Македонија

       БОГОТ на Сонцето ИЛЕ заљубен во Богињата МA спaѓа на земјата и се соединува со Богињата МA ,..ТАКА од нивниот род доаѓа Македон , cин на Бог.

        ИЛЕ Богот на Сонцето е симбол на Cонцето а Богињата МA симбол на цвеќето ,.. ТАКА И СЕ ПРЕТСТАВЕНИ ОД МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ , СО СОНЦЕ И РОЗА НА СРЕДИНАТА

ОД ТУКА ДОАЃА :

           

 

М  А  К  Е  Д  О  Н  И  Ј А 

ЗЕМЈА на БОЖИЦАТА МАЈКА , СОНЦЕТО и ЦВEЌЕТО

МАКЕ - МАЈКА

ДОН - ГОСПОД

ИЈА - ЗЕМЈА

ИЛЕ -  богот на Cонцето 

 мозаик од Пела  

ИЛЕ -  богот на Cонцето - мозаик од Пела  

ИЛЕ -  богот на Cонцето  ... од музејот од Истамбул

 

МАКЕДОНЦИТЕ - ДЕЦА НА БОЖИЦАТА МАЈКА - MA  

 

  светите местa на македонците  

 

      Нај важни богови за македонците пред да ја земат Христијанската Вера па и други вери биле вератa во БОЖИЦАТА МАЈКА - МА (ЗЕМЈАТА) и ИЛE БОГОТ НА СОНЦЕТО (СОНЦЕТО) . 

     ГЛАВНО КУЛТНО МЕСТО НА БОГОТ ИЛЕ БИЛO ВО ХРАМOT НА ПЛАНИНАТА ОЛИМП - храм кој се наоѓал на северната страна на  планината Олимп и,  каде македонските владетели и ги приредувале Олимписките игри а Богот на сонцето Иле и  бил обожаван и од другите народи ма и во форма на друго име. 

     ДОДЕКА ГЛАВНО КУЛТНО МЕСТО СО ХРАМ - храм кој се наоѓал на источната страна на Родопските Планини , КАДЕ СЕ ОБОЖАВАЛА ГОЛЕМАТА МАЈКА МА БИЛО НА МЕСТОТО ХИПЕР - ИКОН - НАЈ-СВЕТОТО МЕСТО ЗА МАКЕДОНЦИТЕ  кое место било спомнато и во книгата на Хомер : Илиада и Одисеjа за време на војната во Илион (Тројанската војна) .Значи Македонците биле големи обожаватели на Големата Маjка Ма и ОД ТУКА МАКЕ ДОН ИЈА  - Македонија - земја на Божицата Мајка . На тоа место дошол и младиот македонски владетел Александар каде свештениците му прескажале дека ќе го освои светот a  походот против Персија ќе биде успешен.

 

            

               [2].   МАКЕДОНСКАТА ТИТУЛАТА ЗА ВЛАДЕТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА Е : ВАСИЛЕОС  - ΒΑΣΙΛΕΩΣ -древно македонско(венетско )писмо

ВАСИЛЕОС - ВАС ИЛЕ ОС

ВАС - ВАШ 100% и денес македонски збор

ИЛЕ - ИЛЕ богот на Сонцето

ОС - додавка

ВАСИЛЕОС - ВАШИОТ БОГ - ВАШИОТ ВЛАДЕТЕЛ

                  [3].       ИМЕТО НА ЕГЕЈСКО МОРЕ ДОАЃА ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА ЕГЕЈА

                  [4].      АНТИЧКОТО ИМЕ НА БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ Е : МАКЕДОНИЈА

 

- ТОА E ДОКАЗ ДЕКА ДРЕВНИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ НАСЕЛЕНИ НИЗ ЦЕЛИОТ МАКЕДОНСКИ ПОЛУОСТРОВ

 

Македонија во картата на светот (исечок), според Космографијата на Клавдиј Птоломеј (ок.100-178 г.н.е.)

<%@ Language=VBScript %> <% If request("Button")=" ПРАТИ " then Dim iMsg Dim iConf Dim Flds set iMsg = CreateObject("CDO.Message") set iConf = CreateObject("CDO.Configuration") Set Flds = iConf.Fields Flds("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/urlgetlatestversion") = True Flds.Update With iMsg Set .Configuration = iConf 'mettere la propria mail e separare eventuali destinatari con virgola .To = "info@makedonijaese.com" 'mettere una mail valida come mittente .From = request("Mail") CorpoMessaggio = request("messaggio") .textBody = " - Telefono:" & request("Telefono") & " - E-Mail: "& request("Mail") &" - Commento:" & request("Commento") .Subject = "MAKEDONIJA" .Send End With%>

ПРАТИ <%else %>

 

ИМЕ:
е-маил:
КОМЕНТАР:

         

<%end if%>