v

v

MAKEDONON

 

v

v

v

MAKEDONON

 

   
MAKEDONONMAKEDONON

МАКЕДОНИЈА Е СЕ, ПАРТИЈА НА НАРОДОТ НА СЛОБОДАТА  -  MC ПHC

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА, ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА
АКО ИМА МАКЕДОНИЈА ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И СТАВОВИТЕ:

       Македонија e СЕ, е демократска партија која се темели на демократски принципи и зачувување на Македонскиот идентитет, земја, култура, јазик... 


[1]. УСТАВ, кои се нашите погледи за денешниот устав, пр. право за слободен говор и сл, што фали во уставот? Внатрешна политика - правен систем, судство, општини организација, државни институции - промена? модернизација?, нови системи... 
[2]. ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНБЕН СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА И ПОЛИТИКА
[3]. МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА - ФИНАНСИИ
[4]. ИНФРAСТРУКТУРА - УРБАНИЗАЦИЈА - живење, куќа, cтан и инфраструктура - политика 
[5]. ДАНОЧНА ПОЛИТИКА 
[6]. ИНВЕСТИЦИИ - Енергетска политика, политика за запослување и систем 
[7]. НАТАЛИТЕТ И ДИЈАСПОРА - Политика кон нашата Диjаспора,  MИHИCTEPCTBO ЗA ДИJACПOPA
[8]. РАЗВОЈ НА РУРАРНИТЕ СЕЛА - OПШТО МАЛИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
[9]. РАЗВОЈ НА СИТЕ СПОРТСКИ ДИСЦИПЛИНИ - Развој на слободни активнocти - спорт
[10]. ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ - Религија
[11]. НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА - ПОЛИТИКА на репроцитет 
[12]. НАТО, ЕУ, САД и Русиjа 
[13]. ЕДНАКВОСТ МЕЃУ ПОЛОВИТЕ - Pамноправност меѓу половите
[14]. ТPАНСПОРТ ПРИВАТЕН И ЈАВЕН
[15]. ПЕНЗИСКО И ЗДРАСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ - пензионери, пензии, организација и подобрување на социјалниот живот
[16]. ЕКОЛОГИЈА - Еколошка политика 
[17]. КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, АРХЕОЛОГИЈА - образовен  систем, образование и истражување - aрхеологија и историја
[18]. ЗАКОН ЗА ПРОСТИТУЦИЈА
[19]. КРИМИНАЛОГИЈА - Криминална политика 
[20]. ЗЕМЈОДЕЛСТВО - земјоделска политика - земјоделство, пољоделство, сточарство, рибарство, лов, шумарство
[21]. ЗДРАВСТВО - Здравствена политика, медицинска етика и морал, генетика 
[22]. ЕКОНОМИЈА - политика за запослување и систем 
[23]. ПРАВЕН СИСТЕМ - СУДСТВО 
[24]. ВНАТРЕШНА БЕЗБЕДНОСТ - ПОЛИЦИЈА 
[25]. ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКА КОН СТРАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
[26]. ЗАКОН ЗА ВНАТРЕШНО ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ОД 2001
[27]. ТУРИЗАМ И ПОЛИТИКА НА РАЗВОЈ НА ИСТИОТ 
[28]. ОБРАЗОВАНИЕ 
[29]. ТЕЛЕКОMУНИKАЦИИ, ИНФОРМАТИКА, BЕБ -ИНФОРМАТИКА, ПРОГРАМА ЗА НЕЈЗИНО РАЗВИВАЊЕ - Министерство 
[30]. МАКЕДОНСКА РАДИО и ТЕЛЕВИЗИЈА, сателитски канали за дијаспората, ПЕЧАТ И ИНФОРMАЦИИ ПРЕКУ BЕБ - СТPAHИ, киноматографија, драма и театар - Министерство 
[31]. КРИЗЕН ШТАБ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕЛЕМЕНТАРНИ  -  ВРЕМЕНCКИ НЕПОГОДИ 
[32]. ЧОВЕКОВИ ПРАВА
[33]. КУЛТУРА
[34]. КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ДОМОВИ И ЦЕНТРИ ( ЗАТВОРИ ) ПОЛИТИКА НА ПРЕВОСПИТУВЊЕ НА ЗАТВОРЕНИЦИТЕ
[35]. ПРИРОДНИ БОГАТСТВА- ПРИРОДА, ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ФЛОРАТА И ФАУНАТА. ДОМАШНИ И ДИВИ ЖИВОТНИ, ЕНДЕMСКА ФЛОРА И ФАУНА, ЖИВОТНИТЕ ВО ЗОО ГРАДИНИТЕ
[36]. ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И ПАТНИ ИСПРАВИ на Државјаните на Македонија 
[37]. СОЦИЈАЛЕН СИСТЕМ И ПОЛИТИКА - грижа за стари, млади и сл, алкохолизам, пушење и хендикипирани сл. 
[38]. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА - стимулација на регионитe за поголема соработка меѓу градовите во Македонија и со градовите од соседните држави 

ПРОГРАМА НА ПАРТИЈАТА

МАКЕДОНИЈА Е СЕ, ПАРТИЈА НА НАРОДОТ НА СЛОБОДАТА  -  MC ПHC

Името на државата за кое одлучи Македонскиот народот и лојалните граѓани на 08 / Арон / 1991, на задолжителен референдум, е Македонија. Затоа Името треба да е ''само'' Македонија, а државното уредување кое треба да се наведе одделно oд Името, е дека е република, во Уставот треба да сé прецизира, јасно.

 [1]. УСТАВ

Македонија е Се, ќе се залага да претседателот на државата Македонија и претседателот на владата на Македонија имаат само два мандата.

       Македонија е Се, e за ЗАКОН за ИЗБОРИ,  БЕЗ ПОЛИТИЧАРИ КОИ СЕ: ОСУДЕНИ, ПОМИЛУВАНИ, ОБВИНЕТИ ЗА КРИМИНАЛ, ПОМИЛУВАНИ ЗА ТЕРОРИЗАМ, за јавни политички функции во Република Македонија и диплoмaтcкитe пpeдcтaвништвa, нa дpжaвaтa вo cтpaнcтвo.

Македонија е Се, прва и основна работа што ќе направи откако ќе дојде на власт во Република Македонија, е да направи, најпосле, после долги децении, да профункционира државната администрација, која е неефикасна и навремено не си ги извршува работните задачи, која е во служба на народот и не работи чесно и одговорно, а се на терет на народот и државата. Втора работа е ќе ја укјинеме царината на граѓаните за приватниѝ цели, бидејќи со воведување на царина, се ставаат во привилигирана позиција тие граѓани кои имаат и странско државјанство а живеат на територијата на Република Македонија. Пример, граѓаните со странски пасош купуваат автомобили со странски регистарски таблички, а се возат во Република Македонија, на тој начин се оштетуваат државата и народот, цената на увезените автомобили е повисока со царина и итн.

Македонија е Се, ќе се залага да кој работи и е обвинет и осуден за велепредавство против Македонија, а поседува и друго државјанство, после отслужената кривична казна - долги години КПД, да му се одземе Македонското државјанство, без разлика и да се родил во Македонија и повеќе да не му се овозможи да се врати во Македонија, ниту мртов.

       Навистина ни е преку "глава" од предавници и ќе се ослободиме од нив на демокрадски начин:
        1. Долги години затвор,
        2. Одземање на Македонското државјансто и протерување од Македонија.
        3. Ниту посмртнитте останки да не можат да се закопаaт во Македонија, душата да му лута засекугаш во пекполот, патот до дома да не може да го најде. 

Бугараши, гркомани, србомани, албанофили, платеници космополити "лом" не направија.
Ние им дадовме еднаквост тие нас сакаат да не уништат.

Македонија е СЕ, ќе се бори да државјаните на Македонија поседуваат само едно државјанство, со можност да можат да го повратат ако се достојни.

Македонците во цел свет ќе добијат "признаница" - "Карта Македон", со таа карта ќе можат да поседуваат недвижнини во Македонија, да прават бизнис и итн, но нема да можат да извршуваат јавна политичка функција или да гласаат.
Право на глас ќе имаат само државјаните со 1 МК пасош. Немаме намера да негираме различна етничка припадност, ниту сме имале, но ова овде е Македонија, на секого да му биде јасно и гласно.


1. Македонија е СЕ, ќе се бори да уставот на Македонија гарантира на секој граѓанин во Македонија да ги користи своите права на слободен говор и слободно мислење.

2. Македонија е СЕ, ќе се залага да уставот на Македонија гарантира слободно движење на сите граѓани на целата територијата на Македонија без плшење на граѓанинот за својот сопствен живот. Секое нарушување на слободното движење на граѓаните на Македонија, да се брани со сите демократски средства и принципи без губење на време. Слободното движење на граѓаните е едно демократско право кое никој во Македонија нема право да го ограничува. Секое нарушување во тоа право Македонија мора да го казни со долга затворска казна, а за граѓани со странско потекло, забрана на влегување во државата најмалку 10 години или во тешки нарушувања и казна со одземање на македонскотo  државјанство / ако се такви и одcтранување од Македонија. 

3. Македонија е СЕ, ќе се бори да контролниот систем на државата Македонија БИДЕ ВОСПОСТАВЕН НАД ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА на Македонија, а тоа е: полиција, даночен систем, систем за вработување, енергетика, здравство, систем  на образование, правен систем....


4. Македонија е СЕ,  се залага да Уставот на Македонија нема никаква толеранција за корупциja, создавање на приватен монопол, принципи на привилегија ...

5. Македонија е СЕ, се залага да Уставот на Македонија гарантира на деца, родени во Македонија и надвор од Македонија каде двата или еден родител е македонец/ка, бидат македонски граѓани без годишна ограниченост.


6. Македонија е СЕ, се залага да Уставот на Македонија гарантира, поставување на државни знамиња и симболи на oпштински или државни објекти, училишта, факултети и сл. само со македонска симболика. Поставување на знамиња и сиболи од други држави, само со издавање на дозвола од oпштините според посебно оформен закон за таа намена. 
Секое поставување знамиња од други држави на општински или државни објекти без предходно добивање краткотрајна дозвола, да се смета како директна провокација против Македонија. 


7. Македонија е СЕ, се залага да Уставот на Македонија гарантира отстранување од целата територија на Македонија, луѓе кои активно или пасивно се борат против Македонија, со цел на нарушување на мирот и слободата. Забрана на секакво масивно опростување за учество во такви казнени дела. 
Отстранување преку долги затворски казни, а за луѓе со странско потекло, одстранување од државата после долга затворска казна и одзeмање на Mакедонското државјанство ако истите тоа го имаат.


8. Македонија е СЕ, е  само  за Име на Државата:  

-  на кирилско писмо:  Македонија,  

-  на древно македонското писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,   

-   на латинско писмо:  MAKEDONIA.

*** Macedonia, e име на Pимаската провинција ( Македонија окупирана од Рим ), Македонцте НЕ разбираат ''macedonia'', туку ''Мakedonia''. ''Mаcе-donia'' или ''Mаzе-donien'', значи нешто друго на Македонски.

 

Македонија е СЕ, е  само за  име на официјалниот јазик на Државата:  

-  на кирилско писмо:  Македонски јазик,  

-  на латинско писмо: Μakedonian language.

 

Македонија е СЕ, е  само  за идентитетот на Македонците:  

-  на кирилско писмо:  Македон,  

-  на латинско писмо: Μakedon.

*** Маке дон и ја - кој е Mакедонец ќе разбере.

Македонија е СЕ, е  само  за писмото на Македонците:  

-  на кирилско писмо:  Македонскo писмо,  

-  на латинско писмо: Μakedonian alphabet.

        Bо патните исправ и јавно само ''Македонија'' - кирилско писмо и ''Makedonia'' - латинско писмо....... БEЗ ''Pепублика'',  како CAД или Италиjа или друѓите,.. нормално  во Уставот се надоврзува какво уредување државата има, а тоа е РЕПУБЛИКА, САМО СО TOA ИМЕ на СЕКАДЕ И СО СЕКОГО.

Македонија е СЕ, е за преќин ВЕДНАШ  на преговорите и отстранување на срамното привремено: ПЈP Македонија - ''FYR Маcedoniа'' (освен Македонија, било кое име не одговара), во Обединетите Нации - ОН, преку формално БАРАЊЕ за зачленување на Македонската Држава под Уставно Име во Обединетите Нации - ОН, како право на сите народи да се нарeкуваат како тие сакаат и наследиле.  КАКО ШТО ГЛАСИ ВО ШЕСТИОТ АМАДМАН НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ:

''СЕКОЈ НАРОД ИМА СОПСТВЕНО ПРАВО НА ИЗБОР НА ИМЕ НА СВОЈАТА ДРЖАВА''.

ДАЛИ ТОА ЗА ДРУГИТЕ ДА ВАЖИ А ЗА НАС ДА НЕ ВАЖИ. 

26/02/2017 Македонија

8 a МАКЕДОНИЈА Е СЕ,  e  ПРОТИВ  ДА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  СТАНЕ ЧЛЕНКА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА,  И  ДА  СЕ  ПОВЛЕЧЕ БАРАЊЕТО  ЗА  ЧЛЕНСТВО,  ПОД  СРАМНAТА  КРАТЕНКАТА:  ПJP  Македонија -  ''FYR Macedonia'' (освен Македонија, било кое име не одговара)

15/01/2018 Македонија

 8 б МАКЕДОНИЈА Е СЕ,  e  ПРОТИВ  ДА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  СТАНЕ ЧЛЕНКА ВО  НАТО,  И  ДА  СЕ  ПОВЛЕЧЕ БАРАЊЕТО  ЗА  ЧЛЕНСТВО. 

        Вистинскиот пат за Република Македонија, НЕ е НАТО и ЕУ, кои ја негираат Македонската Држава од самиот почеток на независноста. Вистинскиот пат  за Република Македонија е посебен Eкономски - Воен Cојуз помеѓу  Македонија со: САД, Русија, Обединетото Кралство, Турција, Италија, Малта, Шпанија и сите Држави кои ја признаваат под Уствното Име.

САД и Македонија веќе имаат ''некаков'' воен договор, кој навремето беше саботиран. Тој Воен договор со САД треба  да  се  унапреди.


- Македонија е СE, не мисли , ниту нема да помисли да седене да разговара за името на Македонија, со никого. Hие сметаме дека секој што разговара, преговара и што ќе седне да разговара за тоа губи уште од почеток, a кој прифаќа разговор за името на Mакедонија за нас е без човечки вредности. Нема друго име освен Македонија за Македонија. 

- Ние се дефинираме љубители на cлободата, за нас Македонија е cлободата, без Македонија за нас нема cлобода.

Кој прифати Македонија и ние ќе го почитуваме, кој не јаприфаќа нашата Македонија и ние нема да да го почитуваме. 

9. Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''. 

 

10. Македонија е СЕ, се залага за знаме на МАКЕДОНИЈА:  ЛАВОТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ - ЛАВОТ НА МАКЕДОНОН ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИJА, златен лав на црвена основа во центарот на три нози,  a  со дигната десна предна (четврта нога),   во позиција на поздрав,  со отворена усата, со крилја што ги означуваат победите (Ника) на василеон Александар Македонски,... опашката на македонски обичај,  бидејќи тоа е единствениот, ИСТОРИСКИ вистинскиот симбол за знаме што го отсликува и дефинира Mакедонецот и Македонија.

 
ЛАВОТ (ГРИФОНОТ) НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ - ЛАВОТ НА МАКЕДОНОН ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИJА

11. Македонија е СЕ, се залага за грб на МАКЕДОНИЈА: МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ нa Филип Македонски, штит со македонските сребрени  шари за вечност и на средината Cонцето Mакедонско со 16 зраци, со  роза на средината,... бидејќи тоа е единствениот, ИСТОРИСКИ  вистинскиот симбол за грб што го отсликува и дефинира македонецот и Македонија. 

MAKEDONON 

12. Македонија е СЕ, се залага забрана од 10 години за влез за лицата илегално влезени во Македонија или непочитување на визниот режим. 


   [2].  ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНБЕН СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА И ПОЛИТИКА

1. Македонија е СЕ, се залага за преименување на АРМ во МФ - Mакедонска Фаланга и модернизација на истата. Поголемо ангажирање на Македонската Фаланга во борбата против интернационалниот тероризам и одбрана на Македонија од било каква надворешна и внатрешна закана, како платена војска и регрутен систем, подобрување на стандардот (плати ), зголемување на бројот на припадниците на МФ и не подобрување, КОМПЛЕТНА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА ФАЛАНГА... со секаков вид на оружје,.. зошто силнa, добро обучена  и опремена армија е еден од основните ТЕМЕЛИ за слободата, стабилноста, територијлниот интегритет и суверинитет на Македонија. 

* Македонската Армија е се уште опремена со старо советско оружје ( тешкото вооружување е или старо или го нема воопшто ) или е од поранешната ЈНА и тоа е недоволно...  Македонија денес го нема ни едното ни другото, а припадниците на македонската армија се недоволно обезбедени. Во странски мисии се оди со старите југословенски автоматски пушки...и.т.н. Дигиталните маскирни униформи можеби некој мисли дека куршум не ги дупчи.... ветераните недоволно обезбедени, а и покажаа на американците маринци како се војува во Ирак ( и античките македонски воени техники и модерни, сега се изучуваат на американската воена академија), тоа значи и низок морал.

Паролата на Македонија е СЕ, é: Македонија, Македонци, Македонски јазик, Македонска историјa и култура, тука нема компромис со никого.

 

- Тендерите за набавка, со цел заштеда за сметка на квалитетот на воениот материјал и друг материјал за Македоската Армија ќе се укине, тоа значи ќе се набавува нај квалитетна и модерна воена опрема од последна генерација и нејзино унапредување за Армијата на Македонија.

- Под итно изградба на воена база  со аеродром во близината на Криволак.

- Под итно враќање на регрутната воена обврска за младите македонски граѓани нaд 18 години во траен рок на 9 месеци. Регрутите да се делат за Територијална вооружена обука и Цивилна заштита (пожарникари, социјални работници и итн, тие кои не сакаат да бидат обучени во воени вештини), прво обука од 3 месеци Цивилна заштита, за сите, тие кои се мотивирани за служење војска, тие да продолжат да добијат воена обука. Сите регрутите да се наградат со минимална пензија, идна заолжителна, заслужна што следува по закон во Македонија (после успешно отслужување на воениот рок), воедно после успешно отслужување на воениот рок, да добијат многу поволни услови за запишување на било кој државен факултет во Македонија.

- Само од регрутите да се ''црпѝ'' професионалната воjска на Македонската Фаланга, после успешно отслужување на воениот рок. Во Македонската Фаланга се добродојдени и лојалните граѓани на Македонија, услов да биде да се интегрирани во опшеството, да го зборувааат Македонскиот јазик, во спротивно да не им се дозволува пристап до армијата на Македонија.

- Само државјани кои имаат само Македонско државјанство да можат да бидат офицери во МФ, другите кои имаат и други државјанства да се отстранат од МФ во МВР или да се пензионираат, исто ипрофесионалната воjска од МФ да имаат само Македонско државјанство, евентуално ''странски инструкторѝ'', но да имаат писмена дозвола од Претседателот на Македонија, не, од министерството за одбрана.

- Политичарите (мажи) да имаат отслужено воениот рок (така е во САД), во спротивно да не можат да се кандидираат за јавна политичка функција во Македонија и дипломатските претставништва во странство.


2. Македонија е СЕ, се залага за формирање на нов род (ако треба и други) СТРАЖА (логистика) кој ќе е во склоп на армијата и АГЕНЦИJА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ. 

- СТРАЖА , специјализиран род во МФ за чување на воените и стратешки обиекти на Македонија во кој ќе служат војниците од МФ поселe 35 годишна возраст,.. така да тие војници, сега богати со воено знаeње каде Македонија инвестирала со години, да не бидат ''фрлени'' на улица, а НИВНОТО военo знаење да се искористи за доброто на Македонија. 

 

Hе може така

Не може така, Владата, Собранието, Судовите, судиите на РМ, ќе мора да бидат обезбедени од професионалци и не партиски војници.

За да не се повтори ова

Мора да се формира воено-цивилна полиција, под името Сребрени Копја, кој ќе е под надлежност на Претседателот на Државата.

    КПД институциите, исто така треба да бидат под контрола на Прецедателот, а НЕ под контрола на политичките партии. КПД се, регрутирачки центри на политичките партии кои се на власт.  

 
- АГЕНЦИJА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ каде ветераните од МФ после 35 годишна возраст ќе се вработуваат и ЌЕ ИМААТ ЕСКЛУЗИВНО право да обезбедуваат: банки, пошти, транспорт на пари, фабрики, други објекти и друго, кои со закон ќе бидат обврзани да бидат обезбедени, ОСОБЕНО банките.

    *HO тоа нема да значи и крај на приватните агенции за обезбедување кои ќе имаат право да соработуваат со АГЕНЦИJА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ од МФ, ма и да се независни, каде треба, каде се барани, пример: обезбедување во диско, концерти, вип личности и сл.

3. Македонија e СЕ e за правење и купување прототипови на современи оружја и нивно сопствено производство во Македонија .

  

 [3]. МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА - ФИНАНСИИ


1. Македонија е СЕ, се залага за менувањe, воведување ново име на финансиската валута: МАКЕДОН. Кованиците да бида изработени од: злато, сребро, цинк, бакар, евентуално и платина, во што почиста можна содржина на соодветните метали за кој наведуваме.
1. ЕДЕН  - 1 македон = 100 денари... 
КОВАНИЦТА ОД ЕДЕН МАКЕДОН ДА Е ИЗРАБОТЕНА ОД СРЕБРО

    
КОВАНИЦТА од ЕДЕН МАКЕДОН, 


- на едната страна: сонцето, штит со македонските шари за вечност и на средината Cонцето Mакедонско со 16 зраци, сo роза на средината
- a на другата страна 
златен лав  во центарот на три нози,  a  со дигната десна предна (четврта нога),   во позиција на поздрав,  со отворена усата, со криља што ги означуваат победите (Ника) на василеон Александар Македонски.
2. ДВА - 2 македон
-  КОВАНИЦТА ОД ДВА МАКЕДОН ДА Е ИЗРАБОТЕНА ОД СРЕБРО


- ФИЛИП BТОРИ  МАКЕДОНСКИ co лавовска кожа на главата на едната страна 


- и на другата страна штит со македонските шари за вечност и на средината сонцето македонско со 16 зраци, со роза на средината

АЛЕКСАНДАР ЧЕТВРТИ Македонски

* да се направат повеке варијанти на лик на василеос Филип МАКЕДОНСКИ, Василеон Александар Македонски и василеос АЛЕКСАНДАР  ЧЕТВРТИ Македонски


и на другата страна штит со македонските шари за вечност и на средината сонцето македонско со 16 зраци, со роза на средината3. Банкнота: 5 македон,  Александар Македонски  и Филип МАКЕДОНСКИ, во профил на коњ, на воена кола итн,.....

4. Банкнота 10 македон: македонската фаланга 
5 . Банкнота 20 македон: Македонската коњица  - ЧЕТАХЕРОИ

6 . Банкнота 50 македон : свети Климент,

7 . Банкнота 100 македон : свети Наум, 

 8 . Банкнота 200 македон : македонските и се словенски просветители Кирил и Матодиј
,

 9  . Банкнота 500 македон : лик на македонка ... во традиционална носија, 

     Mонети под еден македон:
Nа едната страна: сонцето,  штит со македонските   шари за вечност и на средината сонцето македонско со 16 зраци, со роза на средината. 
  

   -1. Кованица од 50 денари (половина македон): сите владетели од Македонија од Каранoн,
  - 2 . Кованица од 20 денари: Цар Самоил, Ѓорѓи Кастриот - втор Александар Македонски,
  - 3. Кованица од 10 денари: сите комити, војводи пример: Гоце Делчев, Даме, Питу, Јане, Малешевски, итн
  - 4 . Кованица од 5 денари: сите партизани: Вапцаров, Орце Николов, Рацин, итн.,
  - 5 . Кованица од 2 денари, е тука може: рисот, шарпланинецот,
  - 6 . Кованица од 1 денар:  oхридската пастрамка.

      Bака македонската валута ќe биде по силна а и историјата ќе си ја негуваме.

   *Македонците СЕ ЕДHИ ОД ПРВИТЕ НАРОДИ ШТО ВОВЕДУААТ ПАРИ И МОНЕТАРЕН СИСТЕМ ВО СВЕТОТ.

 2. Македонија е СЕ, ќе се залага за отварање на нова банка под името ''Македон'' што ќе биде под контрола на владата т.e. министерството за финансии, за потребите на владините фирми што владата на Македонија е СЕ планира да ги отвори, ма во неа ќе може да вложуваат домашни и странски вложувачи, а воедно и за кункуренција на другите приватни банки во Македонија.

 3. Македонија е СЕ, ќe се залага вo довербата на граѓаните на Македонија, македонците од Дијаспората и странците ги  урочуваат парите на подолг временски период  во новата владина банка Македон, а за тоа владата ги награди со многу поволни камати, нај поволни во Европа. Парите да ги гарантира владата 100%, а тие пари да се вложат во македонската економија и енергетиката.
4. Македонија е СЕ, ќe води иста политика кон граѓаните на Македонија, Дијаспората и странците кои ги вложуваат парите  во новата владина банка Македон, како во некои земји како на промер: Монте Карло  и други, па ако се може и да понуди поголеми, сигурни камати, гарантирани од владата на Македонија, за тие што ги вложуваат и урочуваат парите во  новата владина банка Македон на Македонија, со цел за нивно ( на парите ) реинвестирање во македонската економија и енергетика.
 5. Македонија е СЕ, е партија која ќе се залага да сите банковни сметки се тајни и банките ДА  НЕ смеаат податоците од сметките да ги откриваат. Само во случај на груб криминал Државата  дa има право да бара податоци од банките.

 

  [4]. ИНФРAСТРУКТУРА - УРБАНИЗАЦИЈА - живење, куќа, cтан и инфраструктура - политика 

1. Македонија е СЕ, се залага за cекој на свјата земја, ПРИВАТНО земјште и дворови да гради колку сака, СО платена кoмуналија, ма и за заострување на законот за тие што градат на државно и општинско земјиште без соодветна дозвола.

2 Македонија е СЕ, се залага за изградба на воен и цивилен аеродром во Битола, исто така и на цивилен и карго аеродром во Виница и Стримица.. .
3. Македонија е СЕ е за изградување на нов парламент на скопското кале во Скопје, парламент кој ќе биде изграден во  духот на македонската древна архитектура.


  [5]. ДАНОЧНА ПОЛИТИКА 

1 . Cите тие што имаат земја до 1 хектар да не плаќаат НИKАКОВ данок за државата, ма да се плаќа водна заедница.
2. Македонија е СЕ, ќе се залага за АПСОЛУТНА ЗАБРАНА за купување на земјоделско и полјоделско земјиште ОД СТРАНА НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ И НИВНО ПРЕПИШУВЊЕ  НА НИВНО ИМЕ. Tаa земја да биде САМО есклузивно на македонските земјоделци и пољоделци, ДОДЕКА ГРАДЕЖНО ЗЕMЈИШТЕ странците МОЖАТ да поседуваат.
3. ДА НЕМА ДАНОК за државата за приватен бизнис, ако е семејствено НЕ фамилиарно или ИНДИВИДУАЛНА ФИРМА ОД ЕДЕН ЧЛЕН ,.. ма да се плаќа пензиско и здраствено осигурување.
4. ДА нема данок за државата за прва куќа, МА за комуналија ДА . 

5. Македонија е СЕ, ќе се залага за: ''Реублика Македонија има ургентно потреба од закон со кој ќе с забрани секакво блокирање на банкарски сметки, пензии или плати на пензионери и работниците од "извршители-ракетари"  или од било кој во државата''.


Данокот на промет е легализиран грабеж од страна на владата врз народот на Македонија и треба да се укине под итно.

На Македонија и треба закон за регулирање на сервиси за набавка, ''набавувачитѐ'на разно разни сервиси и енергенси (електрична енергија, прехрамбени продукти и итн) да не можат да наплатуваат повеќе од 5% од набавната цена на продуктите/сервисите кои ги препродаваат. Народот на Македонија со децении е ''легално'' ограбуван од корумпирани политичари кои преку т.н. ''бизнисмени'' кои си измислуваат свои цени на продуктите/сервиси кои понекогаш ја надминуваат и набавната цена на продуктите/сервиси кои ги препродаваат.
 

     [6]. ИНВЕСТИЦИИ - Енергетска политика, политика за запослување и систем

Обезбедување на државни резерви за Македонија на енергенси и базиларни прехрамбени продукти кои можат соодветно да се складираат најмалку 2 години однапред, за потребите на народот.

1. Предност и преференција за инвистиции во Македонија за нашите од дијаспората под уште ПО поволни услови, отколку странците.

2. ДА се зголеми и инвестира во растителни култури за добивање на био - горива (био дизел) - вишокот на растителните производи да се пренасочат во произвотство на БИО - горива, (био-дизел),.. А НЕ за извоз за евтина цена, инвестирање во сончевата и енергијата од ветар и правење на хидроцентрали на Вардар и секаде каде е можно но не, на штета на био-животоната средина.

4. Македонија е СЕ, ќe се залага да фосилните горива се заменат што побрзо со биогоривo, eлeктpичнa енергија, водород и сл. со цел да се намали зависноста од фосилни горива и намали количеството од ЦО2 и други хемиски супстанции кои ја загадуваат околината. 
5. Македониа е СЕ, ќe се залага да автомобилите кои се употребуваат во државен и општински сектор се заменат што побрзо на биогориво и eлeктpичнa енергија. 

6. Македонија е СЕ, ќe се залага да co природните богатства на Македонија,  располага есклузивно владата,  владата на Македонија преку свои фирми да ја преземе контролата на инфраструктурата, телекомуникациите, енергетиката, јавниот транспорт, водата, шумите, рудните богатства. MA и евентуалнo парцијално учество на приватно инвестирање преку приватни фирми, владата да биде воедно и за кункуренција на приватните  фирми.
7. Секој странски инвеститор што сака да инвестира во Македонија да вложи задолжителен фонд ЗА ГАРАНЦИЈА, кој фонд ќе служи како гаранција. Додека Mакедонците од дијаспората да примаат и поволни кредити од државата, а фондот  за гаранција да не е задолжителен за македонците од дијаспората, но и за нав треба да има некаков контролен систем.
8. Македонија е СЕ, се залага за инвестирање во откривање и примена и нови техники и технологија. 
9. Македонија e СЕ, e за правење и купување прототипови на современи оружја и нивно сопствено производство во Македонија .                                                                

10. Македонија е СЕ, ќе се залага за правењне на супермеркати во сите општини на Македонија под контрола на владата , со тоа и сигурно откупување на земјоделските производи ма и продавње на истите, воедно и за кункуренција со приватните супермаркети.

 11. Македонија е СЕ, ќе се залага за отварање на нова банка под името ''Македон'' што ќе биде под контрола на владата т.e. министерството за финансии, за потребите на владините фирми што владата на Македонија е СЕ планира да ги отвори, ма во неа ќе може да вложуваат домашни и странски вложувачи, а воедно и за контрола на другите приватни банки во Маскедонија.

 


  [7]. НАТАЛИТЕТ И ДИЈАСПОРА - Политика кон нашата Диаспора,  MИHИCTEPCTBO ЗA ДИJACПOPA

1. Македонија е СЕ, се залага за голема соработка со македонските партии и организации кои се во дијаспората.

2. Македонија е СЕ, се залага за инвестирање НА и враќање НА резиденцијата НА живеење на нашата дијаспора, СО ТОА И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ГЛАСAЧКОТО ТЕЛО НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА. 

 3. Bклучување и организација на нашата дијаспора која преку '' Хартии од Вредност '' - АКЦИИ - една акција 100 евра и со тие акции да се формират земјоделски заедници во Македонија, да се купува земја дека сакаме ВО Македонија, или да се отварат фирми во Македонија. Cо тоа и ЕСКЛУСИВНО пласирање на македонските производи за нашата македонска дијаспора. Профитот да се ПОВТОРНО инвестира, a ако некој сака да си ги продаде акциите ма после минимун 5 години,.. може,.. или да има камата. Cо профитот треба да се формира:

1. НАША БАНКА - МАКЕДОН

2 ТЕЛЕВИЗИЈА - САТЕЛИТСКИ КАНАЛ - МАКЕДОН

3. ВЕСНИК - МАКЕДОН

4. интернет страна,...

4. Да се подготви информативен план. ДA Секој од Дијаспората што може и сака да купи под поволни услови куќа, стан или викендичка на тој начин и резиденција, со тоа и зголемување на македонското гласачко тело во Макеоднија.

5. Да се даде ''Признаница - Kapтa Македон'' на СИТЕ кои имаат родители, или на тие кои имаат барем еден родител Макдонец, на тие како на пример во Германија каде по закаон таму, мораат да имаат, само едно државјанство, или други држави, значи да им се даде ''Признаница'' која ќе важи до 3-то поколение. Со таа признаница да можат да купуваат земјиште, ако сакаат да си го повратат Македонското државјанство (после 2 години, живот во државата), нacлeдcтвo, купуваат, градат станбени и деловни објејкти, да отвараат бизнис, фирми и итн, евентуално да имаат право на лична карта, НО нема да и биде дозволено да гласаат на изори, се додека не си го повратат Македонското Државјанство со резиденција, кој нема резиденција - (место на живеење), која ќе се котролира од МВР, во Република Македонија, нема да му биде дозволено да гласа на избори.

6. Тие кои имаат пријавно резиденција или се резиденти надвор од Државата, иако поседуваат државјанство и имаат МК пасош, да немаат можност да гласаат, на политички избори, резиденцијата да се проверува, од страна на МВР. Имаме најмалку 70.000 ''гласачи'' од Косово, а не се резиденти во Македонската Држава, а ''матат'' вода во Македонската политика, со години, (во соседна Бугарија е така), да се казнат парично тие кои нема да го почитуваат законoт.

*** 500 ''глоба'' за ''бугарите од Македонија'' (така се евидентирани во пашошот, тие кои зеле бугарски пасош од Македонија), ако гласааат на парламентарни избори или било какви избори, во Бугарија.


  [8]. РАЗВОЈ НА РУРАРНИТЕ СЕЛА - OПШТО МАЛИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

1. Bо секое  СЕЛО да има амбуланта, пошта,  мини - маркет, водовод со исправна бактериолошко - xеминска вода за пиње и канализација.   [9] . РАЗВОЈ НА СИТЕ СПОРТСКИ ДИСЦИПЛИНИ - Развој на слободни активнocти - спорт.

1. Hа секоја дата на 2 август, отварање на Македонски спортски игри под името: ''12 дена Kрушевска Pепублика'', каде ќe се практикуваат сите спортови, потик и развој на спортот во цела Македонија со покана и учесници од македонската дијаспора во Крушево.

  [10]. ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ - Религија

1. Македонија е Се, дава подршка само на верските водачи што се родени САМО во Македонија и за Македонија.

[11]. НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА - ПОЛИТИКА на репроцитет


1. ЗА СРБИЈА - СРБИЈА Е ЕДИНСТВЕН НАШ СОСЕД ШTО ЈА ИМА ПРИЗНАЕТО Р. МАКЕДОНИЈА ПОД УСТАВНОТО ИМЕ И НАЦИЈА .

2. ЕДИНСТВЕН НАЧИН да СЕ ПОМИРИМЕ И ДА ЖИВЕЕМЕ ПРИЈАТЕЛСКИ Е ВИЕ БУГАРИТЕ ДА ПРЕСТАНЕТЕ СО ВАШЕТО ЛИЦЕМЕРИЕ, А БУГАРСКАТА ВЛАДА ДА ГИ ПРИЗНАЕТЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА И ЦЕЛА БУГАРИЈА И ДА ЈА ПРИЗНАЕ МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 


3. ГРЦИЈА - ВО 21 ВЕК ГРЦИЈА ГИ НЕМА ПРИЗНАЕТО ОСНОВНИТЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА МАКЕДОНЦИТЕ И ДРУГИТЕ НАРОДИ ШТО ЖИВЕЕАТ ВО ГРЦИЈА И ОТВОРЕНО ГО НEГИРА МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ И НАРОД И ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ ВО ГРЦИЈА, МА И НА Р МАКЕДОНИЈА ..... ГРЦИЈА ЗА ДА СТАНЕ ЦИВИЛНА И ДЕМОКРАТСКА ДРЖАВА МОРА ДА ГИ ПОЧИТУВА ПРАВАТА НА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СИТЕ НАРОДИ ВО ГРЦИЈА И НАДВОР ОД НЕА.

4. За Албаниjа - АЛБАНИJА СЕУШТЕ ЈА НЕМА ПРИЗНАЕТО ОФИЦИЈАЛНО МАКЕДОНИЈА ПОД УСТАВНОТО ИМЕ,.. ИАКО АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ГИ УЖИВААТ СИТЕ ПРАВА,... ДОДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИА СЕУШТЕ НЕ.

5. ЗА ХУНЗА НАРОДОТ МАКЕДОНЦИТЕ ОД ПАКИСТАН - МОРА ДА СЕ СВРЗЕМЕ СО НАШИОТ НАРОД. 

6. ЗА КАЛАШИТЕ , МАКЕДОНЦИТЕ ОД ПАКИСТАН - КАЛАШИТЕ СЕ ЕДИНСТВЕНИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД КOИ СЕ УШТЕ НЕ ЈА ПРИФАТИЛЕ МУСЛИМАНСКАТА ВЕРА,... МОРА ДА СЕ СВРЗЕМЕ СО НАШИОТ НАРОД .

7. ЗА ФЕНИКИЈЦИТЕ ( КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД МАКЕДОНИЈА ) ОД ЛИБАН - МОРА ДА СЕ СВРЗЕМЕ СО НАШИОТ НАРОД. 

8. МАКЕДОНСКАТА ДИЈАСПОРА - ЕДАНШ МАКЕДОНЦИ СЕКУГАШ МАКЕДОНЦИ МОРА ДА СЕ СВРЗЕМЕ СО НАШИОТ НАРОД.


 [12]. НАТО, ЕУ, САД и Русиjа 


1. Hие ги имаме исполнетo условите ( треба да се запрашаме во што се состои долгогодишниот проблем ) за влез во НАТО? .. Ако е така НАТО треба да ја признае македонската нација, Македонија, идентитет и култура И ДА ги принуди Грција и Бугарија да го направат истото,.. меѓувремено соработка. 

* Македонската Армија е сеуште опремена со старо советско оружје ( тешкото вооружување е или старо или го нема воопшто ) или е од поранешната ЈНА и тоа е недоволно... НАТО бара силни партнери или барем логистика,.. Македонија денес го нема ни едното ни другото, а припадниците на македонската армија се недоволно обезбедени. Во странски мисии се оди со старите југословенски автоматски пушки...и.т.н. Дигиталните маскирни униформи можеби некој мисли дека куршум не ги дупчи.... ветераните недоволно обезбедени, а и покажаа на американците маринци како се војува во Ирак ( и античките македонски воени техники и модерни сега се изучуваат на американската воена академија), тоа значи и низок морал.

2. СМЕ за влез во ЕУ, ма ЕУ треба да ја признае македонската нација, Македонија ( под уставно име), идентитет и култура И ДА ги принуди Грција и Бугарија да го направат истото,.. меѓувремено соработка.

3. Македонија треба да направи економски и воен сојуз со Русија и Русиjа да стане стратесшки партнер на Македонија, по можност и со други како што се Турција, Израел, Египед, Итлаиjа , Канада, Шведска..итн. 

4. ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИОТ И ВОЕНИОТ СОЈУЗ СО САД ... и можно повисоко учество и  во  други мисии, МА ЕСКЛУЗИВНО САМО КАКО ПЛАТЕНА војска. 

 [13]. ЕДНАКВОСТ МЕЃУ ПОЛОВИТЕ - Рамноправност меѓу половите

1. За иста работа иста плата

2. Македонија е СЕ, се залага за стимулирање на жените во политиката. 
3. Македонија е СЕ, се залага за квотирање на женскиот пол каде во јавната администрација  не се застапени во рамнотежа. 
4. Македонија е СЕ, се залага за центри во секоја општина за краткотрајно згрижување на жени и деца со проблеми во фамилија.[14]. ТPАНСПОРТ ПРИВАТЕН И ЈАВЕН


1. Македонија е СЕ, ќе се залага да патната   комуникацијата, трнспортoт  на  лица и стоки меѓу градовите, селата, меѓу кој и рурарните села да се подобри, како и инвестиции во железничкиот сообраќај  за транспортот на лица и стоки.2. ТАXИ -ТАКСИ ПРЕВОЗ 
- Да има 18 години, секој таксист да има посебна дозвола за управување на такси, од министерството, cекој таксист да има ЛИЦЕНЦА во вредност од 10 000 македон, таа лиценца да биде како ГАРАНЦИЈА за правилно однесување на таксистот.
- Со приходите од сите лиценци од Македонија да се направи ФОНД СО КОЈ ЌЕ  СЕ ПОМАГААТ  ТАКСИСТИТЕ, да и се дава лизинг за ново такси итн. 
- Лиценцата на таксистот е во НЕОГРАНИЧЕНА вредност и има број и ако сака може да ја продаде на друг таксист или министерството. 
- Cекој таксист да има  ЕДНО ВОЗИЛО ЕДНА ЛИЦЕНЦА. 
- Bозилото за транспорт треба да ги обезбедува сите правила и конфорт според законот за транспорт на Македонија.
- Таксистите можат да се здружуваат во здружениа, а се со цел подобар сервис.
- Таксистите можат да работат и како  индивидуални фирми.
- Ако е фирма треба секој таксист што работи за таа фирма да има посебна дозвола за управување на такси за транспорт на лица, а возилото ЛИЦЕНЦА. [15]. ПЕНЗИСКО И ЗДРАСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ - пензионери, пензии, организација и подобрување на социјалниот живот

Секоја фирма треба да плаќа:
1. AKO е индивидуална или семејна фирма:
- пензиско 10% од вкупната заработувачка 
- здраствено осигурување, 15% од вкупната заработувачка 
тотално за двете 25%
2. АКО Е ПОВЕЌЕ ЧЛЕНА  фирма:
- пензиско 10% од вкупната заработувачка 
- здраствено осигурување, 10% од вкупната заработувачка 
тотално за двете 20%

   Наведените проценти се проценети според законот на минимална плата во Македонија,... АКО СЕ ЗГОЛЕМИ МИНИМАЛНАТА ПЛАТА НА МАКЕДОНИЈА АВТОМАТСКИ ДА СЕ ЗГОЛЕМИ И ПЕНЗИATA, да ги стимулираме приватните идивидуални работници да инваестираат во нивното пензиско и здраствено осигурување... преку стмул дај 1, а државата ке ти даде 2.
   *Фирмите со повеќе работинци не се ослободени од данок за дражавата.
 

[16]. ЕКОЛОГИЈА - Еколошка политика 

1. Македонија е СЕ се залага да фосилните горива се заменат што побрзо со биогориво, eлeктpичнa енергија и сл. со цел да се намали зависноста од фосилни горива и намали количеството од ЦО2 и други хемиски супстанции кои ја загадуваат околината. 
2. Македониа е СЕ, ќе се залага да автомобилите кои се употребуваат во државениот и општинскиот сектор се заменат што побрзо на биогориво и  eлeктpичнa енергија.
3. ПО ЗАКОН, правење на прочистителни станици на реките и езерата.
4. ПО ЗАКОН, cтавање на филтри на издувните отвори на фабриките и други загадувачи.
5. ПО ЗАКОН,  прoчистителна станица на воздухот во критичните места на поголемите градови за намалување на ЦО2 .

??????? ???? ????????? Чистење на воздухот во поголемите населени мест, ''блок за транзит'' на приватните траспортни возила во недела, по потреба и празници, за возила што користат нафтени деривати, во критичните месеци. Приоритет на државата треба да е обезбедување на што по евтина електрична енергија за народот, за да во грејните сезони се изостави греењето од дрвa и итн.

 [17]. КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, АРХЕОЛОГИЈА - образовен  систем, образование и истражување - aрхеологија и историја


1. Македонија е СЕ, ќе се залага за воведување на нов задолжителен предмет во основнотo и средно училште, а тоа е: Македонска  ИСТОРИЈА И КУЛТУРА,.. BОЕДНО И ОТВАРАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТ: МАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА, КУЛТУРА И АРХЕОЛОГИЈА.

- B оведување на посебен час - Македонска Историја, во училиштата.

2. Македонија е СЕ, ќе се залага за враќање на моштите на Cвети Кирил од Ватикан во Македонија.

3.Македонија е СЕ, ќе се залага за враќање на моштите на ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНСКИ ВЛАДЕТЕЛ ПЕРСЕЈ, А ЗЕМЕН ВО ЗАЛОЖНИШТВО ОД РИМЈАНИTЕ, КОЈА НЕГОВА ГРОБНИЦА Е ОТКРИЕНА во близина на АКУИЛА (L'Aquila ) - ИТАЛИЈА. 


4. Македонија е СЕ, се залага за враќање на сите археолошки реперти кои се наоѓаат надвор од Македонија, а се однесени на илегален начин од Македонија или присвоени од друѓи држави, насекаде каде ги има.

Македонија ќе бидe должна за секој археолошки реперт што се наоѓа надвор од границите да го истражува потеклото на кој начин дошле во другите земји и направи каталог и да  почне  на легален начин да  си ги враќа археолошките реперти назад. ( така денес прават египјаните).
5. Македонија треба да има посебен министер за археологија, историја и лингвистика,.. значи посебно министерство. Cодржината на книгите во училиштата  да биде креирано од таму, а не од министерството за наука.

Македонија ќе има посебен фонд за археолошки ископувања и осигурување на археолошки објекти. Tој фонд ќе  биде гарантиран од државата, но и приватни средства можат да се донираат таму. Странските археолози можат само да работат во Македонија на ископувања  само со соработка и контрола од нашите археолози . Секој археолошки наод, музеј и сл. мора да се означи добро на патиштата, да се направат патишта до тие места кои ќе бидат лесно пристпани за сите луѓе во Македонија.

Значи добро означување на патиштата, за секој што проаѓа од таму да знае како ќе дојде до нив. Археолошкиот реперт каде е најден и таму да се прави музеј, какои осигурување на објектите.

Учениците во основно образование  да имаат обавезно ескурзии до археолоските места со часови по  историја. Да секој археолошки предмет се врати на своето место на потекло. Да се стави  во македонското образование историјата на Македонија се изучува од самиот почеток со археолошки и лингвистички факти со детално изучување, а не општо. Oпшта историја да се изучува за другите народи, а за нашата историја да биде детално.

Значи археологијата да бидe под целоснa државна контрола. Cите оние што копаат и продаваат археолошки реперти  надвор од Македонија на црно, да заработат  дебела затворска казна.

Македонија е СЕ, ќe се бори да секој археолошки реперт и објект  е државна сопственост, како е на нашa своина, да секој археолошки  реперт и објект е државна своина. Главните објекти да се стават исто така под заштита на УНЕСКО.

Македонија е СЕ, се бори да археолошките наоди и објекти кои се направени и најдени на територијата на античка Македонија ДА имаме увид во сите тие наоди !... зошто и грците и бугарите и албанците и српските и други КРИЈАТ,.. а таму има многу докази кои зборува за нашиот идентитет,... особено грците.

  Да почнеме да ставаме имиња на градови, села и улици, објекти, кои ке го носат името на нашите антички владетели и херои.

   * пример на лингвистичко значење : наместо ''С'' ce стави  ''Ш'' тогаш зборот поминува вo сосема друго значење на пр. СТРУМИОН - ШТРУМИ ОН, името на реката СТРУМА. И исто така на зборовите кои почнуваат на ''А''  да се исфрли ''А''  зошто буквата ''А'' означува ПРВ или божество. пр. АЛЕКСАНДРОИ ,... ЛЕК САН ДРОИ или У -  ДРОИ или У - ДАРОИ стар македонски збор за  ДАР, значи би било ЛЕСЕН ДАР.

 [18]. ЗАКОН ЗА ПРОСТИТУЦИЈА


1. Македонија е СЕ е за ЕВЕНТУАЛНО ЛЕГАЛИЗИРАЊЕ на проституцијата,.. во Македонија под одредни услови кои дополнително ќе се разгледуваат после остварување на приоритетните измени и дополнувања на Уставот и закони на Македонија.

2. Македонија е Се, се залага да секој тип од проституција се одвива во котнтролирани услови со регистрирани фирми и како и индивидуални фирми, во дискретна форма.

Секој тип на проституција кој се одвива на црно или на јавен начин да се забрани! Проституција да се одвива само во одредени објекти каде општината е одговорна да дава дозволи на изградба на такви објекти, кои дискретно се наоѓаат на територијата на општината. Општината ќе бидe одговорна за здравствена контрола на оние што се бават со проституција, со цел да се спречи ширење на заразни болести како ХИВ, Хепатит, Кламидија, Херпес и др. генитални заболувања! Да се поострат казните за секаква проституција која се одвива на црно!

 [19]. КРИМИНАЛОГИЈА - Криминална политика 

1. ПЕДОФИЛИЈА И ПРАВА НА ДЕЦАТА 
педофилија АПСОЛУТНА БОРБА и заоструванње на законот,.. бидејки во моментот не ги исполнува во потполност СЛОБОДАТА и правата на децата, МАКЕДОНИЈА МОРА ДА ги ГРАНТИРА правата нa децата... 

2. Македонија е СЕ, ќе се бори за остри казни за секаков тип на педофилија, педофилија на интернет, весници со педофилни содржини, а секој педофил да се казни со плаќање  на максимална парична оштета за физичко и психичко пореметување на детето, како и конфискација на приватниот имот на педофилот ако нема пари, долга затворска казна. Во тешки злодела направени од педофилот и  хемииско или хирургиско кастрирање, што после ослужената затворска казна да не прдставува ризик за околината! Македонија е СЕ ќе гарантира да секое дете изложено од страна на педофилија му се осигури посебна здравствена и психолоска помош! 
3. Македонија е СЕ ќе се бори за формирање на специјално оделение  во склоп на полицијата, за контрола на педофолијата на интернет, весници..
4. Македонија е СЕ ќе се бори за спречување на криминалот уште на самиот почеток, во борбата против дроги, опојни супстанции и соработка со другите полиции од други земји.
5. Македонија е СЕ ќе се бори за подобрување на условите и опремата на државната безбедност.   [20]. ЗЕМЈОДЕЛСТВО - земјоделска политика - земјоделство, пољоделство, сточарство, рибарство, лов, шумарство


1. Преструктурирање на произвотство на биолошка здрава храна,.. ЗАБРАНА НА ИЗВОЗ на земјоделски производи и нивно пренасочување во Енергетиката. 
2. На не многу плодните земјишта да се пошумат био шуми: 

    - 1. ОД ТИЕ ШУМИ ДА СЕ ПРАВИ ЕТАНОЛ,  Био Горива ( био дизел )

      - 2. ПРАВЕЊЕ НА БИО МАСА ЗА ГРЕЕЊЕ 

     - 3. Xартија 

      - 4. ТЕЦ Неготино да произведува електрична енергија со ''био горива'' од Македонија (етанол и био дизел), како и правење на други електрани за производство на електрична енергија, од ваков тип.

Проблемот кај нас моментално е што земјоделските производи дражавата не ги откупува. Cо инвестирање во машини кoи користат био горива, дражвата ќе гарантира цена и нема фрлњае на производи, a сé со цел да бидеме независни енергетски, а и ДА го  запослеме народот.. 
3. Македонија е СЕ ке се залага за правењне на супермеркати во сите општини на Македонија под контрола на владата , со тоа и сигурно откупување на земјоделските производи ма и продавње на истите.


  [21]. ЗДРАВСТВО -  Здравствена политика, медицинска етика и морал, генетика 

1. Македонија е СЕ, се залага за здраствена грижа и згрижување на сите граѓани на Македонија,.. и туристите ,.. И е за комбинирано дејствување на државниот и приватниот како и помагање на истиот медицински сектор и осовроменување на медицинските методи и медицината. 
Kомплетно осовременување  на медицинскиот и хируршки материјал. Праќање на нашите доктори по Светот, а се цо цел да разменат и научат лекарски искустава.
2. Македонија е СЕ, се залага за активно учество и размена на искуства, активно да учествува во усоврашувањето на медицината, и нивна примена во нашиот систем.
3. Македонија е СЕ, се залага за забрана на клонирање на луѓе, ма не и на чoвечките органи.
4. Македонија е СЕ, е за, Еутанизација,... активна смрттна помош на многу тешко заболени и не излечлуиви луѓе од болест,.. каде што самите тоа го бараат. 
5. Македонија е СЕ , се залага за да сите имаат здраствен преглед и заштита-вакцинација и (за бесплатна вакцина од грип на граѓани од 65 години доколку тие сакаат), од самото раѓање и потреба,... независно дали се осигурани или не.
6. Македонија е СЕ, е партија што ќе се залага за едена добра медицинска етика и медицински морал. 
7. Македонија е СЕ, ќе се залага за превентивна контрола и заштита кај малолетници на заби до 18 години.
8. Македонија е СЕ, ќе се залага  за подобрување на лечење на психички болести со адекватна терапија.
9. Македонија е СЕ, ќе се залага  за институт за ДНК, xемискo и биолошко истражување. 
10. Македонија е СЕ, ќе се залага ДА сите пестициди и инсектициди итн, КОИ СЕ КАНЦЕРОГЕНИ, кои се употребауваат во земјоделието да тотално се забранат и воведување на прудукти кои се еколошки базирани  зa биолошко производство. ЗАБРАНА НА користење на КАНЦОРОГЕНИ хемиски супстанции во македонскита прехрамбена индустрија и КОНТРОЛА НА ИСТAТА .
11. Македонија е СЕ, се залага за подобрување на условите., просториите каде граѓаните живееат и работат,.. Канцерогениот материјал што се употребува во градежништвото да БИДЕ ЗАБРАНЕТ и со ЗАКОН да се регулира секоја нова градба, просторија да биде соодветно вентилирана и поставување на соодветни излези на енергенција и сигнали.  [22]. ЕКОНОМИЈА - политика за запослување и систем 


1 . Македонија е СЕ, ќе се бори за заштита на македонскиот производ, во Македонија да биде забрането УВЕЗУВАЊЕ од СТРАНСТВО на производи, специјално земјоделски производи кои се произвадуваат на територијата на Македонија,.. и репроцитет.

1. Инвестирање во соларната енергијата и био горива, енергијата од ветар и воедно отварање на центар за истражување на тие гранки, а секој профит да оди директно во буџетот на Македонија со тоа и реинвестирање и финансирање на истата.
2. Заменување на државните и општински службени возила со мотори на био гориво, eлeктp ичнa енергија, a дел од профитот да оди во половична инвестиција од државата за  намента на приватниот сектор како неповратни средста. Bишокoт на енергија да може да ја продаде на држвата со претходнa стабилирана цена:

   -  1. цел намалување на енергија од надвор на Македонија, евентуално Македонија да биде независна во енергетиката и можност на добивање на на чиста енергија        

   -  2. ефект е и вработување во секторот на енергетика на грѓаните на Македонија. 

 3. Македонија е СЕ се залага да се направи на општинско ниво ПО ЗАКОН, фирми за преработка на отпадокот, да се направи систем на рециклирање  и негово понатамошно развивање.
Македонија е СЕ, e за инсталирање на централно греење  и жешка вода. А со тоа и државата да учествува 50% државата и 50% на општината,.. а парите да ги реинвестира во амортизација и  Пакет на Економска подршка со неповратни сретстава на државата кон граѓаните 50% - 50% за подобрување на животната средина на граѓаните.

     пример: фирма за правење на дупли прозори кои штедат 20% на енергија ), место на живеење и потик на приватен бизнис ма само на МАКЕДОНСКИ дежавјани со ЕСКЛУЗИВНО потекло на меакдонски производи... 

4 . Продажбата на цигарите и Алxохолот да биде под контрола есклузивно само на државата... 
6. Македонија e СЕ, e за правење и купување прототипови на современи оружја и нивно сопствено производство во Македонија. 
 7. Македонија е СЕ, се залага за правењне на супермеркати во сите општини на Македонија под контрола на владата , со тоа и сигурно откупување на земјоделските производи ма и продавње на истите, воедно и за кункуренција со приватните супермаркети.

  [23]. ПРАВЕН СИСТЕМ - СУДСТВО 

1. Македонија е СЕ, ќе се залага за децентрализација на административната структура на државата ( министерот кај владата МА администрацијата може да биде во друг град ), да административната структура се наоѓа и во други градови на Македонија.

2. Македонија е СЕ, се залага да судскиот систем биде ефикасен, некорумпирен и да секој граѓанин во Македонија чуствува тотална доверба кон судството во Македонија. 
3. Македонија е Се, се залага за формирање костутативен суд каде има право со помош на Уставниот суд да ја укине председателската обврска во случаи да Председателот на Македонија го крши уставното право или е гонет по некое кривично дело. 
4. Македонија е Се, се залага за одзимање на политички имунитет на председателот на Македонија и пратениците во Cобранието, во случаи на кршење на уставно право, ако се гонети по кривично право или вмешани во терористички припреми против Македонија. 
5. Македонија е СЕ, се залага за уќинување на секој политички имунитет во случаj каде постои сомнение за злосторства или терористички побуди, побуни и сл. со цел на нарушување на Македонскиот територијален и политички интегритет.
6. Македонија е СЕ, ќе се бори и непризнава никакво помилување на граѓани кои имаат учествувано во воeни активности и извршување на злодела во Македонија над Македонските граѓани.
7. Македонија е СЕ, ќе се бори да преку контролен систем сите судски одлуки кои се донесуваат на било кое ниво, стварно се и вспоставуваат во пракса.
8.
Во Република Македонија, најголем проблем во опшеството, курупцијата и криминалот во високите политички институции на државата, од самата независност. Криминалците стануваат политичари и легално, преку криминално делување на јавна политичка функција, стекнуваат енормно висок незаконски стекнат капитаал, на сметка на народот и државата. Таквите политичари н работат во интерес на народот и државата, туку ексклузивно за нивни личен интерес, а државните ресурси си ги присвојуваат на сите државни нивоа.

За ефикасна борба против криминалот во високите политички институции во државата, треба да с усвојат соодветни закони, некои од нив:

           1. ''Закон за потекло на имотот на имотот на политичарите, воедно и на сите државни функционери''.

           2. ''Закон за изборѝ'', каде кривично обвинети и помилувани лица за криминал и тероризам и лица под кривична истражна постапка, да н можат и да им биде забрането да излегуваат на политички избори за извршување на јавна политичка функција и дипломатскa функција за Република Македонија. За да на такви криминогени индивидуи им биде забранет пристапот кон било каква јавна политичка и дипломатска функција во интерес на народот и државата.

Во Република Македонија с уште нема слобода на говор и движење, нема ''бизнис атмосвера'' за работодавачите без да бидат ''изрекетиранѝ' од ''политичаритѐ' на државните функции.

  [24]. ВНАТРЕШНА БЕЗБЕДНОСТ - ПОЛИЦИЈА 


Македонија е CE е за реформа во полицијата на Македонија : 

1. Финансиска полиција во кој ќе се интегрира царината и така ќe дејствува по ефикасно со свои станици во сите општини и гранични премини и  еx - царина, да биде извршно тело за контрола на данокот, cо свој командант, кој ќe е под команда на министерот за финансии ма и координативна соработка со министерството за внатрешни работи - министерот за внатресшни работи.

2. ПОЛИЦИЈА - ОПШТАВНАТРЕШНАБЕЗБЕДНОСТ КРИМИНАЛ И ДРОГА, итн.
- полиција ( Cpeбpeни Koпja) за обезбедување на: Coбpaниe, Bлада, објекти, амбасади...
- полиција за нереди, опремена со соодветна опрема 
- анти - терористичка полиција за СПЕЦИЈАЛНА ПОДРШКА НА СИТЕ ДРУЃИ ПОЛИЦИИ
- анти бактериолошка - xеминска полиција  
- информатичка полиција - веб - интернет - антихакер полиција
- разузнувачка полиција 
- полиција за антипроституција и малтретиање на деца, жени и беспомошни лица, ПЕДО - ПОРНОГРАФИКА, итн.
- оддел за ДНК, xемискo и биолошко истражување, балистика
- оддел ЛОКАЛНА ПОЛИЦИЈА - полицајци што ги познаваат добро квартовите на големите градови, а со тоа и по добра комуникација и доверба cо граѓаните, ќе бидaт под контрола на министерот за внатрешни. 

2. СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА, која  свој приоритет ќе и  биде сообраќајот, ма и да дава помош на: oпштата полиција,.. ќе биде под контрола на министерот за транспорт  и министерот за внатрешни,... со свои станици.

3. ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА 

4. ПОЛИЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ФЛОРАТА И ФАУНАТА - со свои седишта и командант по општините и ќе е под контрола на министерот за шумарство земјоделие, лови, риболов и министерот за внатрешни работи.

5. СУДСКА ПОЛИЦИЈА - ЌЕ  ГИ ОБЕЗБЕДУВА ЗАТВОРИТЕ, СУДОВИТЕ, ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИЦИ , ЌЕ ГИ ЧУВА ДОКАЗНИТЕ ПРЕДМЕТИ НА СУДОТ и полицијата,.. ЌЕ ГО ОБЕЗБЕДУВА СУДОТ, СУДИИТЕ  ИТН, ќе биде под контрола на ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ и министерот за правда и внатрешни. 

6. СРЕБРЕНИ КОПЈА - ќе бидат полиција на полицијата на сите родови и ќе помага на полицијта , а се за по ефикасна безбедност на граѓаните, ќе биде под контрола на прецедателот на Македонија, ќe се регрутират од Македонската Фаланга по заслуга за Македонија, со свој командант и станици. Работата на СРЕБРЕНИTE КОПЈА ќе ја контролира прецедателот на Македонија.

*сите полиции ќе апсат по закон на Македонија 

  [25].  ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКА КОН СТРАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА


1. Hајмалку 10 години работен стаж за MK државјанство со услов да не се казнувани зa  криминално кривично дело и да имаат обезбедено работа и место на живеење, според законот.
2. за македонско државјанство странците да полагаат испит за македонски јазик и историја, и да се заколнат дека ќе бидат лојални граѓани на Македонија - како во САД
3. ако направат тeшкo кривично дело - државјанството да им се одзема 
4. за секоe тeш кo кривично дело, терористичко дело или припрема за тоа, државјанството да се одзема 
5. беглици - кога е мирно во нивните држави да се враќаат назад 
6. сите беглици од Kосово да се вратат назад 
7. да се преиспита државјанството на косоварите
8. забрана за влез 10 години на странци што гo прекрекршиле времето на петстoј, кои не го пријавиле и немаат соодветно место за претстој, според законот и неморално понесување.
9. 20 години забрана за илегален влез и предстој во Македонија  
10. визен реиципроцитет 

 [26]. ЗАКОН ЗА ВНАТРЕШНО ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ОД 2001

    Cоздавање на адекватни материјални и безбедносни услови за нивно враќање на нивните родни места, преку измени на уставот и законите, секој македонец /ка што е присилно иселен од својот роден дом, во што по  краток рок да се вратaт  наза, а државата да гарантира слобода на тие луѓе. 

 [27]. ТУРИЗАМ И ПОЛИТИКА НА РАЗВОЈ НА ИСТИОТ 

1. Подобрување на инфраструктурата и означување на археолошките локалитети и места ( реки, езера, планини )
2. Правење на туристички карти на градовите и селата со оснзaчување на хотелите, ресторантите, археолошките наоди, езера, реки, планински центри, термални бањи,  ИЗГРАДБА НА НОВИ  и друго
3. Адекватна презентација, публицитет на нашиот туризам во светот
3. Pазвој на рурарниот туризам со локална храна 
4. Да секоја општина со закон има xотел и ресторант воедно и инвестиции за  правење на други и потик на приватниот сектор за  инвестирање во туризмот: хотел, ресторант, термални бањи  ИЗГРАДБА НА НОВИ и друго
5. Обнова на постоечките и правење на нови музеи и враќање на археолосхките реперти на местото на откривње со правење на музеи на тоа место и враќање на нашeто археолошко богатство од странските држави.
6. ОТВАРАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТУРИЗАМ


  [28]. ОБРАЗОВАНИЕ 

Македонија е СЕ верува и ќе се бори за право на слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет на другите национални малцинства во Македонија.

1. Македонија е СЕ верува дека само со единствен, задолзжителенo до 15 години на сите, без никаква социјална и друг вид на дискриминација, јавен обрзовен систем на македонски јазик на цела територија на Македонија, ќе овозмозжи квалитетно образование. Негувањето на националниот идентитет на етничките малцинства државата да ги негува и потикнува преку систем на приватно образование во кои државата ќе учествува со закон и преку систем на културни друштва и на евентуално отварање на ТВ, радио канал и печат на национално ниво, а се со цел на интеграција во македонскиот ситем на развој на националните малцинстава во Македонија.

НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ, ДА ОД МАКЕДОНИЈА СЕ ПРАВИ ПРИКАЗНАТА за ''Вавилонската Кула''. 

 - Македонскиот јазик е МОСТ на разбирање помеѓу сите граѓани што живеат во Република Македонија, затоа СИТЕ граѓани, треба да го знаат и да го изучуваат Македонскиот јазик, уште од најмалата возраст.

- Двојазичност, нема да биде дозволено, на цела територија на Република Македонија, нема да биде дозволено ниту федерализација.

2. Македониа е СЕ, ќе се залага за воведување задолжителна менза за еден оброк на дeн за учениците на сметка на државата, во јавните училишта до 18 години.

3. Македонија е СЕ ќе се бори да Македонскиот јазик е само официјален јазик на Македонија и сите нејзини граѓани ќе бидат обврзени за говорење на Македонскиот јазик.

4. Македонија е СЕ ќе се бори  за училишта за деца со посебна надареност.

5. Македонија е СЕ ќе се бори за  подобрување на условите на деца со хендикеп.   

 6. Македониа е СЕ, ќе се залага за  часови  за негување ( ора и песни ) на македонската фолклорна народна традиција од основно па се до вискоко образование. Часовите да се водат во традиционална народна облека. Co најдобрите ученици да се формираат фолклорни друштва. Тие друштава да се стимулираат и финансираат од државата за понатамошен нивен развој.  

 

 

  [29]. ТЕЛЕКОMУНИKАЦИИ, ИНФОРМАТИКА, BЕБ - ИНФОРМАТИКА, ПРОГРАМА ЗА НЕЈЗИНО РАЗВИВАЊЕ - Министерство 

Македонија е СЕ е за враќање на телецомуницацискиот систем под контрола на владата преку компаниа која е под контрола на владата, воедно истата да биде конкуренциа на постоечките приватни компании  и е за развој и унапредување на оваа темелна гранка во опшеството.

* Отварање на телекомуникациска компанија - телефонска мобилна компанија за припадниците на и државните институции која ќе биде под контрола на државта: АРМ, МВР, собрание на Македонија, сите витални органи на државата,.. да имаат државна телекомуникациска компанија не приватна.


Македонија е СЕ е за отварање на школи и универзитет и размена на искустава со странски компании и истражувачи во телекуникацијата.


Информатиката е сегашноста и иднината,.. Македонија е Се, е за отварање на училишта, универзитет за информатика и истражувачки центри 

Македонија е СE е за формирање на посебно министерство за ТЕЛЕКОMУНИKАЦИИ и ИНФОРМАТИКА.   [30]. МАКЕДОНСКА РАДИО и ТЕЛЕВИЗИЈА, сателитски канали за дијаспората, ПЕЧАТ И ИНФОРMАЦИИ ПРЕКУ BЕБ - СТPAHИ, киноматографија, драма и театар -Министерство 


1. Македонија е СЕ ќе се залага за НЕЗАВИСЕН СОВЕТ за радиотелевизија, печат веб - саитови, киноматографија, драма и театар, кој ќе го води способна личност за развој на слободниот глас на Македонија. Овој совет да е надвор од контрола на владата и партиски интереси ма ќе работи само за доброто на Македонија и да се финансира по закон, ма да соработува со владата, прецедателот на собранието и прецедателот на државата. Водачот да биде добар искусен познавач со искуство на радиодифузната гранка и печат А не политичар. 
2. Македонија е СЕ, ќе са залага и за отварање на министерство за радиотелевизиска дифузија печат, интернет, киноматографија и драма, кој заедно со Советот и неговиот прецедател ќе ги развиваат овие гранки.
3. Македонија е СЕ, ќе се залага за слобода на говор на средствата за информација, ма ќе има и контрола - цензура - порно, вулгарно однесување со соодветни казни.

4. Македонија е СЕ, ќе се залага за отварање на посебни тв и радио канали  за националните малцинстава  на нивен мајчин јазик на сите овие поeдинечно, а ако е и потребно и за други национални малцинства од Македонија за: 
власите, ромите, турците, србите, албанците, со сигнал на цела територија на Македонија. 

5. Менакедонија е CE, ќе се залага за канал на македонски јазик радио - тв, кој ќе биде користен за ВЕСТИ - внатрешни и интернационални, вести и пренос од собранието - парламентот, вести и пренос од владата, вести и пренос од прецедателот на Македонија и ќе биде застапен на национално ниво, сателитски да го гледаат и во дијаспората.

 6. Македонија е СЕ, ќе се залага  за канал на македонски јазик тв и радио канал, само со македонска изворна и модерна музика и ќе биде застапен на национално ниво и сателитски да го гледаат и во дијаспората.

7. Македонија е СЕ, ќе се залага за канал на македонски јазик радио - тв канал за македонска култура, театар, филм, археологија, историја и наставна програма преку кој децата од дијаспората ќе учат македонски и ќе биде застапен на национално ниво и сателитски да го гледаат и во дијаспората.

8. канал радио тв -разно од светот, ма само на национално ниво на македонски јазик.
9. Профитот од собирање на радио дифузиска такса и печатот да оди во буџетот за ре инвестирање на оваа гранка .
10. Дел од данокот на сите приватни,државни, радио - тв станици и печат што ќе биде соберен да оди  дел и  за  реинвестирање и стимулирање на приватниот сектор на информација.
11. Развивање на кинoматографијата и театрот и модернизирање на салите во Македонија, со закон секоја општина да има една сала театар и кино каде ќе се развива оваа гранка.  

12. Македонија е СЕ ќе се залага  за укинување на радиотелевизиската такса од граѓаните.  

   [31]. КРИЗЕН ШТАБ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕЛЕМЕНТАРНИ  -  ВРЕМЕНCКИ НЕПОГОДИ 

1. Формирање на соодветно министерство за заштита и структура за по ефикасно справување во разно разни елементарни непогоди врз населението на Македонија и подготвување, собирање, акумуирање на конзервирана храна, материјал и други средства кој ќе служи за  НЕ ДАЈ БОЖЕ при разно разни елементарни непогоди врз населението на Македонија, воедно и вклучување и на општините во овој сектор.
3. Тренинг на непрофесионални групи на луѓе ма и формирање на ефикасна мала професионална група, со соодветна опрема и нејзино развивање при разно разни елементарни непогоди врз населението на Македонија.
4. Подготвување за одбрана на Македонија од радиоактовна, биолошка - хеминска војна со соодветни објекти и опрема.

   [32]. ЧОВЕКОВИ ПРАВА  

1. Македонија е СЕ, ќе се бори да социјалниот систем во Македонија гарантира на секој граѓанин во Македонија се обезбедат сите социјални потреби за нормален живот, А тоа ќе се обезбеди преку дpжавниот фонд за социјална грижа. 
2. Македонија е СЕ, ќе се бори да Македонија ги гарантира сите основни човечки права што се запишани во статутот на OOН.

  [33]. КУЛТУРА

1.Македонија е СЕ, се бори да ја зајакне македонската култура во Mакедонија на секое ниво. Државата ќе биде гарант преку субвенциски систем да го помага директно културниот развој во Македонија. Културата е клучен елемент на развојот на секој македонец, каде преку културата ќе имаме можности да го научиме онаа од минатото и да го зачуваме за следната генерација.

2.Македонија е СЕ, ќе се бори да римските броеви се укинат од службена употреба и образованието во Македонија, а на нивно место да се воведат древно македонските симболи за броеви пред римско робство.

  [34]. КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ДОМОВИ И ЦЕНТРИ ( ЗАТВОРИ ) ПОЛИТИКА НА ПРЕВОСПИТУВЊЕ НА ЗАТВОРЕНИЦИТЕ

Македонија е CE, ќе се залага за подобрување на условите за живот на затворениците во казнено поправните домови и центри во Македонија, за воведување на занаетчиски курсеви во затворите и можност да заработат, а се со цел кога ќе излезат да имаат алтернатива.   [35]. ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - ПРИРОДА, ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ФЛОРАТА И ФАУНАТА, ДОМАШНИ И ДИВИ ЖИВОТНИ, ЕНДЕMСКА ФЛОРА И ФАУНА, ЖИВОТНИТЕ ВО ЗОО ГРАДИНИТЕ

1. Македонија е CE, ќе се залага за посебен закон за заштита на флората и фауната , а посебно на ендемрската флора и фауна преку закон кој не само кој го прекршува тој закон ( ловокрадците ), ма да се казнат и оние што ги купуваат и поседуваат тие ''производи'', ресторантите и крзната на пример од pисот. Kој поседува крезно од pис и тој да се гони по закон, кој ги обработува ма и ги купува производите од македонската заштитената флора и фауна.

2. Македонија е CE, ќе се залага за правење на лабаратории за вештачко оплодување на флората и фауната, правeнење на специални центри каде ќе се прибираат и негуваат кучињата и мачките скитници, цетри за временско згрижување на дивите болни и изнемоштени животни итн.

3. Македонија е СЕ ќе се бори за подобрување на животот на животните во ЗОО градините, да се зголеми просторот на животните во тие градини како и да се подобри хигиената и исxраната на тие животни.

4. Македонија е СЕ,  e за правење на одредени паркови ( природни резервати ) каде ЛАВОТ животно кое живеело на овие простори ПАК зaживее и правење на услови да преживее и во зимски услови .. Лавот кој ги симболизира и идeнтифицира македонците.

5. Македонија е СЕ, ќе се бори за правење на прoчистителни станици на водата на реките и езерата во Македонија.

Охридска пастрамка

6. СТРОГО ЗАБРАНЕТО КОНСУМАЦИЈА НА ОХРИДСКА ПАСТРАМКА од страна на членовите и симпатизерите на Македонија е СЕ, казна е отстранување од организацијата.

- Македонија е СЕ, ќе се залага за донесување на закон со кој трајно ќе се забрани консумација на охридска пастрамка во Македонија, како во рестораните и приватно,.. забрана за риболов на истата и законскo порибување на езерото со охридска пастрамка, како и подобрување на животната средина на пастрамката.

 

   [36]. ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И ПАТНИ ИСПРАВИ на Државјаните на Македонија 

1. Македонија е СЕ, ќе се залага да во личните документи и патни исправи сé внесе и македонскиот симбол - Македонското Сонце на македонскиот владетел василеос Филип Македонски. Личните и патните исправи (обрасците) мораат да сé изработуваат со закон во државата, никако повеќе надвор од државата.

- Како политичка организација сé обврзуваме со закон да направиме освен на автомобилските регистарски таблички во Македонија да и на патните и лични документи биде ставено Македонското Сонце на македонскиот владетел василоес Филип Македонски.
   [37]. СОЦИЈАЛЕН СИСТЕМ И ПОЛИТИКА - грижа за стари, млади и сл, алкохолизам, пушење и хендикипирани сл. 


1. Македонија е Се, ќе се бори да социјалниот систем во Македонија биде развиен на тоа ниво каде секој граѓанин на Македонија биде социално осигурен без разлика на работниот статус.
2. Македонија е СЕ ќе се бори за поголема социјална заштита на младите и старите луѓе, за смалување на употреба на алкохолот и пушењето. На секој ивалид ќе му се гарантира поголеми права на сите делови од државниот систем. 


    [38]. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА - стимулација на регионитe за поголема соработка меѓу градовите во Македонија и со градовите од  соседните држави 

1. Македонија е Се, ќе се бори да општините што граничат co соседните држави  го развиваат заеднички регионот каде се наоѓаат. 
2. Македонија е СЕ, ќе се бори да регионалниот развој се зголеми и на соработка меѓу општините со соседните градови преку поголема инвестиција во градењето на инфраструктурата, стоковна размена и поголемо културно влијание на тие  подрачја од страна на Македонија.

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани


ИСПРАТИETE И BИE BAШ CTAB:

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС

 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

 *** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил адреса: info@makedoniaese.com

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniajese.com

 

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

 *** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил адреса: info@makedoniaese.com

 

 

МАКЕДОНOH

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

.__VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON__
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНOH И МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonon.com, info@makedoniaese.com, info@makedonijaese.com

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.

 

od Kosovo