v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

4  ДЕЛ   5  ДЕЛ   6 ДЕЛ

 

   РОБСTВОТО НА МАКЕДОНИЈА ПОД РИМ 

        Антипатар наклеветен од василица Олимпија за за недолично надгледување на Македонија (владеење во име на владетелот во отсуство) од страна на Антипатар. Поради тоа на Антипатар му било наредено од страна на Александар Македонски да дојде во Вавилон за да се одбрани од тие клевети. За лошото владеење од страна на македонските благородници со сигурност се знае дека Александар ги погубувал ПА ЗАТОА АНТИПАТАР го праќа неговиот син Касандар како негов бранител. Касандар кога стасал во Вавилон увидел можност: МУ НАРЕДУВА НА СВОЈОТ ПОМАЛ БРАТ кој служел како слуга од доверба  кај Александар Македонски да го отруе Хефестион со тоа и да го проба ефектот на отровот  што го донел со себе. Причината за смртта на Хефестион не се утврдила,.. ТАКА ПО НЕКОЛКУ МЕСЕЦИ КОГА СИТУАЦИЈАТА ОКОЛУ СМРТТА НА ХЕФЕСТИОН БИЛА СТИВНАТА и Александар Македонски бил ОТРУЕН НА ИСТИОT  НАЧИН КАКО И ХЕФЕСТИОН  ОД СТРАНА НА ПОМАЛИОТ БРАТ НА КАСАНДАР, по наредба на истиот. Истиот Касандар ја погубува мајката на Александар Македонски, василица Олимпија, истиот Касандар наредува да се отруе Роксана и синот на Александар Македонски, Александар ЧЕТВРТИ Македонски, истиот Касандар издава наредба да се отруе и Аракле синот на Александар Македонски и Барсина,.. со тоа ја уништува владетелската лоза на Aргеадите,.. иронично  тоа што ја зема за  жена полусестрата на Александар Македонски, Ѕесалоника сé разбира да стави легитимитет врз Македонскиот престол, дури и направил  град  во чест на нејзиното име, а во сeто тоа обичните Mакедонци биле измамени или ги затвориле очите и го прогласиле за владетел на Македонија.

      После смртта на Александар Македонски, македонските благородници познати  како ДИЈАДОСИ, жедни за власт не успеале да се договорат. Со тоа и наштетиле многу на Македонија.

       Дијадосите (јадосаните)  ди ад - од војна сé испоубиле на  што подмoлен начин меѓу себе, а сé за власт бидејќи богатство не и фалело,.. или можеби не и било доволно, а со сето тоа народот пател и им наштетиле на Македонија дури до ден денешен. 

      Македонската фаланга на Персеј не била доволно увежбана, македонските благородници (богатите) не го поддржале Персеј и народот македонски кој бил регрутиран во фалангата каде половината загинале, а другата биле заробени, додека богатите биле во коњаницата, плашејќи се дека ќе ги игзубат привилигиите ТИЕ ПЕРСЕЈ последниот владетел  после битката на Пидна го ПРЕДАЛЕ,.. наместо да се борат храбро за Македонија,... ГО ПОДАРИЛЕ НА РИМЈАНИТЕ за пари и привилегии,.... Но било залудно и тие го добиле тоа што го добил Персеј, а тоа е да биде претставен пред Рим во јарем за волови.

Во деновите на триумф на Лучо Емило Паоло и сега само прогласен Мачедонио ( Македонски ), во Рим било прикажано ограбеното богатство од Македонија:

- 1200 коли натоварени со оружије 
- 500 коли натоварени со слики, мозаици и бројни златни фигури и предмети
- 220 вазни полни со сребрни монети тројни таленти
- 120 волови со позлатени рогови
- 70 садови полни со злато
- неброени мермерни статуи и други уметнички дела
- 1600 златни круни, пехари, чаши и разни садови од злато
- златните садови на Персеј 
- Борбената кола на Персеј

- Oружјетo на Персеј и неговата фамилија
- ''Bеличенствено'' македонскиот василеос бил претставен во јарем за волови пред римскиот сенат
- Македонци пpoдaвaни кaкo poбoви.

 

Благодарејќи на овој богат плен бил укинат данокот во Рим за сто години.

       Истата судбина  ќе ја имаат и другите македонски династии на јадосаните, династии кои  владееле со Тракија, Селиција, Египет и др. Тие  да, сé од македонско потекло нo, не направиле ништо или НЕ доволно за Македонија,. .па затоа и до ден денешен е окупирана.

"SEA" е Македонски (саксонски совпаѓа со СЕЈ, вокално) збор, а ''сакс он ците'' се фриги кои потекнуваат од бригите, а тие биле комшии и зборувале исто како Македонците, пред да се преселат во Фригија - Ѕеника (Мало Азија).
Во римско, фригите се преселиле во Англија и станале "sacs oni'' - тие со чорапите.
Игра на зборови:
"Saxons - sax on s" - со'кс он с
"socks -  sа'кс" -  со'кс = чорапи.

Логично е да помислиме дека, во римската војска која го нападнала островот, била составена во поголем број од фриги, кои останале на островот и се претопиле во саксонци. 

Самите англичани не негираат дека потекнуваат од фригите.

Од тука може да се објасни дека Струмјаните од Македонија се населиле во Шлезија/Силесија во денешна Полска, -  Баварскиот Географ Geographus Bavarus од 9 век ги забележува Верзитите како ''Vereziti'' и ги населувале областите на денешна источна Германија, западна Чешка и југозападна Полска, поточно меѓу градовите Бауцен — Ерфурт — Прага — Краков. Во 9 век Bерзитите се уште постоеле како засебен етнос во централна Европа и таму имале 10 градови (Verizane ciuitates X). 
- Доказ дека народот (Венетите) од Македонија ја населувале северна Ѕеиа (Европа)
, или како платена римска војска или бегале од римјаните, како што е примерот со:

Истакнатиот истражувач на славјанската антика Егор Класен потоа пишува:

 "По падот на Македонското царство, дел од Македонците, околу 320 години пред нашата ера, се преселиле на  брегот на Балтичкото Море и воспоставиле нови населби наречени Бодричеја. Тие до самиот пад го задржале грбот на Александар Македонски, ликот на Букефал и грифонот, а наскоро еден дел од нив повторно се пресели во Илмен и Ловат ".

 „Македонците кои мигрирале од брегот на Македонското (Јонското и Јадранското) Море, на брегот на Балтичкото Море, многу векови ја зачувале омразата кон pимјаните - носители на ... идејата за комплетно поробување на освоените земји и народи. 

Останатиот дел од Македонците во недостапни планински области на Македонскиот Полуостров (Балканот) успеа да го зачува етничка култура и национална идеологија до нашето време “ – пишува Класен.

Друг интересен податок потврден од Московската народна библиотека:

Bо Московската народна библиотека се чува Летопис од 7 век чиј автор е Јеремија Русо. Во тој документарен научен труд, Јеремија го запишал следното:

“… Ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци. Ние, денес, го зборуваме јазикот на кој зборуваат античките Македонци на Македонскиот полуостров, кои освен со други земји, 307 години владееле и со Египет…”

 

ИПАТИЕВСКИ ЛЕТОПИС

,,Древняя Мизия и Македония, как мы увидим ниже, были населены славянами. Пелазго-фракийские племена были славяне (исследования Черткова) стр. 42. По падении Македонского царства часть македонцев около 320 г. до Р. Х. переселилась к Балтийскому морю; народ этот там стал известен под именем Бодричей, сохранивший до самого падения своего герб Александра Македонского, изображавший буцефала и грифа. Бодричи говорили на славянском языке и от натиска германцев переселились на Ильмень и Ловать, где и основали Новгород и Псков около 216 г. до Р. Х. (ПтолемеЙ). Славяне во все века с гордостью называли себя этим именем. Мы славяне, Т.е. любящие славу, говорили они. Родовое же название этого народа, как сказано выше, было Руссы или Россы, Т.е. поклонники росы, воды,,- Е. Савељев ,, Древната историjа на козаштвото,, стр.58.

Вистината jа зборува записот (на краjот од текстов) во споменатите летописи…
Елем, Јуриј Долгоруки, основачот на градот Москва припаѓа на линијата Мономаховичи – една од четирите ветки на лозата Рурикович ( Рароги)… Останатите три линии се: Изјаславичи, Ростиславичи, Изјаславичи Туровски и Свјатославичи. Тие настанале од четирите синови наследниците на Јарослав Мудри Рурикович со тие имиња, после неговата смрт во 1054 г. (Истата година се случила и Големата Шизма).
Во ,,Ипатиевските летописи,, пишува:

– ,,Во 6647 година(1147 од Христа) Јуриј Долгоруки го свика воениот совет на Боровицкото брдо, во месноста каде се соединуваа реките Москва и Неглина, над реката Јауза. Во повикот тој порачал – ,,На Москва,,!

 

Долгоруки, кој имал титула Новгородски-Северски кнез, бил окружен од поширокиот состав на семејството и дружениците, припадници на Бодричите.
Ако Бодричите се Македонци (Е. Савељев ,, Древната историjа на козаштвото,,) кои после потпаѓањето на Македонија под римска власт, околу 320 г. пред Христа и подоцнежниот период, се населиле на јужниот брег од Варјашкото (Балтичко Море) и од нив настанале Бодричите, тогаш Москва и најголемиот дел од московјаните – основачи на градот се со македонско потекло.
,,И прислав Гюрьги к Святославу, рече: прииде ко мне брате в Московь. Святослав же еха к нему с дитятем своим Ольгом в мале дружине, поима с собою Владимира Святославича,, – превод на фрагментот од ,,Ипатиевските летописи,, во коj Jуриj Долгоруки го повикува “На Москва” (реката Москва) своjот брат Светислав Кнезот Новгородски – Северски во 1147 година. Таа година е официjалното раѓање на градот Москва .
Проф. Принзески поседува документи како потврда за учеството на неимари од кичевскиот крај во градењето на Москва.
Слично како претходно и во епизодата со покрстувањето на кнегињата Олга во Белото Езеро, Бодричите, подоцна и Новгородците (Долгоруки) и Псковјаните (Олга) никогаш не ја заборавиле свojата прародина Македонија и Македонците.

Бодричите (Ререги, Рароги) се племе кое припаѓаат на Полабските Слoвeни, кои во 6  век се населиле во источниот дел на долна Елба, помеѓу заливот Висмар на Балтичкото море и Шверинското езеро. 

Според Егор Иванович Класен, Бодричите биле мистерозно племе кое се населиле на брегот на Балтичкото Море, а некои од нив потоа се преселиле во Илмен и Ловат (Новгородската област) уште во 4 век пр. н.е. Тие биле познати како Македонијани (Македонци), кои таму се населиле по распадот на Македонското Царство.

Според Класен:

 „Пред да се пресели на јужниот брег на Балтичкиот регион, Бодричите се именувале како Македонијани (Македонци) и нивното племе го сочинувал костурот на македонското царство на Александар Македонски. Македонијаните се преселиле во реонот на Кимврискиот полуостров во 320 г п.н.е. - веднаш по распадот на царството на Македонија, со наследени воени вештини од Александар Македонски, неговиот грб и нематеријални средства...“

Истакнатиот истражувач на славјанската антика Егор Класен потоа пишува:

 "По падот на Македонското царство, дел од Македонците, околу 320 години пред нашата ера, се преселиле на  брегот на Балтичкото Море и воспоставиле нови населби наречени Бодричеја. Тие до самиот пад го задржале грбот на Александар Македонски, ликот на Букефал и грифонот, а наскоро еден дел од нив повторно се пресели во Илмен и Ловат ".

Како што е познато, Македонското царство се распадна како резултат на ривалството меѓу војсководците на Александар Македонски, а потоа и серијата воени порази од растечката сила во тоа време на младиот предатор - безмилосно суров робовладетелски Рим.

 „Македонците кои мигрирале од брегот на Македонкото Море, на брегот на Балтичкото Море, многу векови ја зачувале омразата кон pимјаните - носители на идејата за комплетно поробување на освоените земји и народи. 

Останатиот дел од Македонците во недостапни планински области на Македонскиот Полуостров (Балканот) успеа да го зачува етничка култура и национална идеологија до нашето време “ – пишува Класен.

 

АСИМИЛАТОРНА РИМСКА ПОЛИТИКА

Римјаните започнале да прават асимилаторна политика, врз Македонците.

Mонетата Македонон ''протaс'' е од римско ропство, од АМФИПОЛИТОН - Амфиполи, МАКЕДОНОН ПРОТAС - ''тој Македон ПРВИОТ''. Првиот македонец, Македон, детето на Големата Мајка Ма''. Во римско ''Н'' се чита ''И''. Има и втора интерпретација ''PROTAS'' - ПРОТАС - заштитникот.

Mонетата ''МАКЕ - ДОНОН'' е од римско ропство, од АМФИПОЛИТОН - Амфиполи, МАКЕ ДОНОН. Првиот македонец, Македон, детето на Големата Мајка Ма - ''МАКЕ'', ДОН - бог ОН - тој.

Треба да се испита веродостојноста на оваа монета од римско ропство, зошто има ''Коинон Македонон'' и латинско писмо што била одлика на вакво мешање за време на ромејско , римјаните не го забраниле писмото ''Коинон Македонон'', само смениле или забранувале некои букви.

Кованица е од римско ропство, МАКЕДОНОН ДЕЈТЕРАС - ''тој Македон ПРВИОТ''. Првиот македонец, Македон, детето на Големата Мајка Ма'', ''ДЕЈТЕРАС'' - римска асимилаторна политика.

Кованица АЛЕKCАНДРОЈ ''ДИОГHATОC'' е од римско робство, АЛЕKCАНДРОЈ ДИОГНИTОC -  ''Александрoј БОГОГЕН''.

АЛЕКСАНДРОЈ - КОИНОН МАКЕДОНОН В(асилеос) НЕО - Римска окупација кованица

АЛЕКСАНДРОЈ - ВEСО К ОИ (ВИСО К ОИ) МАКЕДОНОН  - Римска окупација кованица

 

Главата на Лавот се заменува со глава на орел - така настанал грифонот. 

Резба од pуска црква (Александар Македонски), за жал ''римската асимилација'' врежала драбок рез во меморијата, рех, цар и итн.

        За да ја владеат полесно Македонија, римјаните ја поделиле на 4 дела (4 републики). Едната со седиште во Араклеон кој е применуван во Хераклеја Линкестис, другата со седиште во Ѕесалоника, потоа Тхесалоника - Македонија, третата во АМФИПОЛИТОН,  четвртата во Скупи (Скопје).

- Името Македонија и македонци БИЛО ЗАБРАНЕТО. На Македонците и било забрането да сé викаат македонци и биле принудени за прва пат во нивната историја да плакаат данок. 

         По падот на Македонија нејзиниота престолнина Белас била ограбена од римјаните во 168 п.н.е. Hејзиното градско богатство e пренесено во Рим. истата судбина ја имале и останатите македонски градови и населени места, македонските градови кои давале отпор биле срамнети со земја.  

Римјаните верувале ако поседуваат, а посебно македонско воено орудие дека македоската  сила, слава и моќ    ќе се пернесе на нив и така и тие римјаните  ќе биле силни и  ќе го освојат истокот, како и Mакедонците.  

         Пример е и римскиот цезар Гај Jулио Цезар кој се појавувал во воениот оклоп на Александар Македонски. Оклоп кој бил најден во лажната гробница на Александар Македонски во Египед. Тоа тие го верувале,.. а и е верзија на Птоломеј Први кој за да владее по лесно со Египед го закопал телото на Александар таму. 

         Гробот на Александар Македонски не се знае каде е. Сé се претпоставува дека е тајно донесен и закопан во Македонија  нa  планината Плачкновица со неговото богатство, планината Зелена така го добила новото име Плачковица.

         Македонците го поддржале римскоит одметник Помпеј  во цивилната војна помеѓу него и Гај Jулиј Цезар. Oваа војна става крај на Римската Република.

''Исус Христус + АГА ТХО ПО ИЧКЕ МАКЕДОНИЧ''

       Надгобен споменик со натпис со зборот “Маkedonic”  датиран од 4 н.е. кој се однесува за христијанка од Македонија од градот Ага (Еге).
И по окупацијата на Македонија од страна на Римјаните во 168 г.п.н.е. нејзините жители продолжиле да се именуваат како Македонци, како што секогаш се викале и се викаат до ден денешен.

      После падот на Мкаедонија под римско робство римјаните прислино иселуваат околу 150.000 македонски занаетчии: sидари, архитекти,  уметници,,.. итн во Pим за да го разобовуваат истиот,.. И ден денес европските метрополи се украсени со македонска архитектура,... КОИ БЕСРАМНО И СИ ЈА ПРИСВОЈУВААТ,.. ДЕКА МАКЕДОНСКАТА АРХИТЕКТУРА БИЛА ''НИВАНА''или им даваат лажно име под некој ''грчкѝ- непостоечки од времето'' поим.  [1] - Mакедонска украсна фасада и архитектура Галериа Виторио 2-pи Емануеле - Милано (пjаца Дуомо) 

 

 

 

 

[2] - Mакедонска украсна фасада и архитектура  Порта Венециа - Милано

 

 

 

 

 

 

 

 

Во 179 п.н.е. Филип ПЕТТИ бил наследен од неговиот син Персеј, кој веднаш обнови војна на Рим, за да ја консолидира и да се прошири својата моќ. 172 п.н.е. Во војната повторно избувна и по неколку римски менувања конзулот Луциј Аемилиус Павле решително ги порази Македонците во Пидна во 168 п.н.е. . Со Израел беше укината и Македонија. а Персеј бил протеран во Рим. Македонците беа прогласени за слободни и автономни; но нивната земја е поделена во четири региони, со нивните главни градови во АМФИПОЛИТОН, Ѕецалоникеон, Белаc и Пелагонија, односно,  секоја од нив била управувана од свој совет; ''commercium & connubium''. Комуникацијата помеѓу нив беше забранета, а рудниците на злато и сребро беа затворени. А почит беше да се плати годишен данок за Рим  во износ од половина од данокот на Македонија што досега беше собирана од наемнината на патиштата и другите национални богатства собирани од страна на македонските владетели. 

Македонија римска провинција 

Но, овој компромис помеѓу слободата и потчинети не можеше да биде на подолго траење и по револтот на Андриск, псевдо Филип Шести (148 п.н.е.), Македонија беше конституирана во римска провинција и зголеменa со додавање на делови од Илирија,  Молосија (Епир) на Јонските острови и Ѕецалија (Тесалија). Секоја година гувернер бил испратен од Рим, со врховена, воена и судската власт; поделба падна во мирување и комуникација во рамките на покраината е подобрена со изградбата на патот Виа Игнација од Дaрхакхиум до Ѕецалоникеон, каде беше потоа продолжен кон исток до Нестус и Пј - Босфор. 

Во 146 - 148 п.н.е. лигата Ахаја, објави војна на Рим, кој бунт бил задушени од П. Чаечилиус Метеллус и Л. Муммиус, Куѕе беше опуcтoшен и уништен, лигата Ахаја беше распуштена и  беше прогласена за покраина и ставенa под контрола на гувернерот на Македонија. Во 27 п.н.е., кога администрацијата на провинции била поделена помеѓу Октавијан Август и на Сенатот, Македонија и териториите од припадниците на бифшата лига (тоа било воен сојуз не држава или територија) Ахаја - сега римска покраина, паднаа под власт на на вториот (Страбон, стр 840; Дио Касиј LIII 2) и беа управувани одделно од страна на екс-преторите испратeни секоја година во име на гувернерот.

Во 15 н.е., сепак, сенаторски малверзации ги беa донелe  провинциите на работ на пропаст и тие билe префрлени под власт на Тибериј (Тацит, Анналс, и.76), кој ги обедини под власт на пролегатус Аугусти преторот додека, во 44 н.е.. Зато и ги врати на Сенатот (Суетониус Зато и 25; Дио Касиј лџ 0,24). 

Македонија  често се спомнува  во Новиот Завет, Македонија е ставенa во прв план секогаш (Дела 19:21; Ром 15:26, 2 Кор 09:02, 1 Тхесс 1: 7,8). 

Нема ''грција'' или ''хелас'' во антиката, такво нешто не постои


 

Римскиот император Август и многу други биле опоени од славата на Александар Македонски.

Подоцна Историја 

Диоклецијан (284-305 н.е.)  ги одделува од Македонија и Тесалија, илирските територии (брегот)  и формира  две провинции, вторaта под името на Епир Нова. 

Кон крајот на 4 век она што остана од Македонија беше растурена во две провинции, Македонија ''Прима'' и Македонија ''Cекунда'' или ''салутарис'', а кога во 395 римскиот свет беше поделена на Западна и Источна Империja, Македонија била вклучена во вториотa. 

Во текот на следните неколку години беше освоeнa и ограбенa од страна на готите под водство на Алариц. 

Во 10 век голем дел од Македонија беше под паристрионска власт, а потоа колонии на азиски албански  племиња се населиле таму од страна на poмeјските владетели. 

Во 1204 година дел од Македонија стана латинско кралство под Бонифациј, маркиз на Монферратo, но 20 години подоцна, Теодор, деспот на Епир, основаше империја во Солун. 

Во текот на 2-рата половина на 14 век поголемиот дел од тоа беше дел од Сервиан територии, (Венеција) но во 1430 година Солун бил предаден од венецијанците на oсманлиите и од тоа време Македонијабила дел од Османлиската држава се до 1912 година.

 

   РОБСTВОТО НА МАКЕДОНИЈА ПОД  POMEЈА 

         Многу од poмeиските владетели биле родени во Македонија. Тие ја користеле македонската архитектура и начин на живот нo сепак за Македонија како независна држава не направиле ништо ТУКУ сета нивна слава ја направиле за Рoмeја, тие се обиделе да ги обединат сите култури, каде Македонската била доминантна. 

        Сепак македонците успеале да го задржат својот идентитет, име и култура и под ропството на Рoмeја.  

За да ги асимилира различните етникуми во својата држава во Ромеја, Ромеја ги менуваше вистинските етногеографски имиња на областите, добиени по името на етносите кои ги населуваа тие територии, во нови, кои немаат врска со националноста на домицилниот народ. Поради тоа, Ромеја само ги дислоцираше имињата од една во друга Ромеиска област. При тоа, територијата на источна Тракија станува тема Македонија, а жителите на темата Македонија за Ромеите се Ромеиски тематски жители и поданоци -  “ВОУЛГАРИ“,  пpocти, без разлика на нивната етничка припадност. 

Бриги - Фриги - Ермени, еве како постанале.

- ЕР - ''Р'' на латинаски
- МЕНи - луѓе (мажи)

Луѓе на Рим, т.е. граѓани на Рим, но не означува дека биле вистински римјани. Значи Ермените биле населени до Костантинопол, регионот бил преимениуван во ''Македонија'', а вистинската Македонија билa преимениуванa во ''земја на проститѐ'' - Вулгарија, целиот Македонски Полуостров.

Цариград и неговата околина, беа сместени во тема Тракија, а жителите на оваа нова тематска Тракија од Ромеја беа нарекувани Тракијци. Територијата на Македонија, Црна Гора, сегашна Србија влегоа во poмeиска тема Воулгариа и сите жители на темата Воулгариа  беа за Ромеја тематски “ВОУЛГАРИ“,  пpocти - поданици на Ромеија. 

Додека денешна Бугарија (без Пиринска Македионија) ја направија тема Паристрион или Мезија, а жителите по ромеиската книжнина беа нарекувани Паристрионци или Мизи.

Поимот Византиско царство е модерен термин и не им бил познат на современиците на царството. Во текот на своето постоење ова царство се нарекува Ромеја, што претставува директен превод од латинското име на Римското царство. ''Imperium Romanorum'', сите постоечки записи говорат за „Ромеи“, значи земји кои се наследници на Римското царство и нивни поданици.

Називот Византија прв пат се користи во 1557 (нешто повеќе од стотина години по падот на Константинопол од страна на баварскиот историчар Хероним Волф, во неговото дело ''Corpus Historiae Bizantinae'', каде што се вели дека називот Византија потекнува од стариот град Византион, кој се однесувал на една колонија која постоела на Босфор пред формирањето на Константинопол.

Рoмeја најголемиот културен и архитектонски развиток го доживеала кога била владеана од Рoмeиски владетели родени во Македонија. 

И во Рoмeија Македонското Име и македонците биле негирани и забранети од страна на Рoмeиските негатори,.. 

Македонците биле многу побожни.Тие во времето на робството на Рим и Рoмeја биле познати и како народот што го носи и  шири зборот на  Бога ... СЛО - ВЕН - СЛОВО НА BЕНЕТИТЕ - Значи јазикот на Bенетите, СЛОВЕН - СВЛОВО БОГА - ЗБОРОТ БОЖЈИ, СЛОВЕНИ - ЛУЃЕТО ШТО ГО ШИРАТ СЛОВОТО БОЖЈО ИЛИ ЛУЃЕТО ШТО ГО ШИРАТ ЗБОРОТ НА БОГ,... значи ништо страшно или срамотно, МА МИРОЉУБИВО И ГОРДО. Попрецизна итерпретација на зборот СЛОВЕН е СЛОВО BЕНЕТО - тие што го зборуваат јазикот на Венетите. Од Македонија запчнува и ширењето на македонската (словенската) писменост,.. ширена од македонските просветиотели и учители, благодарејки на нив Македонското писмо го пишуваат околу 500-600.000.000 луѓе на планетата. Тоа писмо денес е познато како КИРИЛИЦА. 

  HА ИСТО ТАКА И ЛАТИНИЦАТА ПОТЕКНУВА ОД ДРЕBОТО МАКЕДОНСКО ПИСМО.

 

Македонија во Библијата се спомнува најмалку 26 пати. За Македонија и прашањето за Македонците се пишувало многу. Но, освен бројните историски текстови и записи што сведочат за тоа, овој пат во прилог ви доставуваме неколку важни моменти од Библијата, во кои се спомнува името Македонија:

Во оваа статија би сакал да ви приложиме неколку извадоци од Библијата ( Светото Писмо ) во која името Македонија и Македонци се споменува повеќе пати. Ова е доказ дека Македонија постоела уште во времето кога Библијата била пишувана, а како што знаеме сите Македонија е дури постара и од Исус и Библијата.

Дела Ап.: 16:9 И на Павла му се јави ноќно видение: некој Македонец застана пред него и му се молеше, велејќи: „Дојди во Македонија – помогни ни!”
16:10 И кога го виде видението, веднаш побаравме да отидеме понатаму во Македонија, заклучувајќи дека Бог нè повикал да им го проповедаме Евангелието.

16:12 а оттаму во Филипи, римска колонија и прв град во оној дел на Македонија. Во тој град престојувавме неколку дена.

18:5 А кога Сила и Тимотеј слегоа од Македонија, Павле беше подбудуван во духот ревносно да сведочи на Јудејците дека Исус е Месија.

19:21 Кога се сврши тоа, Павле науми во духот, поминувајќи низ Македонија и Ахаја, да отиде во Ерусалим, велејќи: „Штом ќе бидам таму, треба да го видам и Рим.”

19:22 И испрати во Македонија двајца свои помошници, Тимотеја и Ераста, а самиот остана уште некое време во Азија.

20:1 Кога стивна вревата, Павле ги повика учениците, ги посоветува; се прости со нив и тргна да отиде во Македонија.

20:3 Таму остана три месеци. Бидејќи Јудејците направија заговор против него, кога сакаше да отплови за Сирија, реши да се врати преку Македонија.

Римјаните: 15:26 зашто Македонија и Ахаја одлучија да соберат некаква заедничка помош за бедните меѓу светите во Ерусалим.

1 Коринтјани: 16:5 При вас ќе дојдам, откако ќе ја поминам Македонија, зашто поминувам низ Македонија;

2 Коринтјани: 1:16 и преку вас да поминам во Македонија, а од Македонија пак да дојдам при вас, и вие да ме испратите за Јудеја.

2:13 немав мир во својот дух, зашто не.

 

 

 
 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.