v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

3-ти  ДЕЛ   4-ти  ДЕЛ   5-ти  ДЕЛ  

 

 АГА  ДРЕВНAТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА 

АГА, нé Еге

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

AГA ЅЕ ТJX Ѐ

АГА (името на светата козата и градот) ЅЕ ТУКА Ѐ

          АГА во древниот свет сé однесува на светата коза Ага која сé обожвала како божество најмалку 2000 години п.н.е., оттука и името на древната македонскa престолнина Ага (нé Еге име кое é погрешно прочитано или ''вергина'' име кое го дадоа грците после 1925 на древниот археолошки локалитет, грците, кои апсолутно немаат никаква релација со античките народи во регионот, секако читаат погрешно ''AГAΘE - АГАТХЕ'', го преведуваат како ''со срeќа'', што е апсурд, кој дел од зборот, попрецизно зборовите, означуваaт ''со срeќа'', ''АГА'' или ''ТХЕ'').

          Македонски кованици со буквата ''Ѕ'' - Ѕе и светата коза Ага, од македонскиот владетел, василеос Амjнтaој (нé Аминта, зошто е погрешно прочитaно) ПРВИ

Круг со точка ја означува буквата ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' - ''?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? '' - Ѕ ѝ е во чест на богот Ѕе, буква која била заменета од римјаните со буквата ''?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? '' - TX, круг со црта по 40 - та година п.н.е., оттука грците читаат ''ТХЕ'' нé ''ЅЕ''.

Сé претпоставува дека името на градот го дал македонскиот владетел василеос Каранон, според еден негов сон или предание, дека една коза ќе му го посочи градот од каде ќе владеел, но има показатели, кои треба дополнително да сé истражуваат зошто сé потребни солидни докази, дека името на градот é подревно.

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Македонците светата коза Ага ја обожавале и во христијанството

 

                        ИМЕТО НА ЕГЕЈСКО МОРЕ ДОАЃА ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА AGA (ЕГЕ)

  

  

 

 

 

      Ага бил еден од знчајните и поголеми градови во времето на ДРЕВНА Македонија. Долг пероиод овој град бил  престолнина на македонската држава, уште од ПРЕД  времето на Македонските владетели василеос Каранон и василеос Бердика ПРВИ  од македонската лоза Аргеади. Bасилеос Архелаoј ПРВИ кој ја интензивирал трговијата со соседните земји и поради малку поголемата оддалеченост од морето на Ага, престолнината ја преселил во градот Белас кој подоцна ќе стане главна престолнина на македонските владетели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХЕОЛОГИЈА

       Во доцните 1970-ти, археологот Манолис Андроникос ја открил гробницата на Македонскиот владетел василеос Филип  Македонски, татко на Македонскиот владетел Василеон Александар Македонски и василеос Александар ПОМЛАДИОТ (но најверојатно е василеос Филип Аридеј), синот на Василеон Александар Македонски, кој бил убиен од Касандар, нo можно е и да е Филип Аридеј. Меѓу другото Андроникос има пронајдено и златен ковчег  на која се наоѓа:  ШЕСНАЕСЕТКPАКОТО МАКЕДОНСКО СОНЦЕ KOJ ЗА ПРВ ПАТ ГО СТАВА ВО УПОТРЕБА КАКО СИМБОЛ НА МАКЕДОНСКАТА ВЛАДЕТЕЛСКА ЛОЗА МАКЕДОНСКИОТ ВЛАДЕТЕЛ ВАСИЛЕОС ФИЛИП МАКЕДОНСКИ. ШЕСНАЕСЕТКРАКОТО СОНЦЕ КОЕ ГО СИМБОЛИЗИРА ОБЕДИНУВАЊЕТО НА 16 -ТЕ МАКЕДОНСКИ ПЛЕМИЊА, А МАКЕДОНСКИОТ ВЛАДЕТЕЛ ВАСИЛЕОС ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, ЗА ТОА ОД МАКЕДОНЦИТЕЈА ДОБИЛ ТИТУЛАТА    '' МАКЕДОНOH (МАКЕДОНСКИ)'' - најсветлото за еден македонcки владетел, оттука ''македонски '' - Македон нски - Македонски.
     

      Hа самиот почеток грчките власти пробаа да вметнат 4 антички натписи од Атина а оригиналите ги држат скриени од јавноста ТАКА ПРИКРИВАЈЌИ ЈА ИСТОРИСКАТА ВИСТИНА за Македонската Историја.

Во АГА каде е откриена гробницата на Македонскиот владетел василеос Филип  Македонски, татко на Македонскиот владетел Василеон Александар Македонски, а во неа се откриени над 5000 артефакти и пишани документи за кои светската јавност нé знае скоро ништо. Грчката влада со големи мерки на обезбедување пронајдените артефакти и пишани документи го носат на некое тајно место во Атина, а по некое време сé дознава дека тие исти пронајдоци што биле пронајдени во АГА биле здробени на ситни парчиња и фрлени во длабочините на Егејското море. Со тоа е извршен ГЕНОЦИД нé само врз Македонската туку и врз Светската историја и цивилизација. Останатото é распределоно на други ''археолошки наоди''.

За жал сѐ што откријат грците од пишуван Македонски материјал, а нормално тие нé го разбираат, го уништуваат, додека артефактите, ги разнесуваат по ''друѓи археолошки наоѓалишта''.

 

EGE mozaik

 

Церемонијалниот штит на Македонскиот владетел василеос Фиип Македонски од Ага

  

 

 

 

 

 

 

Македонија по Филип BТОРИ

Македонија по Филип BТОРИ

Македонија по Филип BТОРИ

Македонија по Филип BТОРИ

 

 

Pоза Филип Македонски

 

Pоза Филип Македонски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дали ова подолу é комплет фалсификат

Kопија

копија

Археолошки наод од див копач, некаде во Украина, Македонски антички шлем

"Јазолот на Араклеон" (не "херакле") Македонски артефакт заробен од грците во Солун - окупирана Македонија.
Арон креаторот на Земјата, Ара (не "хера) е жената на Ѕе - антички Македонски божества,..
Араклеон бог по Земјата, Ѕе на небото, молњата и светлината.
"Н" светата буква - А, означува дека се работи за важни имиња, странците ги испомешаа имињата на Македонските божества, топоними и итн, давајќи им погрешни имиња.

 

Феникиска кованица од градот Ароан 50 - 0 п.н.е,, лик на АРА и од другата страна НИКА и текст, Ѕе АРАДИОН, во тој период азбуката КОИНО МАКЕДОНОН почнува да претрпува измени

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

Изгледа по буквите ова не е мозаик од ''Македонската епоха''

EGE mozaik

EGE mozaik

            

БЕЛАС  -  МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА 

 

Bellas  mozaik

Bellas mozaik

ФОРВАС ЅЕ СЕ 'ЈС ЕЛЕНА ДЕ АНЕ..

ФОРВАС ЅЕ СЕ 'ЈС ЕЛЕНА ДЕ АНЕ..

ЅЕ СЕ ЈС ЕЛЕНА ДЕ АНЕ..

ЅЕ СЕ ЈС ЕЛЕНА ДЕ АНЕ..

Каменот-темелник на градот го удрил македнскиот владетел Аминта ПРВИ 547- 498 п.н.е. со намена да Белас биде главен град на Македонија, да ја замени старата престолнина Ага.  

Белас  сé спомнува и од ксенскиот историчар Ародотос ( Херодот) (7, 123) во врска со походот на Кашајрша (нé Ксеркс) ,....  како и од  историчарот Тукидид (2, 99,4 и 100,4) во врска со македонската експанзија и војната против Ситакле, владетелот на траки-трибалите. Според Ксенофон, на почетокот на 4 век п.н.е. Белас бил најголемиот македонски град. 

Градот Белас вистински го претворил во една прстолнина   македнскиот владетел  Архелај ПРВИ. Градот привлекувал уметници како Sевкиј, поетот Тимотеј од Милет и трагичарот Еврипид кој живеел таму сè до неговата смрт пишувајќи и работејќи на продукцијата на неговата драма Архелај.    

Белас била престолнина на Македонските владетели василеос Филип Македонски и Василеон Александар Македонски, неговиот син.

Во 168 п.н.е. Белас била ограбена од pимјаните, а нејзиното богатство било пренесено во Рим. Подоцна градот го рушил земјотрес и одново почнува да се гради врз рушевините. Веќе во 180 Луцијан поминувајќи го опишал местото како ''денес незначајно'', со многу малку жители.

 

 

БЕЛАС - БЕЛАc - (странска варијанта - ''ПЕЛА - ПЕЛАСКИ'' - ''pellazgi'' - латински) БЕЛАСТИ.

БЕЛАС

Знакот на Беластите 3 листа

Од Aгa (Еге) е именувано Егејско море, додека, од Белас, потоа е преименувано во ''Белото морѐ'', но тоа останало само кај Македонците.

Белас - оттука Беласти - белци. Aгa (Еге) - Егејско море, преминува во Белас - Белото море, градот бил оддалечен од морето заради напади од море.

Белас, оттука доаѓа Беласти - бел ас ти,  ти си бел.
Бел ас -  бел јас  - јас сум бел.


Белас - светол ( illuminated ),  Беласти - светли (the illuminated).

     Највисоката планина над Белас сé именува БЕЛАСИЦА, за нас Македонците é едноставно додека за странците é тешко да ги објаснат нашите Македонски работи.

2 прста знакот на Македон, 3 прста, 3 листа, знакот на Беластите, превземен од Православните денес, но и знакот на Македон, é превземен.

БЕЛАГОНИА - (Пелагонија) Бел (Бел) aгон (оган) и а.

Вистинското име е БЕЛЛAС, од тука доаѓа П(б)ЕЛ ЛAС(т)

Беласти - Бел ас ти. Познатата фамилија Медичи од Фиранца била од Кратово - Македонија, која се преселила во Фиренца, а со тоа и листот со 3 листа. Се занимавале со медицина. Тајната книгна на античко знаење на Тримегисто (Три меги с' Tо (т)), сé шпекулира тие ја ''пронашлѐ'' во Македонија, бидејќи знаеле каде сé наоѓа. Значи познавале многу тајни.

 Градот го доживел своето златно време  за време на василеос  Антигон ВТОРИ од Гонoj и овој период ни дава највеќе археолошки наоди.

     Белас
исто така се спомнува од историчарите Полибиј и Ливиј како престолнината на Македонскиот владетел василеос Филип ПЕТИ и Персеј за време на Македонско-римските војни. Единствено тука, зо записите на Ливиј, има дадено опис за изгледот на градот во 167 п.н.е. кои се адресирани на Луциј Емилиј Павле Македоник, командантот кој го поразил Персеј битката кај Пидна:

„... и тој Павле виде дека не е без добра причина тоа што местото  било избрано за престолнина. Сместена е на југозападната падина на едн рид , окруженo со мочуриште премногу длабоко за да се премине пеш било лете или зиме. Тврдината („Фак“) близу градот, стои во самото мочурише, издигајќи се како остров, и е изградена на огромна основа која е доволно силна за да ги носи ѕидовите и да спречи било каква штета од навлегување на водата од лагуната.

Оддалеку изгледа како продолжение на градскиот ѕид, но всушност е одделена со канал кој тече меѓу двата ѕида и како таква палатата е поврзана со градот со мост. Така ова го отсекува секој можен пристап на непријателот, и ако кралот затвори некој таму, не постои друга можност за бегство освен мостот, кој е лесно да се брани..“

        Во римско, Белас бил главен град на третата област, и можеби бил престолнината на римскиот гувернер. Бидејќи низ неа поминувала Виа Игнација (Страбон VII, 323), Белас останала важна точка на патот помеѓу Дирахиум (Драч) и Тxесалоникeoн - Солун. Цицерон престојувал во градот во 58 п.н.е., но во тоа време провинцијалната престолнина веќе била преместена во  Тxесалоникeoн - Солун.

Градот почнал да оди во регрес (веројатно заради земјотрес) кон крајот на ПРВИ   век п.н.е. Помеѓу 45 и 30 п.н.е. бил предмет на колонијална редукција; во секој случај локалните монети биле испишани со Kолониа Иулиа Аугуста Пелла - ''Colonia Iulia Augusta Pella'' , ''Pella'' е странско име за Белас, од тука латинците измислиле и ''Pellazgi''. 

Октавијан Август на ова место им го подарил на селаните чии имоти биле одземени за да се дадат на неговите ветерани (Дион Касиј LI, 4). Но за разлика од други македонски колонии како Филипи, Дион и Касандреја, Белас никогаш не била под јурисдикција на иус Италикум или Римското право. Од овој период познати ни се четири пара колонијални управители (IIvirs quinquennales).

      Опаѓањето на градот било стрмо, и покрај колонизацијата: Дион Златоуст и Луцијан сведочат за падот на античката престолнина на Филип
и Александар Македонски; иако нивните описи може да се претерани. Впрочем, римскиот град бил позападно од првобитниот град; што објаcнува некои контрадикции околу монети, епиграфи и сведоштва. Во рoмeиското време, на местото на римскиот град имало утврдено село.  

Урбана област 

Градот бил изграден на островот Фак,  кој предоминира над мочуриштата кои ја окружуваат Белас јужно, и езерото кое се одлевало во морето во старо  време.


Палата

     Градот кој Ливиј го спомнува е само парцијално познат. Тој се состои од висок бедем од груби тули (од околу 50 см² ) подигнат на камена основа; дел се наоѓа северно од палатата, а дел јужно кон езрото. Во бедемот, на северниот дел има три брда, а палатата е сместена на почесното место на средното брдо. Оваа област е само делумно истражена и зафаќа голем простор од некои 60,000 м²). Плеанот сé уште нé се знае добро, но се поврзува со планот на самиот град ( видете го дијаграмот ).

Палатата во Белас се состоела од 7 големи архитектонски групи наредени во две редици, секоја со низа простории сместени околу квадратен централен двор, обично со портика. Досега археолозите имаат препознаено палестра и бањи. Јужната фасада на палатата, која гледа кон градот, се состоела од големо ( долго најмалку 153 м ) портико, кое лежело на основа со висина од два метра. Соодносот помеѓу четирите главни комплекса е дефиниран со прекин во портикото со пропилеум, со висина од 15 м, кој давал монументалност на градбата гледано од градот.Одредувањето на староста на пшалатата е малку проблематично: големите згради веројатно се од времето на Македонскиот владетел василеос Филип Македонски, додека останатите се постари. Бањите датираат од времето на василеос  Кацандр (Касандар).

Големината на комплексот укажува на тоа дека за разлика од палатата во Aгa, ова не било само владетелска резиденција или грандиозно здание, туку и седиште на дел од владата, т.е. административната апаратура на Македонската монархија. Хиподамов план

Самиот град се наоѓал јужно и под палатата. Бил распореден по решеткаст план обмислен од Хиподам од Милет. Се состоел од две низи на паралелни улици кои се пресекувале под прав агол, правејќи решетка од осум реда на квадратни блокови. Овие блокови се со стандардна ширина (околу 45 м) и должина која варирала од 111 до 152 м, а најчеста должина била 125 м. Улиците биле широки од 9 до 10 м, освен главната артерија исток-запад, која била до 15 м во ширина. Оваа улица е главниот пристап до јавната агора во центарот, која заемала место за 10 блока. Исто така пошироки од останатите биле две улици север-југ кои воделе до пристаништето јужно. Сите улици имале водовод, одвод и канлизација.

Овој план датира од првата половина на 4  век п.н.е. и по дизајн е многу близок до идеалниот, иако отскокнува по големината на блоковите; на пример Оилинѕе и Халкидеон имале блокови со димензии 86,3 x 35 м.

Подоцнежните Градови држави на југ од Македонија и Ѕеника (Мало Азија) имаат блокови слични на оние на Белас: 112 x 58 м во Латакија или 120 x 46 м во Алепо.

Агората се наоѓала на почесно централно место, со димензии 200 x 181 м или 262 x 238 м ако се бројат портиката што ја опкружуваат од сите страни.

Археологија  

Врз основа на описите од Титo Ливиј, местото било копано од патешественици како Холанд, Поквевил, Божур, Кусинери, Делакулонш, Хан, Глоц и Штрук во 19 век. Првите ископувања ги започнал Г. Ојкономос во 1914-1915. Систематското истражување на наоѓалиштето започнало во 1953 и наполно искпоување во 1957. Првата низа ископи завршиле во 1963, додека други ископувања се вршеле и во 1980. Ископувањата на агората траат до ден денес.

Грците го модифицираат мозаикот да неличи на Ѕе, туку на Дион       Во февруари 2006 еден земјоделец сосем случајно ја открил најголемата гробница најдена на територијата на денешна Грција. Имињата на членовите на македонското благородно семејство како и насликаните скулптури и ѕидови се сосема зачувани. Гробницата датира од 2 или 3 век п.н.е., по владеењето на Александар  Македонски.

 Мозаик - лов на лавови, Белас 

Мозаик - лов на лавови, Белас 

Атриум со поден мозаик   

   

 

 

Архелај го поканил сликарот Ѕевкиј, најдобриот сликар во тоа време, за да го декорира. Подоцна тој бил домаќин на драматургот Еврипид по неговото пензионирање. Неговото дело Менади било премиерно прикажано таму, околу 408 п.н.е.. Белас била родниот град на василеос Филип Македонски и неговиот син Василеон Александар Македонски. Исто така откриено е местото на дворецот каде Аристотел му туторувал на младиот Александар.

     Во антиката, Белас бил пристанишен град поврзан со Терманскиот (идниот Солунскиот) залив со пловно заливче, но пристаништето во меѓувреме станало кал и одтогаш местото нема пристап кон морето.

Од 1957, па наваму ископувањата имаат октриено мал дел од градот, кој се збогатил со Василеон Александар Македонски и неговите наследници. Откриени се големата агора или пазар, која била окружена со стои и улици со куќи од затворен тип со ѕидови со фрески во соби распоредени околу внатрешни дворови. Првите мурали со оптички мамки кои имитирале перспективи за прв пат се појавиле во Белас. Најдени се храмовите на Афродита, Деметра и Кибела, како и мозаици, кои датират од времето по Василеон Александар Македонски и уживаат светска слава.

Славниот поет Арат умрел во Белас 240 п.н.е.. Белас била ограбена од римјаните во 168 п.н.е. и нејзиното градско богатство пренесено во Рим. Потоа во 1  век п.н.е. градот го руши земјотрес; пронајдени се продавници и занаетчиски работилници од тоа време заедно со остатоците од нивната стока. Подоцна градот бил одново изграден врз рушевините, што всушност ги заштитило, но во  180 Луцијан на поминување го опишал местото како „денес незначајно, со многу малку жители“.

 

Oд богатството на василевна Олимпија (Амфиполитон)

АРХЕОЛОГИЈА - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Aртефакт најден во Стоби - Горна врата

Oвој артефакт се наоѓа во музејот во Минхен

Пеонската свештеничка

Самоиловата чаша од Охрид

Megarian bowl (ceramic, replica)

Period: Antiquity (c. 330 BC)

Archaeological site: Vardarski Rid, Gevgelija, Republic of Macedonia
Мегаријанска чинија (керамичка, реплика)

Период: Антиката (в. 330 п.н.е.)

Археолошки локалитет: Вардарски Рид, Гевѓелија, Република Македонијa

 

МАКЕДОНОН  ВАСИЛЕОНДOH

Од Македонските културни богатства во Авганистан Александар Македонски и Роксана, церемонијална кола влечена од 2 лава

Други артефакти

други артефакти

Бронзен шлем од времето

Шлемот на Cejseoj

Шлем од времето на македонската фаланга

Македонски шлем од бронза, приватна колекција, најверојатно Турција

Македонски шлем од бронза, приватна колекција, најверојатно Турција

Шлем од македонската фаланга

Археолошки музеј Охрид - Македонија

Археолошки музеј Охрид - Македонија

Дардански шлем василеос Миноиој - 1918 пренесен во Германија

Понтски штит

Овој штит е од Понт - Ѕеника (Мало Азија), но сличноста со македонските штитови е евидентана, воедно се препознава дека бил Македонска колонија

ШТИТОВИТЕ ОД с. БОНЧЕ

Штитовите се од подоцнежен период, од времето на василеос Деметриј ВТОРИ, с. Бонче, вкупно 3 во Република Македонија од тотално 5 во светот, дијаметар 74 cmm

Овој шлем се претставува како ''критски''

Cите овие арехеолошки наоди кои одеднаш излегоа на виделина најверојатно се од Исар Марвинци (Пеонските гробишта) Република Македонија - тоа е мое логично мислење

Aрхеолошки музеј - Скопје, Република Македонијa

Етруски шлем

Оваа статуа, на македонски благородник, се презентира како ''грчкѝ'' војник од Атина

А МА ЅЕ ОН КА

Нема да биде лесно да се најде натпис на името на градот Бела Зора, зошто во името го има името на богот на светлината Ѕе.

Уникатен столб од местото каде се претпоставува дека се наоѓа градот.

Камена античка статуа на коњ c. Бигла

DZE

Ѕе над Велес

Ѕе над Велес

Mакедонски штиови цртежи

Грбот на Александар Македонски, цртеж од француска книга на хералдички грбови од 16 век, сега знаеме од каде бугарите копирале

Кованица во чест на Василеос Александар Македонски од Селејковата лоза

 

Модификација на пешадиски меч - делот ''СОР ''

 

Модификација на копјето CОР и ОСА - делот ''СОР ''

 

 

 3-ти  ДЕЛ   4-ти  ДЕЛ   5-ти  ДЕЛ  

 

 

 

 

 

 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Македонон Александрој  и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

.__VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON__
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНOH И МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonon.com, info@makedoniaese.com, info@makedonijaese.com

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.