v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

3-ти  ДЕЛ   4-ти  ДЕЛ   5-ти  ДЕЛ  

 

 ЕГЕ - ДРЕВНAТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА 

    

   

        

 

      Еге бил еден од знчајните и поголеми градови во времето на ДРЕВНА Македонија. Долг пероиод овој град бил  престолнина на македонската држава, уште од ПРЕД  времето на Каран и Пердика ПРВИ   од македонската династија Аргеади . Bасилеос Архелај ПРВИ кој ја интензивирал трговијата со соседните земји и поради малку поголемата оддалеченост од морето на Еге, престолнината ја преселил во градот Пела кој подоцна ќе стане главна престолнина на македонските владетели. 

    Градот  Еге  бил престолнина на Македонија уште пред Каран и Пердика ПРВИ. За тоа постои и запис а тоа е записот од зетот Игал Ал:

         Древната МАКЕДОНСКА престолнина Еге е спомната од ЗЕТОТ ИГАЛ AЛ владетел на Зета ( "ЗЕТОВСКО ЗЕТУВАЊЕ", како НАЈСТАР ОБЛИК на ВЛАДЕЕЊЕ во СВЕТОТ) ,... кој се фалел дека ја опустошил ТАА престолнина и НЕЈЗИНИОТ ШТИТ СО СОНЦЕ ОД 8 ЗЕТИ (ЗРАЦИ ) а тоа БИЛО ПРЕД околу 1400-1380 години ПРЕД нашата ера.

фалбаџискиот натпис на Иг'л Ал

     “НЕ СИ И ТИ УТИИК ТЕСТ ЗАМАВНАЛ РАЦЕ КОГА ЈАС, ИГ’Л АЛ, ЈА УНИШТИВ  И ЕГЕ СО НЕЈЗИНИОТ ШТИТ ОСУМТЕ ЗЕТИ.”

монета од Сонцето со 8 зети (зраци) од древната македонска престолнина Еге  

 

Mакедонсктo Сонце со 8 зети ( зраци ) од древната македонска престолнина Еге

Г.    ВАСИЛ ИЉОВ  

 

Васил Иљов - фалбаџискиот натпис на Иг'л Ал

 

 

 Македонија пред 1400 гoдини п.н.е.

ИМЕТО НА ЕГЕЈСКО МОРЕ ДОАЃА ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА ЕГЕ .  

 

 

 

 

МОНЕТИ ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА ЕГЕ 

 

 

 

 

АРХЕОЛОГИЈА

       Во доцните 1970-ти, археологот Манолис Андроникос ја открил гробницата на Филип BТОРИ  Македонски, татко на Александар Македонски , и Александар ЧЕТВРТИ синот на Александар ТРЕТИ Македонски, кој бил убиен од Касандар, ма можно е и да е Филип ТРЕТТИ Аридеј. Меѓу другото Андроникос има пронајдено и златен ковчег  на која се наоѓа:  ШЕСНАЕСЕТКТАКОТО МАКЕДОНСКО СОНЦЕ КОЈ ЗА ПРВ ПАТ ГО СТАВА ВО УПОТРЕБА КАКО СИМБОЛ НА МАКЕДОНСКАТА МОНАРXИЈА, ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ , ШЕСНАЕСЕТКРАКОТО СОНЦЕ КОЕ ГО СИМБОЛИЗИРА ОБЕДИНУВАЊЕТО НА 16 -ТЕ МАКЕДОНСКИ ПЛЕМИЊА , КОЈ ФИЛИП ВТОРИ ЗА ТОА ОД МАКЕДОНЦИТЕ И ЈА ДОБИЛ ТИТУЛАТА    '' МАКЕДОНСКИ'' - најсветлото за еден македонcки владетел.
     

      Hа самиот почеток грчките власти пробаа да вметнат 4 антички натписи од Атина а оригиналите ги држат скриени од јавноста ТАКА ПРИКРИВАЈЌИ ЈА ИСТОРИСКАТА ВИСТИНА за Македонската Историја.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pоза Филип Македонски

 

Pоза Филип Македонски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

дали ова подолу е комплет фалсификат

копија

копија

Археолошки наод од див копач, некаде во Украина, Македонски антички шлем

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

            

БЕЛАС - ПЕЛА -  МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА 

 

 

Каменот-темелник на градот го удрил македнскиот владетел Аминта ТРЕТИ 547-498 п.н.е. со намена да биде главен град на Македонија, да ја замени старата престолнина Еге.  

Пела  се спомнува и од јонскиот историчар Херодот (VII, 123) во врска со походот на Ксеркс ,....  како и од  историчарот Тукидид (II, 99,4 и 100,4) во врска со македонската експанзија и војната против Ситакле, кралот на траки-трибалите. Според Ксенофон, на почетокот на 4 век п.н.е. Пела бил најголемиот македонски град. 

Градот Пела вистински го претворил во една прстолнина   македнскиот владетел  Архелај ПРВИ. Градот привлекувал уметници како Зевск, поетот Тимотеј од Милет и трагичарот Еврипид кој живеел таму сè до неговата смрт пишувајќи и работејќи на продукцијата на неговата драма Архелај.    

Пела била седиште на Филип BТОРИ Македонски и Александар Македонски, неговиот син. Во 168 п.н.е.

Пела била ограбена од Римјаните, а нејзиното богатство било пренесено во Рим. Подоцна градот го рушил земјотрес и одново почнува да се гради врз рушевините. Веќе во 180 Луцијан поминувајќи го опишал местото како ''денес незначајно'', со многу малку жители.

 

 

БЕЛАС - БЕЛА - ПЕЛА - ПЕЛАСКИ (pellazgi - латински) БЕЛАСТИ.

БЕЛАС

Знакот на Беластите 3 листа

Од Еге е именувано Егејско море, додека, од Пела, потоа е преименувано во ''Белото морѐ'', но тоа останало само кај Македонците.

Белас - од тука Беласти - белци. Еге - Егејско море, преминува во Белас - Белото море.
По прецизно Бел Ли/ас белиот град во рамницата, градот бил оддалечен од морето заради напади од од море.

Белас, од тука доаѓа Беласти - белас ти,  ти си бел.
Бел ас -  бел јас  - јас сум бел.

Белас - светол ( illuminated ),  Беласти - светли (the illuminated).

ПЕЛАГОНИА - Пел (Бел) aгон (оган) и а.

Вистинското име е ПЕЛЛИС, од тука доаѓа П(б)ЕЛ ЛИС(т) Беласти - бели листови. Познатата фамилија Медичи од Фиранца била од Кратово - Македонија, која се преселила во Фиренца, а со тоа и листот со 3 листа. Се занимавале со медицина. Тајната книгна на античко знаење на Тримегисто (Три меги с' Tо (т)), сé шпекулира тие ја ''пронашлѐ'' во Македонија, бидејќи знаеле каде се наоѓа. Значи познавале многу тајни.

 Градот го доживел своето златно време  за време на василеос  Антигон ВТОРИ Гонат и овој период ни дава највеќе археолошки наоди .

      Пела исто така се спомнува од историчарите Полибиј и Ливиј како престолнината на Филип ПЕТИ и Персеј за време на Македонско-римските војни. Единствено тука, зо записите на Ливиј, има дадено опис за изгледот на градот во 167 п.н.е. кои се адресирани на Луциј Емилиј Павле Македоник, командантот кој го поразил Персеј битката кај Пидна:

„...и тој Павле виде дека не е без добра причина тоа што местото  било избрано за престолнина. Сместена е на југозападната падина на едн рид , окруженo со мочуриште премногу длабоко за да се премине пеш било лете или зиме. Тврдината („Фак“) близу градот, стои во самото мочурише, издигајќи се како остров, и е изградена на огромна основа која е доволно силна за да ги носи ѕидовите и да спречи било каква штета од навлегување на водата од лагуната.

Оддалеку изгледа како продолжение на градскиот ѕид, но всушност е одделена со канал кој тече меѓу двата ѕида и како таква палатата е поврзана со градот со мост. Така ова го отсекува секој можен пристап на непријателот, и ако кралот затвори некој таму, не постои друга можност за бегство освен мостот, кој е лесно да се брани..“

        Во римско, Пела бил главен град на третата област, и можеби бил престолнината на римскиот гувернер. Бидејќи низ неа поминувала Виа Игнација (Страбон VII, 323), Пела останала важна точка на патот помеѓу Дирахиум и Тесалоника - Солун. Цицерон престојувал во градот во 58 п.н.е., но во тоа време провинцијалната престолнина веќе била преместена во  Тесалоника - Солун.

Градот почнал да оди во регрес (веројатно заради земјотрес) кон крајот на ПРВИ   век п.н.е. Помеѓу 45 и 30 п.н.е. бил предмет на колонијална редукција; во секој случај локалните монети биле испишани со Kолониа Иулиа Аугуста Пелла - ''Colonia Iulia Augusta Pella'' . 

Октавијан Август на ова место им го подарил на селаните чии имоти биле одземени за да се дадат на неговите ветерани (Дион Касиј LI, 4). Но за разлика од други македонски колонии како Филипи, Дион и Касандреја, Пела никогаш не била под јурисдикција на иус Италицум или Римското право. Од овојпериод познати ни се четири пара колонијални управители (IIvirs quinquennales).

      Опаѓањето на градот било стрмо, и покрај колонизацијата: Дион Златоуст и Луцијан сведочат за падот на античката престолнина на Филип ВТОРИ и Александар Македонски; иако нивните описи може да се претерани. Впрочем, римскиот град бил позападно од првобитниот град; што објаcнува некои контрадикции околу монети, епиграфи и сведоштва. Во рoмeиското време, на местото на римскиот град имало утврдено село  

Урбана област 

Градот бил изграден на островот Фак,  кој предоминира над мочуриштата кои ја окружуваат Пела јужно, и езерото кое се одлевало во морето во старо  време.


Палата

Градот кој Ливиј го спомнува е само парцијално познат. Тој се состои од висок бедем од груби тули ( од околу 50 см² ) подигнат на камена основа; дел се наоѓа северно од палатата, а дел јужно кон езрото. Во бедемот, на северниот дел има три брда, а палатата е сместена на почесното место на средното брдо. Оваа област е само делумно истражена и зафаќа голем простор од некои 60,000 м²). Плеанот сеуште не се знае добро, но се поврзува со планот на самиот град ( видете го дијаграмот ).

Палатата во Пела се состоела од 7 големи архитектонски групи наредени во две редици, секоја со низа простории сместени околу квадратен централен двор, обично со портика. Досега археолозите имаат препознаено палестра и бањи. Јужната фасада на палатата, која гледа кон градот, се состоела од големо ( долго најмалку 153 м ) портико, кое лежело на основа со висина од два метра. Соодносот помеѓу четирите главни комплекса е дефиниран со прекин во портикото со пропилеум, со висина од 15 м, кој давал монументалност на градбата гледано од градот.Одредувањето на староста на пшалатата е малку проблематично: големите згради веројатно се од времето на Филип ВТОРИ, додека останатите се постари. Бањите датираат од времето на василеос  Касандар.

Големината на комплексот укажува на тоа дека за разлика од палатата во Eгe, ова не било само владетелска резиденција или грандиозно здание, туку и седиште на дел од владата, т.е. административната апаратура на Македонската монархија.


 Хиподамов план

Самиот град се наоѓал јужно и под палатата. Бил распореден по решеткаст план обмислен од Хиподам од Милет. Се состоел од две низи на паралелни улици кои се пресекувале под прав агол, правејќи решетка од осум реда на квадратни блокови. Овие блокови се со стандардна ширина (околу 45 м) и должина која варирала од 111 до 152 м, а најчеста должина била 125 м. Улиците биле широки од 9 до 10 м, освен главната артерија исток-запад, која била до 15 м во ширина. Оваа улица е главниот пристап до јавната агора во центарот, која заемала место за 10 блока. Исто така пошироки од останатите биле две улици север-југ кои воделе до пристаништето јужно. Сите улици имале водовод, одвод и канлизација.

Овој план датира од првата половина на 4  век п.н.е. и по дизајн е многу близок до идеалниот, иако отскокнува по големината на блоковите; на пример Олинт и Халкидики имале блокови со димензии 86,3 x 35 м.

Подоцнежните '' хеленски'' (хелени - peлигиja, HE нациja) градови имаат блокови слични на оние на Пела: 112 x 58 м во Латакија или 120 x 46 м во Алепо.

Агората се наоѓала на почесно централно место, со димензии 200 x 181 м или 262 x 238 м ако се бројат портиката што ја опкружуваат од сите страни.

Археологија  

Врз основа на описите од Тит Ливиј, местото било копано од патешественици како Холанд, Поквевил, Божур, Кусинери, Делакулонш, Хан, Глоц и Штрук во 19 век. Првите ископувања ги започнал Г. Ојкономос во 1914-1915. Систематското истражување на наоѓалиштето започнало во 1953 и наполно искпоување во 1957. Првата низа ископи завршиле во 1963, додека други ископувања се вршеле и во 1980. Ископувањата на агората траат до ден денес.

        Во февруари 2006 еден земјоделец сосем случајно ја открил најголемата гробница најдена на територијата на денешна Грција. Имињата на членовите на македонското благородно семејство како и насликаните скулптури и ѕидови се сосема зачувани. Гробницата датира од 2 или 3 век п.н.е., по владеењето на Александар ТРЕТИ  МакедонскиМозаик - лов на лавови, Пела 


Атриум со поден мозаик   

   

 

 

 

 

Архелај го поканил сликарот Зевкиј, најдобриот сликар во тоа време, за да го декорира. Подоцна тој бил домаќин на драматургот Еврипид по неговото пензионирање. Неговото дело Менади било премиерно прикажано таму, околу 408 п.н.е.. Пела била родниот град на Филип ВТОРИ Македонски и неговиот син Александар Македонски. Исто така откриено е местото во дворецот каде Аристотел му туторувал на младиот Александар.

     Во антиката, Пела бил пристанишен град поврзан со Солунскиот залив со пловно заливче, но пристаништето во меѓувреме станало кал и одтогаш местото нема пристап кон морето.

Од 1957, па наваму ископувањата имаат октриено мал дел од градот, кој се збогатил со Александар и неговите наследници. Откриени се големата агора или пазар, која била окружена со стои, и улици со куќи од затворен тип со ѕидови со фрески во соби распоредени околу внатрешни дворови. Првите мурали со оптички мамки кои имитирале перспективи за прв пат се појавиле во Пела. Најдени се храмовите на Афродита, Деметра и Кибела, како и мозаици, кои датират од времето по Александар и уживаат светска слава.

Славниот поет Арат умрел во пела ц. 240 п.н.е.. Пела била ограбена од римјаните во 168 п.н.е., и нејзиното градско богатство пренесено во Рим. Потоа во 1  век п.н.е. градот го руши земјотрес; пронајдени се продавници и занаетчиски работилници од тоа време заедно со остатоците од нивната стока. Подоцна градот бил одново изграден врз рушевините, што всушност ги заштитило, но во  180 Луцијан на поминување го опишал местото како „денес незначајно, со многу малку жители“.

 

     ТАБЛАТА ОД ПЕЛА

 

     Таблата од Пела е еден натпис на еден рулин од олово од 3 или 4 век п.н.е. најден во Пела 1986 а претставен во весникот Хеленик Диалектологи - Hellenic Dialectology, 1993 можеби е на антички македонски јазик, но неки тврдат дека тоа било на некој втор или друг  дијалект зборуван во Македонија. Таблата не е направена од експерт а ни текстот.

СПОРЕД НАС ''НАТПИСОТ '' Е ПОДМЕТНАН, од Грците, за да докажа, нешто штои ти не го разбираат, туку измислуваат, ЕВЕ ПОДОЛУ ЌЕ ОБЈАСНИМЕ. НО ИАКО Е ПОДМЕТНАТ, СЕПАК ИМА ДЕЛОВИ КОИ НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ ЈАСНО ГИ РАЗБИРАМЕ.

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од атињаните, спартаните и останатите сродници на јонците.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците  говореле един ист јазик и БИЛЕ  Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од  атињаните  и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

ШТО ОВА ОЗНАЧУВА, ЌЕ ОБЈАСНИМЕ, ПОДОЛУ.

 

 

        

Според грчкиот превод  ЗБОРОВИ КОИ ТИЕ И САМИТЕ ВЕЛАТ ДЕКА НЕ ГИ РАЗБИРААТ нивната варијанта на превод е: текстот зборува за една анатема (проколнувње ) или правење на некаква магија за љубов напишано од една жена по име Дагина во кое нејзината лјубов Дионфон - Дион пред да се земе со Тетима (таа што ги обожава боговите). Дагина ги повикува '' Макрон и демоните '' на помош да направи да Дион ја земе за жена а не нејзината конкурентка, или да не се земе со никојa се додека не го поврати и отвори  рулинот- ротолот . 

HO СЕГА ЌЕ ВИДИМЕ КАКО Е И НА МАКЕДОНСКИ:
1 РЕД:
ЛАСКА И ДИОНИСОФОН  ТО СТО  ТЕЛО  С'КА   И  ТО  Н'ГА  МОНКАТА  ГРАФОКА  ИТА НА  ЛЛАAНПА  СА  Н'ГИ

  1 РЕД: Ласка (Светка - гром - молња) и Диониcoфoн тоа што тело сака и тоа него ''Монката Графока'', (значи тоа е името на девојката), ита (брза) да свети (гори) со него. 

Значи овој ред 100% го разбираме и é 100% народен Македонски јазик и денес.

 

1. [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
2. [ΝΑΙΚ]ΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΘΕΤΙΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑΤΤΙΘΕΜΑΙ ΜΑΚΡΩΝΙ ΚΑΙ
3. [ΤΟΙΣ] ΔΑΙΜΟΣΙ ΚΑΙ ΟΠΟΚΑ ΕΓΟ ΤΑΥΤΑ ΔΙΕΛΕΞΑΙΜΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΟΙΗΝ ΠΑΛLΙΝ ΑΝΟΡΟΞΑΣΑ
4. [ΤΟΚΑ] ΓΑΜΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΑ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΔΕ ΜΗ ΜΗ ΓΑΡ ΛΑΒΟΙ ΑΛΛΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΛΛ Η ΕΜΕ
5. [ΕΜΕ Δ]Ε ΣΥΝΚΑΤΑΓΗΡΑΣΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΑΛΛΑΝ ΙΚΕΤΙΣ ΥΜΩΝ ΓΙΝΟ
6. [ΜΑΙ ΦΙΛ]ΑΝ ΟΙΚΤΙΡΕΤΕ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΦΙΛ[Ο]Ι ΔΑΓΙΝΑΓΑΡΙΜΕ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΗΜΑ ΑΛΛΑ
7. [....]Α ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΙΝ Ο[Π]ΩΣ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ[Υ]ΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ ΚΑΚΩΣ ΘΕΤΙΜΑ ΑΠΟΛΗΤΑΙ
8. [....]ΑΛ[-].ΥΝΜ .. ΕΣΠΛΗΝ ΕΜΟΣ ΕΜΕ ΔΕ [Ε]Υ[Δ]ΑΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΓΕΝΕΣΤΑΙ
9. [-]ΤΟ[.].[-].[..]..Ε.Ε.Ω[?]Α.[.]Ε..ΜΕΓΕ [-]
1. [Μ]ΛΑΣΚΑ Ι  ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝ ΤΟ Σ ΤΟ  ΤΕΛΟ  Σ ΚΑ  Ι  ΤΟ  ΝΓΑ   ΜΟΝ ΚΑΤΑ  ΓΡΑ  ΦΩ ΚΑ  ΙΤΑ   ΝΑ  ΛΛΑAΝ ΠΑ  ΣΑ  ΝΓΥ
    LASKA  I   DIONISOFON    TO   STO  TELO  SKA   I   TO   NGA  MONKATA GRAFOKA   ITA   NA   LLAANPA   SA  NGI
1. ЛАСКА И ДИОНИСОФОН  ТО СТО  ТЕЛО  С'КА   И  ТО  Н'ГА  МОНКАТА  ГРАФОКА  ИТА НА  ЛЛАAНПА  СА  Н'ГИ   - македонска варијата на превод
1 РЕД: Ласка (Светка - гром - молња) и Диониcoфoн тоа што тело сака и тоа него ''Монката Графока'', (значи тоа е името на девојката) , ита (брза) да свети (гори) со него
             [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
1. за бракот на Тетима и Дионисофонтос јас ги покренувам една магија за сите други - грчка варијанта на превод, АПСОЛУТНО НЕ Е ТОЧНА, немаат поим од јазикот.
    ΩΝ 22 ΧΗΡΑΝ 22  ΠΑΡΘΕΝΩΝ   ΜΑΛ ΙΣΤΑ ΔΕΘΕΤΙΜΑΣΚΑ Ι  ΠΑΡΚΑΤΤΙΘΕΜΑΙΜΑΚΡΩΝΙΚΑΙ
   ON 22 HRAN 22 PANTHENON ,.........................................................
2. OH 22 ΧΗΡΑH 22  ΠΑΡΤXΕHOH   ΜΑЛ ИCΤΑ ДΕΤXΕΤΙ  ΜΑCΚΑ И  ΠΑΡΚΑΤΤИΤXΕΜΑИΜΑΚΡOHИΚΑИ  - македонска варијата на превод, 

ОН ХРАН --- ПАНТХЕОН,... значи Xрам,.. Пантеон,.. од тука се гледа дека е ''увезена'' од подолните краишта на денешна Грција. 

Што сакаме да кажеме со ова, а тоа е дека на Пелопонезот едно време зборувале еден ист јазик, како Македонците, пред да дојдат јонците од Мало Азија, околу 10 или 12 век пред нашата ера и постепено да асимилираат:
 [2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 
 
НАЈ КРИМИНАЛНО од грчката политика и археологија é тоа што тие ги уништуваат сите табли со натписи кои сé на Македононски јазик, во македонските гробници, во Егејска Македонија, а тие нé можат или не сакаат да ги преведат. Па за тоа во археолошките наоди има само кратки натписи, артефакти и слики, никако текстови.
          1. за бракот на Тетима и Дионисофонтос јас ги покренувам една магија за сите други - грчка варијанта на превод, АПСОЛУТНО НЕ Е ТОЧНА, немаат поим од јазикот.
2. жени , вдовици и девици ма посебно за Тхетима  и се препуштам на Макрони  и 
3. на демоните само кога јас ќе го ископам и го отворам рулинот и пак го прочитам ова 
4. можат тие да се земат со Дионисофон ма не попрво и да не може тој да земе друга жена , ма само мене
5. и јас да станам стара заедно со Дионисофон е никој друг , Јас сум таа што те моли
6. имајте милост за вашата мила Гинета, мили демони зошто јас сум оставена од сите мои најмили
7. ма имајте ја во предвид мојата казака , на тој начин да овие намери не се случат и мизерната Тхетима остане мизерна
8. а намене да ми дадете радост и среќа  

         

од богатството на василевна Олимпија (Амфиполи)

АРХЕОЛОГИЈА - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

артефакт најден во Стоби - Горна врата

овој артефакт се наоѓа во музејот во Минхен

Пеонската свештеничка

Самоиловата чаша од Охрид

Megarian bowl (ceramic, replica)

Period: Antiquity (c. 330 BC)

Archaeological site: Vardarski Rid, Gevgelija, Republic of Macedonia
Мегаријанска чинија (керамичка, реплика)

Период: Антиката (в. 330 п.н.е.)

Археолошки локалитет: Вардарски Рид, Гевгелија, Република Македонијa

 

МАКЕДОНОН  ВАСИЛЕОНДOH

Од Македонските културни богатства во Авганистан Александар Македонски и Роксана, церемонијална кола влечена од 2 лава

 

друѓи артефакти

друѓи артефакти

Илирски шлем Археолошки музеј Охрид - Македонија

Илирски шлем Археолошки музеј Охрид - Македонија

Дардански шлем василеос Миноиој - 1918 пренесен во Германија

Етруски шлем

Оваа статуа, на македонски благородник, се презентира како ''грчкѝ'' војник од Атина

македонски штиови цртежи

Грбот на Александар Македонски, цртеж од француска книга на хералдички грбови од 16 век, сега знаеме од каде бугарите копирале

 

 

 3-ти  ДЕЛ   4-ти  ДЕЛ   5-ти  ДЕЛ  

 

 

 
 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.