v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

7-ти  ДЕЛ    8-ми  ДЕЛ    9-ти ДЕЛ 

                             МАКЕДОНИЈА ОД 1340 ДО 1468  година   

 

[ Константинопол т.е. Источното Римско Царство - Ромеиja ( Византија - Називот Византија прв пат се користи во 1557 (нешто повеќе од стотина години по падот на Константинопол од страна на германскиот историчар Хероним Волф, во неговото дело Corpus Historiae Bizantinae ), која во тој период ја контролираше и јужна Италија, ја одбрани оваа територија од арапите и нив ги протера. Во “Historia, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Impensis ed. Neberi, Bonnae” е објаснето дека Ромеискиот воен лидер Michael Ataliotos во 1042 г. ги пренел албанците од јужна Италија на Македонскиот Полуостров (Балканот) и ги населил во месноста Арбан (денешна северна Албанија), на тромеѓето меѓу Македонците, за да ги прекине и ослаби овие народи и нивните врски.]

Значи како резултат на ова населување настанале Црногорците,  Србите, а коренот им бил Македонија.

1299_Стефан Милутин (благочестиви  Македонски цар)

Указ на Стефан Милутин, дедото на Цар Душан, од 1299 година. И двајцата се титулирале како македонски цареви. Слика од указот беше објавена на страницата на Народната библиотека на Србија, која набрзо подоцна беше отстранета од таму.

 

Цар Душан - Стефан во Христа Бога верен цар македонски“ 

    Во 1502 г. излегува најстарата историја на народите од Македонскиот Полуостров - Балканот  под турска окупација, „Historia Turcica“ од дубровчанецот Феликс Петанчиќ, минијатурист и управник на Будимскиот Скрипториум, а пред се’ дипломат на унгарскиот двор на Матија Корвин и Владислав Втори. Тој во втората половина на 15 век ја пропатувал европска Турција; поминал и низ Македонија, каде што наоѓа Мaкедонци и ги определува границите до каде живеат Македонците; за нас е интересно, што во Душановото Царство, Петанчиќ поданиците ги дели на Македонци  и Руcjaните, а Цар Душан го титулира како Цар на Македонците и Руcjaните „Macedonum Rasianorum Caesar“ (Historia Turcica, Municipal Library in Nuremberg (pressmark Ms Solger 31.2В°). Греци не наоѓа во Македонија. ( праведно зошто во тоа време грци и Грција не постоеле )

 Bо српските истории  се вели дека Цар Душан бил Цар на Србите и Грците - ЛАГА.  За прв пат грци и Грција во 1830 година на чело со владател од Австрија, а Србија и срби ма не царство туку кнежевство Србија исто така со помош на Русија.
 Самите денешни српски картографи  негираат Грци и Грција.  Душановото Царство  го  означуваат како  ''Србско Царство'' , а територијата под Термобиле ja означуваат како  ''Атинско Bојводство'' не Грција.

Франц Миклошич е најдобар пријател на Вук Караџиќ, кој му ги доставува сите историски извори за средновековното Mакедонско Царство.За Србија, Вук Караџиќ вели: 

да су се Маћедонија српски звале све земље народа нашега“,

потврдувајки дека Србија порано се викала  Македонија, што најверојатно се однесува на Душановото Царство (Владимир Ћоровић: Историја српског народа, налов „Обнова пећке патријаршије“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука и "Ars Libri", Београд, 1997 г.). 

Кон ова тврдење одат во прилог и старите српски песни, каде се пее дека Пеќ и Смедерево се македонски градови (Владимир Ћоровић: Историја српског народа, налов „Обнова пећке патријаршије“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука и "Ars Libri", Београд, 1997 г.). 

АНТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКА НАРОДНА ПОЕЗИЈА - кликнете врз линкот за да го видите текстот

Вук Караџиќ никогаш не признал македонска народност, СО СИГУРНОСT е тој извитоперувачот, на историската вистина и на документите од средновековното Mакедонско Царство. Во сите сочувани историски документи од тоа време, а кои се јавни и можат да се видат, македонското име е секогаш присутно. Единствената зачувана Фреска од Цар Душан од 1350 година, која се наоѓа во Лесновскиот Мансатир - P. Македонија

Стефан во Христа Бога верен цар македонски“ 

Стефан Душан, познат како Семоќниот Душан роден околу 1308 - 20 декември, умрел 1355 година, бил македонски средновековен цар (1331-1345) владеел од 1346 до смртта 1355. Тој бил син на кралот Стефан од Дечани, а таткото на царот Урош ''Слабиот''.
  

 

Македонското народно име меѓу Србите и Црногорците

Скоро целосно е непознато кај нас, но уште  повеќе кај Србите, Бошњаците и Црногорците, дека во доцниот среден век тие го користеле поимот МАКЕДОНСКИ, при дефинирање на нивната територија и индиректно народ. Постојат бројни историски писмени извори каде за Србија, Црна Гора и БиХ се зборува како “земји македонски“ или “страни македонски“. 

Да започнеме со титулацијата на ''српскиот''  Цар Стефан Душан и Душановиот Законик. За жал оригиналот на овој Законик не е сочуван, туку постојат 10 подоцнежни преписа. 

Во софискиот, загрепскиот и раваничкиот записи на Душановиот Закон, Цар Стефан Душан е титулиран како:  

 

    “Стефан во Христа Бога верен цар македонски“ 

(Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi. Knjiga III, Beograd 1905, str. 41 (nbr.4949) / Edith Durham, „High Albania“ First published in 1909 page 294., by LONDON EDWARD ARNOLD Publishers to the India Office 1909).

Преписи на Душановиот Законик

Овој историски податок, во 19 век и сметал на тогашната српска интелегенција, која била во зародиш, па затоа и има бројни фалсификати на српските средновековни документи во нивното преобјавување во 19 век. 

Франц Миклошич, кој заедно со Вук Караџиќ во светот за прв пат објавуваа документи од средновековната српска историја, во монументалното дело “Monumenta Serbica“, титулацијата на Цар Душан од софискиот и раваничкиот запис е пренесена како: „Стефан во Христа Бога верен цар грчки“ (F. Miklošič, Monumenta Serbica, str 154). Но, во спомантите преписи на Душановиот Законик, јасно стои "Стефан во Христа Бога верен цар македонски“. Од таму иде  секаде каде што е спомнато македонското име, српските историчари и преобјавувачи на српски средновековни документи од 19 век, зборот “македонски“ го заменувале со “грчки“ или “ромејски“. 

За тоа постојат бројни историски докази. Не мора да идеме подалеку, туку може само да го цитираме Вук Караџиќ кој самиот изјави:

 

“су се Маћедонија српске звале све земље народа нашега'' 

(Владимир Ћоровић: Историја српског народа, налов „Обнова пећке патријаршије“,Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука и "Ars Libri", Београд, 1997 г.). 

На ова да го надоврземе и историскиот факт за Цар Душан објавен во најстарата историја за јужнословенските народи “Historia Turcica“ (1502 година) од дубровчанецот Феликс Петанчиќ, кој бил управник на Будимскиот Скрипториум и дипломат на унгарскиот двор на Матија Корвин и Владислав Втори. Во “Historia Turcica“ стои дека Цар Душан е цар на Македонците и Руcjaните т.е. оригинално:

 

“Macedonum Rasianorum Caesar“ (Historia Turcica (1502), Municipal Library in Nuremberg (pressmark Ms Solger 31.2В°).


Познат е скадарскиот старопечатен "Тримесник", од високиот свештеник г. Стефан, со следнава содржина:

 

“ја свршив оваа Божја книга во лето Христово 1563, месец декември, на К.Д., во македонските предели, во родниот град Скадар...“ (ЦВА, ф. 40. оп. II, а.е. 935, л. 57-58). 

Во средновековната српска песна за Ѓураѓ Смедеревац, опеан е како македонски крал од Македонија- Смедерево.

       Фототипен цитат од Скадарскиот Тримесник од 1563 год.

 

Подолу објавувам црногорски текст, кој што е на црногорски јазик, за што се извинувам, но е многу интересен и изобилува со историски цитати, каде Црногорците, Србите и нивните владетели се потпишувале во старите документи како Македонци, а Црна Гора и Србија ја декларирале како дел од Македонија.

Štampar Božidar Vuković Podgoričanin na svojijem knjigama piše 1520. I 1537:

 

''Ot otačastva moega ot zemlje Dioklitiskije, eže jest v predjeleh makedonskih ot grada naricajemago Podgorica'' (Lj. Stanojević, Stari srpski zapisi i natpisi, br. 494, 161).

I u trećoj svojoj knjizi 1538. Božidar Vuković ponavlja istu sintagmu. Vuk St. Karadžić je ovu formulaciju Božidara Vukovića objasnio tako što:

 

''su se Maćedonija srpski zvale sve zemlje našega naroda, kao što se i u narodnoj pjesmi... Đurađ Smederevac zove kralj od Maćedonije''...Kaluđeri crnogorskoga manastira Morače 1615. Pišu da je njihov manastir:

 

''v oblasti hercegovskoj v zapadnih strana i predjelah maćedonskih'' (dr Jevto M. Milović, Zbornik dokumenata iz istorije Crne Gore (1685-1728), Istorijski institut NR Crne gore, Cetinje, 1956)Takođe, pismo vladike-gospodara Danila Petrovića ruskom caru Petru Velikom od 28. Januara 1712. Završava se ovako:

 

''Iz Crne Gore u Makedoniji'' ili prikladniji prijevod ,, Iz Crne Gore regije (pokrajine) u Makedoniji'', a na italijanskom: ''Scritto de montenegro della regione di Macedonia'' (isto). - птревод: Oд регионот на Македонија.
Samo tako se može pojmiti stav iz, inače galimatijasne, Povijesti o skenderbegu Crnojeviću na svetom krštenju nazvanom Đurađ, Martina Skadarskoga, odnosno njezinoga prijevoda sa latinskog i prepis vladike Vasilija da je:

 

''Ivan Kastriot Crnojević iz roda kraljeva makedonskih'' (dr B. Šekularac, Cetinjski ljetopis, isto). Nakon povratka iz Crne Gore, ruski pukovnik Mihailo Miloradović (rodom iz Hercegovine) 1712. Potpisuje se u svojijem pismima kao:

 

''polkovnik i kavaler makedonski''.U Beču je 15.12. 1714. Izdat pasoš vladici-gospodaru crnogorskom Danilu Petroviću na kojem piše da je:

 

Danilo ''biskup iz Makedonje... Sa Cetinja ''. U pismu crnogorskijeh glavara od 8.9.1742. Ruskoj carici također se pominje sintagma:

 

''v predjelu makedonskom'' (Marko Dragović, Materijal za istoriju Crne Gore vremena mitropolita Danila, Save i Vasilije Petrovića u Spomeniku 25, 2).U odgovoru od 10. 5. 1744. Ruska carica, također, otpozdravlja sa istom sintagmom (isto, 7). I u pismu mitropolita Save i crnogorskijeh glavara od 25. 5. 1752. Ruskoj carici pominje se: 

 

''...v svih stranah makedonskih'' (isto, 9).

 

Жалиме многу но овој ''Душанов грбовник'' е ЛАЖЕН

           

Ѓорѓи Кастриот

  

  Ѓорѓи Кастриот - Bтор Александар Македонски

  

               Ѓорѓи Кастриот - BTOP Александар Македонски роден 6 мај, 1405 г., а починал 17 јануари, 1468 г. и е погребан во Кроја 


         Ѓорѓи Кастриот е бил кнез а подоцна и владетел на МАКЕДОНИЈА и ЕПИР со престолнина во Кроја, денешна Албанија инаку ЗАПАДНА или ПЛАНИНСКА МАКЕДОНИЈА. Тој е бил син на Иван и Воислава, инаку сестра на МАРКО КРАЛЕ, ќерка на Волкашин прилепскиот - владетел кој пак бил брат на Углеша - Серскиот владетел и двајцата трагични актери во Mаричката Битка.
        Великан во своето време инаку по потекло од мијачката племенска група бил почитуван од целиот европски свет и од папата, со венецијанците си играл како сакал, а со неаполскиот крал ( Rе ) Алфонсо бил личен пријател, многу пати праќал војници македонци во Hеапол ( Napoli ) да го бранат кралот Алфонсо од непријатели.
        Ѓорѓи Кастриот  како малад,  неговиот татко Иван го праратил да учи  во Венеција каде се здобил и со воено образование. 

 

    >>>>>>>>> ДЕКА БИЛ ФАТЕН СО СВОИТЕ БРАЌА ОД ОСМАНЛИИТЕ КОГА БИЛ ДЕТЕ ОД ТРИ ГОДИНИ И ДЕКА НЕГОВИТЕ  ПОСТАРИ БРАЌА : Константин, Репош  биле убиени  - Е ЛАГА.

Репош, син на Иван ( + 1449 ), бил дипломат и игумен на манастирот "Св. Ѓорѓи", на Света Гора, каде што е погребан. - Бране, син на Репош ( + 1496 ), бил дипломат и командант во одбраната на градот Кроја од Османлиите,.. ако бил убиен како живеел? и имал син?... значи албанците некој со години ги лажел,

  А ТОЈ ВООЕДНО СТАНАЛ ЈАНИЧАР, МИЛЕНИК НА СУЛТАНОТ МУРАТ Е пак ЛАГА.<<<<<<<<<

         Во времето кога експанзионистичка политика на Oсманлиите длабоко ја потресувала Eвропа,  кнежевството, подоцна независна држава - МАКЕДОНИЈА И ЕПИР, билa единствен бедем за одбрана на христијанскиот свет од исламските Oсманлиите. Eдинствен средновековен воин од Македонскиот Полуостров - Балканот - Бал - кан, крв и мед на турски, кој за време на својот живот не бил поразен од Oсманлиите кои повеќе пати праќале воени експедиции со по 100.000 - 300.000 војска и секогаш биле маскирани од страна на јунаците на ЃОРЃИЈА кои биле 1 - 20 пати помалку бpojни и од војската на Oсманлиите.
Bо една прилика Oсманлискиот султан Мурат 2 - ри, кога неговата војска била катастрофално поразена кај Дебарското Поле го нарекол ЃОРЃИЈА - ИСКЕНДЕР, што значи - АЛЕКСАНДАР, бидеќи Македонија знаел дека е земја на Александар Македонски, а Ѓорѓија син на Македонија, потомок на Александар Македонски и неговите славни јунаци.

      За време на владеењето на Ѓорѓија христијанството е доживеало експанзија, се градени манастири, патишта, градови, Белград  ( деншен Берат ), Конјух ( Елбасан ), Трнава ( Тирана ) Светиград и др.

Тој секаде зборувал на својот мијачки ( македонски ) јазик и дури европските владетели кога праќале свои емисари, тие морале да го познаваат македонскиот говор.

И Ѓорѓија кога отварал свои амбасади таму исклучиво се зборувало на македонски јазик. >>>>>> Дури се нафатил во слободното време да пишува. И ден денес во музејот во Милано ( Milano - Italia ) се наоѓаат ракописи од него. <<<<<<<<

Бил голем војсководец и стратег. Се базирал исклучиво на стратегиите на Филип и Александар Македонски. Бил и голем дипломат.
На крајот умира од некоја треска која го совладала по 7 дена (исто како и Александар Македонски).

После неговата смрт, неговото семејство и сите благородници жално е за Македонија и народот, наместо да застанат цврсто на своите нози, да го органнизираат народот македонски и да се борат за Македоннија, по тајни канали се селат во Венеција, каде и ден денес има живи потомци. Пoсле неговата смрт се распаѓа државатa  МАКЕДОНИЈА И ЕПИР.


      -  Прво и основно е тоа дека сите научни работници без исклучок, кои пишувале за Ѓорѓија, а досега се напишани нешто повеќе од 220 студии, аргументирано тврдат и докажуваат дека тој имал само македонско (мијачко) потекло!

      -  Второ, досега Мијаците за Ѓорѓија, за неговата храброст, херојство и јунаштво, испеале над 3.200 строфи од кои 17 епски песни и балади. Во дел од тие песни се слави семејството Кастриот, неговата сопруга Bоислава Андроника, повеќе позната како Бановица, за која е испеана посебна балада за  државничката мудрост и способност на македонскиот владетел Ѓорѓија. 

        Гего - Мирдитите - Арнаутите (aлбанците) за „ својот јунак “ не испеале ниту една песна. Каков парадокс!? За ова не е потребен никаков друг дополнителен коментар. 

      - Трето, Георгија не бил ниту муслиман, ниту католик, туку верен православен христијанин. Се родил и умрел во мијачко православно христијанско семејство за што посведочуват повелбите на татко му Иван за манастирот Хилендар. Во 1431 година во Хилендарскиот манастир, е погребан неговиот постар брат Репош, за што во нартексот на Соборната Хилендарска црква стои натпис на староцрковен јазик во кој е назначено името и годината на смртта. Овој податок доволно уверливо говори за врските на семејството Кастриот со овој древен македонски духовен центар.

 

“ Мартин Бартлети,во најстарата биографија од 15. век, го нарекува Ѓорѓи Кастриот - ВЛАДЕТЕЛ МАКEДОНСКИ

Georgi Rex Macedonum - ГЕOРГИ ВЛАДЕТЕЛ МАКEДОНСКИ

       
          

         Несомнено, семејството Кастриот се Македонци, од македонското племе Мијаци, од родот на Кастратите. Зборот “ кастрат “ е со македонска етимологија, исто како и зборот “ Кроја “ ( да кастри и да крои). ЗНАЧИ, ФАКТ Е ДЕКА СИТЕ АВТОРИ НАПИШАЛЕ ДЕКА ЃОРЃИ КАСТРИОТ Е МАКЕДОНЕЦ!!! И САМИОТ ЃОРЃИ ЗА СЕБЕ РЕКОЛ ДЕКА Е МАКЕДОНЕЦ!!! 

          Еве повторно од Мартин Бартлети: “ Скандербегус ''

''vias patentes inter manipulos antesignario Dibranis suis et Macedonicis explevit (ea levis armatura erat). ... виас патентес интер манипулос антесигнарио Дибранис суис ет Мацедоницис еxплевит (еа левис арматура ерат). “

Овој дијаграм е изработен според " Родословното дрво " на родот Кастриот, чиј автор е учителот Коста Жунгулоски изработено во 1898 година во манастирот "Св. Јован Владимир", кај градот Коњух (Елбасан) во денешна Албанија.  Вестите за генеалогијата на овој македонски старински род авторот ги црпел од синовите на Никола Кастриот - помладиот, од Јован и од Димко ( Димитар ) Кастриот. 

       Податоци за поважните личности од лозата на Кастриотите: 

 

     - Константин ( 1186 - 1247 ) властелин - архонт. Владеел со територијата во Сред на Матија, од градот Дрча ( Драч ) на север, до под Јанина, на југ. 

    - Јован ( 1261 - 1327 ), познат како Канински, бил властелин. Имотите на својот дедо Константин ги проширил на север до над р. Дрим, опфаќајќи ги градовите Кроја, Дајин, Кукуш ( Кукс ), Светиград и Дебар.

   - Јован, син на Бранко, внук на Јован, во периодот меѓу 1348 и 1357 г. бил епископ во Драч.

- Методиј, син на Бране ( + 1411 ), бил епископ на Кројската епархија.

- Александар, син на Павле ( + 1418) бил војвода и пратеник во Светата столица во Рим. 

  - Репош, син на Иван ( + 1449 ), бил дипломат и игумен на манастирот "Св. Ѓорѓи", на Света Гора, каде што е погребан.

- Бране, син на Репош ( + 1496 ), бил дипломат и командант во одбраната на градот Кроја од Османлиите. 

   - Славјани, син на Константин ( + 1503 ) дипломат и командант во одбраната на градот Дебар од Османлиите.

- Гојко, син на Ангелина, амбасадор на Епирското кралство во Венеција.

- Ѓорѓија, син на Иван, во 1444 г. прогласен за владетел на Македонија и Епир и за Втор Александар Македонски.  
     Во 13 - та книга на Мартин Барлети од 15 век, под наслов:

 

“ Vita et Rex Macedonum praeclare gestae Khristi Athletae Georgii Kastrioti Epirotarum principis, lui propter heroicam virtutem suam a Turcis, Scanderbegus, id est Alexander Magnus cognominatus est libris XIII ”,..

Животот на Владетелот Македонски верниот христијански атлет ( витез ) Ѓорѓи Кастриот, Епирскиот Принц, поседуваше херојски одлики против Турците, Скендербег, тој е Александар Македонски , забележанo во книгта 13 - та.

Мартин Барлети дава поподробни информации за Ѓорѓи - Bториот Александар Македонски  и за неговата војска. За составот на војската на Ѓорѓи Кастриот, Мартин Барлети вели дека таа е составена од избрани  дебарчани, кои се воедно Македонци:

-  “ Scanderbegus vias patentes inter manipulos antesignario Dibranis suis et Macedonicis explevit ( ea levis armatura erat ).’’ ..

АМИН НЕГАТОРИ НА МАКЕДОНИЈА

      Од повелбата на Иван Кастриот до Хилендарскиот манастир од 1426 година:

      " По неизреченом милосрдију владика моего ас грешен и недостоен, не смеју нарешти се раб  Христа Боега моего, Иван Кастриот и со синови моими Станишом и Репошем и Константином и Гергием... приложисмо Светом манастиру великом Пречистои владичице Лаври Хилендарские и приложих село Радостуше и с црквом Св. Пречистом Богородицом, таже в том селе Радостуше и с селом Требиштем..."

Срендовековен македонски јазик! ,... А кои и каде се селата Требиште и Радостуша ( Ростуше )... АМИН.

Samo tako se može pojmiti stav iz, inače galimatijasne, Povijesti o skenderbegu Crnojeviću na svetom krštenju nazvanom Đurađ, Martina Skadarskoga, odnosno njezinoga prijevoda sa latinskog i prepis vladike Vasilija da je:

 

''Ivan Kastriot Crnojević iz roda kraljeva makedonskih'' (dr B. Šekularac, Cetinjski ljetopis, isto). 

 

 7-ти  ДЕЛ    8-ми  ДЕЛ    9-ти ДЕЛ 

 

 
 
 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.