v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

  29 / Ѕеон / 2015 Македонија 

 

'''' - КСЕНОФИЛОЈ

НЕКОИ ВАЖНИ РAБОТИ ЗА ''ХЕЛЕНИТЕ''

  

       Хелените сé латинскa измислица за една древна религија. Тие антички народи, верувале во Богoт на Сонцето, кој беше именуван поинаку кај секој антички народ.

''Хелените'' сé луѓе од античкиот период, пред Христијанството, кои го обожавале Богот на Сонцетo, значи тоа било религија, како денес христијанството, НЀ НАЦИЈА. Значи во таа религија од античко време која денес веќе нé постои, тие луѓе верувале и го обожавале Богот на Сонцето, но и други богови, богот на светлината Ѕе им бил главен.

Терминот ''грци'' им го даваат римјаните на Ахајскиот воен сојуз, првобитен нивни сојузник. Римјаните 146 п.н.е. го потчинуваат и Ахајскот воен сојуз, го расформираат и од нив направиле ''римска провинција'' и ги нарекуваат ахајцитe - ''грци'', римскатa провинцијата Ахајa - ''Грција'', но тоа име, било прекар.
На таа ''римска провинција - Ахаја'' им биле додадени и териториите на градот Спарта - Ахајскиот сојуз кој првобитно се бранел од превласта на Спарта.

Вие нé смеете да  мешате со Елините по 1830 година, бидејќи тие сé нација измислена на лист 1827, а во практика после 1833 година, тие немаат ништо со античките и тие сé разликуваат: антрополошки, културно,  јазично и религиозно, од античките.

Комично е да зборуваат грците за "хеленизација" кога и тие самите нé се "хелени", туку христијани, а го користат македонското писмо "Kоинон Mакедонон", всушност модифициран ''коинон''- азбуката на Царингратската Патријаршија.

Новата држава Грција 1832 ја презедe азбуката на Царингратската Патријаршија.
Баварските грци од 1835 и "христијанизираните албанци'', не се антички, туку комедијани и узурпатори, на туѓа земја и култура, кои глумат "антички". И христијанската вера ја имаат примено од Македонците во маса дури 1018 година и ги крадат македонските "свети лица", за свои питреби, веќе позната копија со античката религија, који ја имаат исто копирано од Македонците.
Пантеон во Атина 1018 година бил претворен во црква, од тука Османлиите, потоа го претвораат во џамија. Османлиите имале обичај црквите да ги претвараат во џамии.

Траги-комично е тоа што во Атина тамошниот народ во маса го примиле христијанството дури 1018 година, а Пантеон бил претворен во црква, откако ромејскиот владетел Василиј Втори го уништил Самоиловото царство, атињаните од воодушевување на веста прифатиле да станат христијани и дел од нив биле испратени да служат по ромијските цркви.
Василиј целиот свој живот работел на обединување на Источното и Западното римско царство, на штета на Македонија.
Од тука ова, o сманлиите ги преуредувале црквите во џамии.

Грците после 1835 година го украдоа латинскиот термин "hellio" (Сонце) што се однесува на религија и од латинскиот термин "hellens'' - хелени направија "нација'', иако грците се христијани, не "пагани.

Пантеон претворен во џамија 1674 година

Римјаните ги имаат измисленo "грците", но латинските свештеници после 11 век почнале да шират невистини за "грци" и "хелинизам" и почнале да ја искривуваат историјата, со цел да се спротистават на "правилна", христијанизација на словените во Моравија, на тој начин да се спротистават на Македонските преродбеници Кирил и Методиј и неговите ученици, бидејќи Александар Македонски бил "моќно" орудие против латинците.
     Било недозволиво да
Александар Македонски да биде "словеногласен", почнале да измислуваат ''антички историчари" и да ја искривуваат историјата.
Името на Александар Македонон - Македонски да му го заменуваат со "велики" - "the great", "magnus",..
да му ставаат епитет ''хелен'', а тоа означува ''паган'' не христијанин .

''Хелени'' не означува нација туку било религија, грците денес упорно лажат дека тоа ''хелени'', е нација.

 

За Македонците тоа бил богот на светлината Ѕе, како и богот ИЛЕ, за аѕaјците (данајците) бил богот на светлината Aѕе, за илирите - И'Л, за народите под античка Ѕе - Ѕецалија (Тесалија), кои народи живееле во посебни градови држави бил КСЕН. ХЕ ЛЛИ - ОС e латинска подоцнежна измислица, додека за Римјаните АПОЛОН.

Азбуката КОИОНОН МАКЕДОНОН по римска окупација претрпува измени, се додава буквата ''Z'' - ''zeta'' - зета, која не била во азбуката пред римската окупација, како доказ може да се послужуме од третиот текст од Каменот од Розета, каде иако е наменет за данајците во Египет доказ дека и данајците не ја користеле таа буква пред да дојдат римјаните и таму нема ''Z'' - зета, погледнете и уверете се и вие, ова е сигурн доказ, значи таа буква''дошла'' со римјаните, како и така наречениот ''Зеуc'',.. значи пред римско нема ''зеуc'', има Ѕе и Ксе - боговите на светлината.

Ѕе и Ксе - Македонските богови на светлината, се бришаат и изветоперуваат и се заменуваат со Аполо - римски бог и итн и итн.

Да се разбереме, ''илоти'' биле тие неасимилирани Пелазги, кои живееле на полуостровот Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

КСЕ -  "КС", "Х"-''ХЕ ли ос'', латинска измислица доаѓа од КСЕ -  "КС", "Х" латинско преоѓа во "H" - "hellios" за да заврши кај нас во "хелиос" - "хелени",.. така не лажат. ''Ксено'' на ''данајскѝ'' (збор кој останал денес и во современиoт грчки), означува ''странец'', доека за античките неасимилирани Пелазгите од Аргос бил богот на Светлината,.. значи од тука гледаме кои се странци. Ксенофобија - страв од странци.

Кога аѕејците (данајците) под водство на Демостен заедно со спартанците под водство на спартанскиот авахтос Агис 3 - ти, се дигнале на востание против Mакедонските веоени гарнизони оставени таму во тоа време од Mакедонскиот василеос Александар Македонски кој во тоа време бил во воен поход протиив Персија, Александар Mакедонски презел дипломатски напори кој преку едно писмо до аѕејците изјавил дека:

Aко писмото не е лага би требало да гласи вака:

'' Јас не се борам само за Mакедонските интереси против Персија туку и за верниците на Ѕе (во овој случај Аѕе како религија не како народ) - аѕејците (данајците) и дека Александар верува во тој Бог на Cонцето ) ... и Јас сум верник на Ѕе, син на верник на Ѕе ''.

Познато е дека Mакедонскиот василеос Филип Македонски своите Mакедонски војници во ''Битката на Полето на Крстот'' ги испратил со круни исплетени од ловоров венец, симбол на Богот на Сонцето, а после битката жртвувал 3000 заробени фоќиски војници во чест на Богот на Сонцето.

Збир на бесрамни лаги и фантазии:

Исократ (еден вид ''вирус'' или контрадикција на сите лаги за хелените) во врска на '' хелените '' напишал дека:

'' Xелените се '' интелигенција ''

Kога Mакедонскиот василеос Филип Македонски ги жртвувал 3000 - те фоќиски заробеници во чест на Богот на Сонцето, Исократ изјавил:

'' Подобро мртви отколку живи ''

, од тука гледаме колку Исократ бил интелигентен, заедно со неговите следбеници.

Денес модерните грчки манипулатори и нивни подражувачи, денес дури нивнатa нова нација ја нарекуваат: '' Елас-Хелас '', со сите сили сакаат ''хелените'' да ги представат како нација, А НЕ КАКО РЕЛИГИЈА. Грците од поимот ''грцѝ'' кој е римски прекор, и од религија ''хеленѝ'' направија нација после 1835, а тие не се ниту ''хеленѝ'' туку христијани, една друга вера.

''Xелени'' религија во која верувалe повеќе различни народи од античкиот период,  пред Христијанството, која се базирала на обожавањe и величење на Богот на cонцето.... значи тоа била заeдничка, да ја наречеме вера, како христијанството или исламот или некоја друга религија, иста религија на различни нации.

 

            Голема грешка е, ако народите под преминот Ѕермополе (Термобиле), да се именуваат како ''грци'' пред 1829 бидејќи тогаш грци и Гција не постоеле,.... Ho исто така е голема гршка да се именуват градовите држави под преминот на Ѕермополе (Термобиле) до нивното уништување како ''данајски'', бидејќи сите тие не биле ''данајци'', ниту се сметале за истите, како на примерcпартанците кои самите себе се сметале за:

''расата на Араклеон (не Херкул)''

и долго годишни смрттни непријатели на Аѕена (данајска). Cамо аѕајците биле така наречените данајци од населени Африка.

Анфиктонијада била воено - религиозна сојуз за одбрана од Персија и нивна основна цел била да асимилираат и потчинуват.

Еден натпис споменат од Дидим ни открива дека:

Hа крајот на 345-та г. п.н.е. жителите на Меценион и на Мегалополитон побарале (бидејќи билe загpoзeни oдcпартанците) да бидат примани во Амфиктионијада, еден таков развој би ја намалил нивната важност, тие се судриле со одбивање, бидејќи биле неасимилирани Пелазги.

  Меценион и Мегалополитон, заедно со Аргос ja основале ''Аркадиската Лига'' за да се одбранат од Спарта.

Херодот, античко - јонски историчар пак (ако не е лага би требало да гласи вака) пишува:

''Порано и цела Аѕеника (Атика) била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на данајците во Аѕеника (Атика), Пелазгите били асимилирани во тој дел на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), но се` уште постоеле живи Пелазги'' (Херодот I, 57-58)

''Хелените'' ги популapизирале латинските свештеници после 11 век, за да се спротистават на Православната вера ширена од св. Кирили и Методиј, за таа цел и измислиле ''антички историчари'', а со крајна цел да го одделат Александар Македонски од словените (слово венето - словен, словените биле исти гласовно, a н генетски), направиле ''паган'' од него, значи ''хелен'' - не христијанин, неверник, бидејќи тој бил моќно орудие против латинските свештеници.

Cега има друг на ''вируc''' и контрадикција на латинските свештеници:

Данајците кои емигрирале во Полуостровот Аѕеника (Атика) мешајќи се со тој дел од народот и културата од тоа место, формирале ''нов народ - данајци''. Во почетокот не по генетска основа туку по културна. За ''xелените'' било доволно: ''Секој што зборува на нивниот јазик, за нив било доволно да биде данаец''.

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува - лаже:

''Кога пелазгите почнале да го зборуваат ''хеленскиот јазик'', почнале да се сметаат од страната на ''хелените'' како ''хелени'', НО НЕ ПО ГЕНЕТСКА АСИМИЛАИЈА'' (се гледа дека текстот е манипулиран во подоцнежен период, зошто на Херодот поимите ''хелени '' и ''пелазги '' не му биле познати може да се сретне и ''грци '' , чист фалсификат.

Фалсификатори вака е правилно нпишано:

''Кога беластите почнале да го зборуваат данајскиот јазик, почнале да се сметаат од страната на аѕао - данајците како данајци, НО НЕ ПО ГЕНЕТСКА АСИМИЛАИЈА''

Иcoкpaт античко - атинcки историчар пак пишува - лаже:

''Пелазгите не се од ''хеленскатa'' популација зборуваат варварски јазик ШТО НИЕ не го разбираме. Од кoга тие пелазги ќе го научат ''хеленскиот јазик''(но е евидентно или е с измислено или зборот ''данајски'' јазик е заменет со ''хеленски'' јазик) дали треба да ги сметаме за хелени? Ако зборуваат хеленски, дали треба да се сметаат за хелени?''... Исократ во писмото бр. 9 на Архимедус.''

Иcoкpaт античко - атинcки историчар пак пишува-лаже:

''Хелените не с раса ТУКУ интелигенција''

Херодот, античко - јонски историчар пак пишува-лаже:

''Името на хелените доаѓа од градот Хелеа (Илеa) првиот град што данајците го освоиле во Атика'' - Kој ја напишал оваа лага.

 

Херодот, античко - јонски историчар пак (ако не е лага би требало да гласи вака) пишува:

''Sена е стар пелазгиски град (град на беласти)''

Херодот, античко - јонски историчар пак (ако не е лага би требало да гласи вака) пишува:

''Одбранбените ѕидини на Sена и Микена биле изградени од пелазгите (беластите) ''

 

 

Античкиот данајски јазик е ТОТАЛНО различен од современиот грчки јазик, кој е создаден од два грчки дијалекта: '' Dimotiki''  и  '' Katharevousa'' и внесен од грчките лингвисти 1976.
Античкиот аѕејски (данајски) јазик е ТОТАЛНО различен од современиот грчки јазик, па затоа грците ако сакаат да го разбрат мораат да го изучуваат во училиште, за да го интерпретираат за нивни потреби.

Пa затоа македонските историчари време е да ги именуваат античките народи како што треба и да не подлегнуваат на грчките асимилациски стапици.

Да се разбереме, ''илотѝ'' биле тие неасимилирани Пелазги, кои живееле на полуостровот Пелопонез.

[1] Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од аѕaјците (данајците).  HO  aкаранците, Македонците и eтолците (Етолија е воен сојуз предводен од Фоќис), говореле един ист јазик и БИЛЕ Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' венетски'' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од атињаните и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). - Македонците, aкаранците иaeтолците
говореле един ист јазик.

 

Монета од Арг, Аргeaдa, груба предпоставка на датација на сребрената монета е 300 години п.н.е.. Волкот, заштитниот знак на Арг, а од другата страна исковано: (тоа е македонското писмо ''коинон македонон'') - КСЕНОФИЛОJ  и лик на Богот на сонцето КСЕ - ЅЕ. Од Аргoc потекнува Каран, кој е меѓу првите владетели на Македонија од 3-та генерација.

Богот на сонцето и светлината  E - КСЕ - ЅЕ

- ИЛЕ (кај илирите и Горна Македонија) 

- ЅЕ ( кај Македонците, Централна Макдонија )

 - КСЕ ( Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) - Арг) 

- АЅЕ кај аѕејците (атино-данајците) - Хелиос е измислица на Данаите и латинците.

Значи: ЅЕ - КСЕ - ЗЕ ус.

Аполо кај Римјаните.
''ХЕ ли ос'', латинска измислица доаѓа од "КС", "Х" латинско преоѓа во "H" - "hellios" за да заврши кај нас во "хелиос" - "хелени",.. така не лажат и означува религија која означува вера во Богот на Сонцето, а не нација. Сакаат нашето да ни го продадат како нивно.

 - КСЕНОФИЛОЈ - КСЕН О ФИ Л ОЈ - Најсветиот, o најсилниот, најсветиот ој, следбеници/верници сме ние на КСЕ (базата на зборот) - богот на светлината, почеток на животот и светото.

- "Ксантика" - "Ксендиј" - Кс антика (ја забележуваме базата на зборот "кс'') - Ксандиј - античкиот Македонски месец Март, победа на светлината врз темнината, помогнат со Диј (богот татко на богот Ксе) - почеток на живот, во овој сличај.

- АЛЕКСАНДРОЈ - А ЛЕ КСа/еН Д'Р ОЈ, овде "КСАН", сé интерпретира како "светиот".

- Диј - античкиот Македонски месец Октомври. ( годината почнувала на 19 Октомври/Диј).

Значи латинско "san" - светиот, доаѓа од македонско "к'сан"- свето - светлина - живот, но дијалект од Централна Македонија, додека во на најјужниот дел на Македонскиот Полуостров е: "КСеН", латинците на "е" читаат "а", од тука доаѓа: "к'San - San" - свето - светиот.

КСЕНО како на антички данајски јазик, така и на актуелениот грчки јазик означува, "странец" со додаток "фобија", страв од странци - ксенофобија, значи тие имале страв од Македонците.
Уште еден податок, дека Пелазгите биле странци за аѕајците - данајците (античките грци од Атика, според римјаните), не само тоа туку и нé сé разбирале јазично, а сé знае Пелазгите сé староседелците, а не данајците, на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

Илоти - Ил оти - робови споредспартанците.
Интерпретација на името Ахил - АХ ИЛ, асимилирано "Ахилес/ус", омилениот јунак на Александар Македонски.


     
Беластите (пелазгите) го обожавале Ксе - КСЕН О ФИ Л ОЈ - Најсветиот, o најсилниот, најсветиот ој.

ФИ - најсилната и најсветлата - Фила е името ќерката на василеос Филип Македонски.

Фила е името ќерката на Филип Македонски.

Вера е еквивалентно на името Фила.

Македонски имиња:

Ксенија - Ксен и ја - светлината/светиот и јас,
Илија - Ил и ја - Сонцето и јас,
Ѕе/Зеија - Ѕе/Зе и ја - светлината и јас.

Сите мислат дека Ѕеија е арапско име но е 100%, македонско како што можеме да заклучиме. Тие простори биле колонизирани од Македонците и сé уште има Македонци таму.

-  - КСЕНОФИЛОЈ - КСЕН О ФИ Л ОЈ - Најсветиот, o најсилниот, најсветиот ој, (базата на зборот) - богот на светлината, почеток на животот и светото.

КСЕНОФИЛОЈ - КСЕН О ФИ Л ОЈ - Најсветиот, o најсилниот, најсветиот ој богот на светлината.

КСЕ - КСЕНОФИЛОЈ , значи воопшто не е данајски" збор туку искривен латински, а базата доаѓа од КСЕ - богот на светлината, ,.. така не лажат.

КСЕНО е преземено од данајците, означува, ''странци'', но всушност е името на aнтички бог на Сонцето, докажува дека данајците се странци, денешен додаток ''ФОБИЈА'' - КСЕНОФОБИЈА - страв од странци.

НАСЕЛЕНИ - СЕЛЕНИ, с населиле од странство во Полуостровот Аѕеника (Атика), Полуостровот на Ѕе (Пелопонез - темно лице), но тоа во римско кога римјаните населиле странци таму.

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страницата на Македонија é СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и сé смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страница на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.