ВЕСТИ

   АНТИЧКИ ЗАПИСИ ОД АНТИЧКИ ИСТОРИЧАРИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ПОСЕБЕН НАРОД РАЗЛИЧЕН ОД ДРУЃИТЕ

припремено од ''историчар''

 

АРИАН

Анабасис на Александар

книги V-VII

Индика

Преведени од страна на П.A. Брунт

Лоеб Класична Библиотека

ИСБН 0-674-99297-0

 

“…..Кога флотaта на Александар била подготвена за инвазија на бреговите на Хидасп …….''

Како триери (Александар Македонски) ѓи назначил следниве Македонци : Хефестион син на Амyнтор, Леонт син на Еун, Лисимах син на Агатокле, Асклепиодот син на Тимандер, Архонт син на Клито, сите овие биле Македонци,...

потоа,

Меди син на Октием од Лариса (Тесалија веќе била припоена кон Македонија) ,

Еумен син на Ероним од Кардиjа ( Еумен во малaдоста бил како заложник во Македонскиот Двор, a потоа бил регрутиран од Филип Mакедонски како писар, бил верен до крај на Александар Македонски и неговта фамилија ) ,

А за припадниците на Коринтската Лига: Критобулус син на Платон од Кос...страница 359 .

 

2

 

Oд споменикот на Атињаните за Демостен: 

'' Да ти Демостене имаше сила колку памет, никогаш немаше да завладеат со Атињаните, воинствените Македонци ''

 

3

 

( Плутарх, Алекс. стр. 51 )

Еден од најголемите антички биографи на Александар Трети Македонски, Плутарх, пишува:

''Александар Македонски ги повикува своите телехранители на македонски јазик.''

 

4

( Евмен, стр. 14 )

Mакедонските војници Александар Македонски го поздравувале на македонски јазик.

 

5

 

( Курциус Руфус, VI, c.36 ).

Забележан е дијалог меѓу македонскиот војсководец Филота и Александар Македонски:

Владетелот најпрво го погледна Филота и рече:

'' Македонците решија да те судат. Те прашувам, сакаш ли да зборуваш со нив на мајчиниот јазик (македонскиот)? ''

Филота одговори:

''Освен Македонците, тука има многу други сведоци, кои ми се чини полесно ќе ги разберат моите зборови, ако се послужам со истиот јазик, на кој ти штотуку проговори, кое ти го направи, мислам, само затоа, за да можат, говорот, повеќе луѓе да ти го разберат.

Потоа, Владетелот рече:

''Гледате ли, Филота си го мрази татковиот јазик, зашто тој самиот се откажува да се изразува на него. Но тој може да говори како сака, вие, да знаете дека тој се оддалечил како од нашите обичаи, така и од нашиот јазик.''

 

6

 

( Херодот I, 57-58 )

Херодот, античко - јонски историчар ( Јонија земја во Мала Азија ) пак пишува:

''Порано и цела Атика била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на Јонците ( Јонија земја во Мала Азија ) во Атика (Пелопонез), Пелазгите били асимилирани во тој дел на Пелопонез, но се` уште постоеле живи Пелазги, кои гледаме ги населувале Тесалија и Македонија.''

 

7

 

Ариан - атински историчар, Книга 2, Битката на Исус, стр. 119 Diodorus Siculus 18.37.3-4.

Македонската и Aтинската раса , cамите античкo - атински историчари ги представуваат како две различни раси.

Истaтата поделба на македонска и атинска раса ја среќаваме и кај римските историчари (Livy's book XXXI.44) .

 

 

8

8

( Justin. VII, 1, 3 ).

Потеклото на Македонците, aнтичките историчари, кои живееле во времето кога суштествувале Македонците трврдат дека македонскиот народ потекнува од Пелазгите, најстариот домороден народ во Македонија и јужениот Македонски Полуостров ( Балкан ).

Gnaeus Pompeius Trogus - Трог Помпеј еден од најголемите експерти по античко македонска историја, а и самиот тој живеел во времето кога Македонците биле поробени од Римјаните, пишува :

'' Македонците се пелазгиски производ ''

 

 

9

 

Најголемиот античко - атински географ Страбос - Στράβων ( 63/64 г.п.н.е. -- 24 н.е ),

( Страбос - Στράβων, стр. 221, 4 ред ) пишува :

'' Тесалија земја помеѓу Македонија и Беотиа е населена со Пелазги ''

и тоа во првиот век од нашата ера. Значи, Македонците се граничеле на југ не со Aтинци , туку со Пелазги - свои сонародници .

 

10

 

Тит Ливиј - ( Titus Liviys, book XXX, p. 29 ).

''На Пелопонезот сепак останале Пелазги до доаѓањето на Римјаните и пропаста на Македонија, а тоа биле Акаранците и Етолците.''

И во првиот век од нашата ера, античко-римскиот историчар Тит Ливиј запишува дека Етолците, Акаранците и Македонците си го зачувале пелазгиот јазик и говорат еден ист јазик :

'' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''

Етолците, Акаранците и Македонците говореле един ист јазик


 

11

 

 

Плутарх

Ливес VI

Дион и Брутус

Тимолеон и Аемилиус Паулус

Преведени од страна на Бернадоте Перин

Лоеб Класична Библиотека

ИСБН – 10: 0-674-99109-5

ИСБН-13: 978-0-674-99109-5

Животот на Аемилиус Паулус

“……Што се однесува до јавните работи, тоа беше периодот кога римјаните водеа војна со Персеј, владетелот на Македонија, стана цел на римските генерали, ма нивните походи биле смешни и срамни и правеле повеќе штета отколку корист. За римјаните, кои го принудиа Антиох наречен Великиот, да се повлече од останатиот дел на Мало Азија, притиснувајќи го да се повллече преку планината Таурус се до Антиохија (Сирија) и беше принуден да плати 15 000 таленти, додека териториите на поранешните Градови Држави беа ослободени од Македонците, кога Персеј беше поразен во Тесалија. Кога Ханибал беше тотално покорен, а непостоеше ниту еден генерал кој може да се спореди со неговата сила и смелост во та време. Тие луѓе ( римјаните) веруваат дека тоа е неподносливо дека треба да бидат принудени да се соочат со Персеј, верувајќи дека тој сеуште ќе може да се спротистави на Рим, зошто пред многу години порано тој поведе воен поход против нив со изгниените остатоци на војската на татко му, но тие не беа свесни зошто после неговиот пораз, Филип ПЕТТИ ја направи македонската војска многу повеќе енерѓична и воинствена отколку порано. Оваа ситуација ќе ви ја објаснам накратко од почеток….. “ страница 371,373.

 

 

 

 

 

 

<%@ Language=VBScript %> <% If request("Button")=" ПРАТИ " then Dim iMsg Dim iConf Dim Flds set iMsg = CreateObject("CDO.Message") set iConf = CreateObject("CDO.Configuration") Set Flds = iConf.Fields Flds("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/urlgetlatestversion") = True Flds.Update With iMsg Set .Configuration = iConf 'mettere la propria mail e separare eventuali destinatari con virgola .To = "info@makedonijaese.com" 'mettere una mail valida come mittente .From = request("Mail") CorpoMessaggio = request("messaggio") .textBody = " - Telefono:" & request("Telefono") & " - E-Mail: "& request("Mail") &" - Commento:" & request("Commento") .Subject = "CITATI" .Send End With%>

ИСПРАТИ КОМЕНТАР <%else %>

 

ИМЕ:
е-маил:
КОМЕНТАР:

         

<%end if%>

1.

 

 

 

 

 

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ ☼ MAKEDONIJAeSE.com ☼ Сите Права Задржани

Македонија е СЕ ☼ Партија на Народот на Слободата ☼ МС ПНС
Историја на Македонија
Македонија

Makedonija

Macedonia

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

контакт е - маил : info@makedonijaese.com