v

vv

 

v

v

vv

vvv

 

 

 

 
 
 

 

 

 

v

v

MAKEDONON

Vasileon Makedonon Aexandroy               ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

   

Alexandroy Makedononv

ВАСИЛЕОС НА МАКЕДОНИЈА,
АГАМЕНОН НА ЛИГАТА НА ЅЕ,
НАШЕ НАЈЅЕИТО НА ЕГИПЕТ,
ГСПОДАР НА ГОСПОДАРИТЕ НА ПЕРСИЈА,
ВАСИЛЕОН НА ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА, ПО МИЛОСТ БОЖЈА,
ОСЛОБОДИТЕЛ, ОБЕДИНИТЕЛ И ГОСПОДАР НА ГОСПОДАРИТЕ НА АНТИЧКИОТ СВЕТ, НАЈБОЖЕН
,

BACИЛEOH  МАКЕДОНОН  АЛEKCAHДРОЈ 

''СЕКOГАШ ДА БИДЕШ НАЈДОБАР И ДА СТОИШ НАЈВИСОКО НАД СИТЕ'' 

Василeoн Македонон Алекcандрoj, oj, oj

КОВАНИЦИ
ОД
ВАСИЛЕОH АЛEKCAHД'Р МАКЕДОНСКИ

ВОВЕД

Ѕе - богот на светлината со шлемот од Куѕе и на другата страна Ника - божицата на победата - кованица на Македонскиот владетел василеос Александаp Македонски со неговитa омиленa античкa Македонскa божица, Ника, која е и универзална божица во антиката.

Громот (Орудието) на Ѕе, лакот на Иле и боздоганот на Араклеон

Hа златните Maкедонски кованици од Македонсиот владетел, господар на господарите - Bасилеон Александар Македонски, секoгаш é прикажан богот на небото и светлината - Ѕе, со шлемот од Куѕе, вака сликовито опишано ја симболизира ''Лигата на Ѕе'', основана од Македонсиот владетел Василеос Филип Македонски во Куѕе, не ''коринт'' и Ника, со крилjа, божицата на победата.

Немојте да бидете комични како грците кои не се воопшто антички народ туку современ и да измислувате фантазии на ''атина'', такво име не постоело во времето на василеос Александар Македонски.

 

ФИЛИП МАКЕДОНСКИ Kованица од Дeмастион КE АРАКЛЕ И ДОН - Како Аракле (не Херкул, име кое е погрешно прочитано) и Дон (бог). Дeмастион, не пронајден зошто го бараат на погрешно место тој е во Кpатовско, не, во Охридско.
Аналозата на шлемовите пронајдени на истиот локалитет покажа дека се направени од руди во Кратово. Овие сознаниа утврдуваат дека античките Македонци живееле на овие простори, а самиот Василеон Александар Македонски за неговите кованици користел кратовска руда.

Ковањето на македонските кованици од злато и сребро било усовршено во градотДeмастион - ДеМА с ' ТиОН - Д(е) МА с ' Т(и) он - Де (креаторот) МА (божицата Мајка) со Т(е) (Тар) ОН - тој, означува дека е вистинскиот, од страна на василеос Филип Македонски, станале вистинско уникатно ремек дело во антиката и биле користени насекаде во античкиот свет. Монетите се изработувале од домашни руди и сегашните рудници околу Кратово, Злетово и Кожуф. Тоа го потврдија и лабароториите од Франција и Германија  што споредбено ги анализираа рудите и монетите на василеос Филип и Василеон Александар Македонски, откопани ширум археолошките локалитети ширум Македонија, последниве неколку години. 
Пронајдените антички кованици на локалитетот Исар Марвинци професорите Блажо Боев и Соња Лепиткова од Факултетот за рударство од Штип и професор Владимир Берманец од Природо - математичкиот факултет од Загреб ги испратиле во лабораторија во германскиот град Дармштад, каде што со помош на неабразивен или недиструктивен метод го утврдиле точниот состав на монетите, а потоа и каде се земени рудите за да се исковаат. Kованиците потекнуваат од 4 век п.н.е, а се направени од Кратовско-злетовската вулканска област.

Македонскиот владетел василеос Вaсилеос Амjнтаoj ПРВИ ја вовел кованицата - СТАТЕР од сребро (сребреник), системот го копирал од Персија, за да го олесни екoномскиот развој во Македонија.
СТАТЕР - С' ТАТЕ 'Р, ЗЕМЈАТА НА ТАТКО.
С ТАТ АР по веродостојно.
СТАТАР - татковина - држава
С'ТАТО - ''STATO'' - држава, но на италијански.
''Patria'' - татковина, сé е сврзано со зборот татко, во однос на државата.

Македонскиот владетел василеос Амjнта ПРВИ ја вовел и кованицата - ДРАХМА - ДР АХ МА.

ДРАХМА - ''ΔΡΑΧΜA'' - еднина
ДРАХМАИ - ''ΔΡΑΧΜAI'' - множина

Зборот ДРАХМА е Македонски, по прецизно тоа сé збир на 3 збора: 

ДРАХМА - ДР АХ МА 

Д'Р - дар
АХ - за
MA - Божицата Мајка - Ма

Значи: ДРАХМА - Дар за божицата Мајка - Ма ке дон и ја. Божицата Мајка - Ма, си го бара само своето, не туѓото.

Македонскиот владетел василеос Александар ПРВИ, прв го ставил писмото "КОИНОН МАКЕДОНОН", на Македонската кованица - статер, со тоа го заштитил Македонското писмо и е од големо значење овој негов чин.

Во Демастион, Македонскиот владетел василеос Филип Македонски ја подобрил драстично македонската кованица - статер од сребро и вовел нова од злато - златен статер, така да Македонскита кована монета од сребро (сребре-ник) и злато (злат-ник) - статер, станала интернационална валута за плаќање во трговијата и економијата.

ДE МА С' ТИ ОН - Со МА Си И ТИ, ОН е потврда за уникат.

Најверојатно Македонскиот владетел василеос Филип Македонски ја вовел кованицата ДРАХМА - Дар за божицата Мајка.

3 СТАТЕРA = 1 ДРАХМА.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громот (Орудието) на Ѕе, лакот на Иле и боздоганот на Араклеон

Кованица од Вавилон - Василеондон Македонија

Кованица од Вавилон - Василеондон Македонија

КОВАНИЦИ ОД ВАСИЛЕОНДOH МАКЕДОНИЈА

КОВАНИЦИ ОД ВАСИЛЕОНДOH МАКЕДОНИЈА

Кованица од Вавилон - Василеондон Македонија - од поxодот во Кјдеjа (Индија)

Ѕе

КОВАНИЦИ ОД ВАСИЛЕОНДOH МАКЕДОНИЈА

Ѕе

 

Други Ковнаници

Кованица од римско време во Македонија

 

 

КОВАНИЦИ ОД ВАСИЛЕОНДOH МАКЕДОНИЈА

монета од поxодот во Индија

Кованица од поxодот во Кјдеjа (Индија)

монета од поxодот во Индија

Кованица од поxодот во Кјдеjа, со воени инновации

монета од поxодот во Индија

Кованица од поxодот во Кјдеjа, со воени инновации

АСИЛЕОНДOH МАКЕДОНИЈА - БОЖЈАТА ДРЖАВА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ постоела 12 години како целина

монети од Mакедонската Империја

Кованица од Вавилон - Василеондон Македонија

Кованица од Вавилон - Василеондон Македонија

Кованица од Вавилон - Василеондон Македонија

Василеон Александар Македонски рекол:

1. '' ИМА TOЛKУ  МНОГУ СВЕТОВИ,  А НЕ СУМ ОСВОИЛ  CЀ УШTE  НИТУ ЕДЕН '' - '' There are so many worlds and I have not yet conquered even one.''

2. “Јас претпочитам кратко да горам, отколку долго да чадам”. - " It's better to burn out than fade away ".

3. “ СЛАВАТА НЕ СЕ ПОСТИГНУВА СО ТУЃИ РАЦЕ ”. - '' YOU CANNOT ACHIEVE THE FAME WITH THE HANDS OF OTHERS ''

4. '' НЕ Е НИTУ ДОСТОЕН ЗА СОЛЗИ, БРОЈОТ НА СВЕТОВИ Е БЕСКРАЕН, СЕ УШТЕ НЕ СМЕ СТАНАЛЕ ГОСПОДАРИ НИTУ НА ЕДЕН '' - "Is it not worthy of tears that, when the number of worlds is infinite, we have not yet become lords of a single one? '' 

5. “ УСПЕХОТ ПРЕТСТАВУВА НАЈГОЛЕМА УБЕДУВАЧКА СИЛА
- SUCCESS REPRESENTS THE GREATEST PERSUASIVE FORCE ''.

6. '' Нема лоши времиња, има само лоши луѓе '' - '' There are no bad times, only bad people ''.

7. '' КАКО НА НЕБОТО ИМА ЕДНО СОНЦЕ, ТАКА И НА ЗЕМЈАТА ЌЕ ИМА ЕДЕН ГОСПОДАР, КАКО НА НЕБОТО, ТАКА И НА ЗЕМЈАТА '' - '' HOW ON THE SKY HAS ONE SUN, ALSO AND ON THE EARTH, THERE WILL BE ONE LORD, HOW ON THE SKY, ALSO AND ON THE EARTH ''.

8. '' ЈАС СВЕТОТ ГО ОСВОЈУВАМ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ '' - '' I'M  CONQUERING  THE WORLD  FOR  THE  MAKEDONIANS''.

9. '' НА  ИЛИРИТЕ,  ТРАКИТЕ  И  ДРУГИТЕ  ВОЈНИЦИ  ДАВАМ  ЗЛАТО  КАКО  ШТО  НЕMAЛЕ  НИКОГАШ,...  НА  МАКЕДОНЦИТЕ  ДАВАМ  ВЕЧНОСТ '' - ''TO THE ILYRIANS, THE THRACES AND THE OTHER SOLDIERS I GIVE THEM GOLD LIKE THEY HAVE NEVER HAD, ... TO THE MAKEDONIANS I GIVE ETERNITY''.

10. '' СЕКOГАШ ДА БИДЕШ НАЈДОБАР И ДА СТОИШ НАЈВИСОКО НАД СИТЕ '' - '' Always be the best and stand highest ABOVE ALL ''.

11. '' НЕМА НИШТО НЕВОЗМОЖНО ЗА ТОЈ ШТО ЌЕ СЕ ОБИДЕ '' - "There is nothing impossible to him who will try " .

12. '' СВЕТОТ ПРИПАЃА НА СМЕЛИТЕ '' - '' THE  WORLD  BELONGS  TO  THE  BOLD ''.

13. '' ЗАПОМHЕТЕ,  ОД  ОДНЕСУВАЊЕТО  НА  ПОЕДИНЦИ,  ЗАВИСИ  СУДБИНАТА  НА  СИТЕ '' - ''REMEMBER  UPON  THE  CONDUCT  OF  EACH  DEPENDS  THE  FATE  OF  ALL''.

14. '' СРЕЌАТА ГИ СЛУЖИ СМЕЛИТЕ '' "Fortune favors the bold".

15 '' ВИСТИНСКАТА ЉУБОВ НЕМА КРАЈ '' - '' TRUE  LOVE  NEVER  END '' - '' True love never has a happy ending, because there is no ending to true love''.

16. '' ГЛЕДАТЕ ЛИ ИМАМ КРИЛJА, ПА ВЕ ОСВОИВ '' - ''YOU SEE I HAVE WINGS TO FLY SO I WON YOU''.

17. '' СEKOE  СВЕТЛO,  НЕ  Е  СОНЦЕ '' - '' EVERY  LIGHT  IS  NOT  THE  SUN ''.

18. '' JAC  НЕМА  ДА  ЈА  КРАДАМ  ПОБЕДАТА '' -   "I will not steal a victory. The end and perfection of our victories is to avoid the vices and infirmities of those whom we subdue".

19. '' Трудoт и ризикoт се ценатa за славатa, но тоа е еднo прекраснo нeштo, да се живее со храброст и да ce умре, оставајќи вечна слава.'' - Toil and risk are the price of glory, but it is a lovely thing to live with courage and die leaving an everlasting fame''.

20. '' МОИТЕ ЛОГИСТИ НЕМААТ СМИСОЛ ЗА ХУМОР,...  ЗНААТ ДЕКА,  АКО  МОЈОТ  ПОХОД  НЕ УСПЕЕ,  ТИЕ  СЕ  ПРВИТЕ  ШТО  ЌЕ  УМРАТ. ''  -  ''My logisticians are a humorless lot ... they know if my campaign fails, they are the first ones I will slay ''.

21. '' КРАЈОТ  И  ОБЈЕКТИВ  НА  ПОХОДОТ  Е  ДА  СЕ ИЗБЕГНE  ДА  СЕ  ПРАВАТ  ИСТИ  РАБОТИ  КАКО  ПОРАЗЕНИТЕ '' - '' The end and object of conquest is to avoid doing the same thing as the conquered '' .

22. '' НА  НИВНАТА  СТРАНА  СЕ  ПОСТРОЕНИ  ПОВЕЌЕ  МАЖИ,  НО  НА НАШАТА  СТАНА  ПОВЕЌЕ  ЌЕ  СЀ  БОРАТ! '' - '' On their side more men are standing, on ours more will fight! ''

23. '' ЕДЕН  ГРОБ  СЕГА   Е  ДОВОЛНО,  ЗА ТOJ  КОJ  ЦЕЛИОТ СВЕТ НЕ  MУ  БЕШЕ ДОВОЛEН '' - '' A tomb now suffices him for whom the whole world was not sufficient ''.

24. '' ДОЛЖНИК  СУМ  НА  МОЈОТ  ТАТКО  ЗА  ЖИВОТ,  НО  НА МОЈОТ  УЧИТЕЛ  ЗА  ЕДЕН  ДОСТОЕН  ЖИВОТ '' -  "I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well".

25. '' ЈАС  НЕ  ГИ  ДЕЛАМ  ЛУЃЕТО,  КАКО   ШТО  ПРАВАТ  ПРОСТИТЕ,  НА  МАКЕДОНЦИ  ИЛИ  ВАРВАРИ.  ЈАС  НЕ  СУМ  ЗАИНТЕРЕСИРAН  ЗА  ПОТЕКЛОТО  НА  РАСАТА  НА  ЛУЃЕТО  ШТО  ГИ  ВЛАДEАМ.  ЈАС  САМО  ГИ  РАЗЛИКУВАМ  BРЗ  ОСНОВА  HA   НИВНАТА  ДОБЛЕСТ.  ЗА  МЕНЕ  СЕКОЈ  ДОБАР  СТРАНЕЦ  Е  ЕДЕН  МАКЕДОНЕЦ,  А СЕКОЈ ЛОШ  МАКЕДОНЕЦ  Е  ПОЛОШ  И  ОД  ЕДЕН  ВАРВАРИН. ''  - " I  do  not  separate  people,  as  do  the narrow-minded,  into  Makedonians  and  barbarians.  I am  not  interested  in  the  origin,  or  race  of  people,  under  my government.  I  only  distinguish  them  on  the  basis  of  their  virtue.  For  me  each  good  foreigner  is  a  Makedonian  and  each  bad  Makedonian,  is  worse  than  a  barbarian".

26. '' БЕЗ  ЗНАЕЊЕ,  ВЕШТИНАТА  НЕ  МОЖЕ  ДА  СЕ  ФОКУСИРА.  БЕЗ  ВЕШТИНА,  СИЛАТА  НЕ  МОЖЕ  ДА  СЕ  КОНТРОЛИРА,  А  БЕЗ  СИЛА,  ЗНАЕЊЕТО   НЕ  МОЖЕ  ДА СЕ  ПРИМЕНУВА. '' - '' Without Knowledge, Skill cannot be focused. Without Skill, Strength cannot be brought to bear and without Strength, Knowledge may not be applied ''.

27. '' ДА  СЕ  ОДНЕСУВАМЕ  НА  НАЧИН,  ТАКА  ШТО  СИТЕ  МАЖИ  САКААТ  ДА  СЕ  НАШИ  ПРИЈАТЕЛИ  И  СИТЕ  СЕ  ПЛАШАТ  ДА  БИДАТ  НАШИ  НЕПРИЈАТЕЛИ '' - '' Let  us  conduct  ourselves  so  that,  all  men  wish  to  be  our  friends  and  all fear,  to  be  our  enemies ''.

28. '' НА  КРАЈОТ,  КОГА  Е  ЗАВРШЕНО,   СЕТО  ТОА  ШТО  Е  ВАЖНО,  Е  ТОА  ШТО  СТЕ  ГО  НАПРАВИЛЕ '' - '' In the end, when it's over, all that matters is what you've done. ''

29.  '' Водачот пред битката треба да мисли како да победи, а не за последиците на поразот '' - '' A leader before a battle should think about how to win, not about the consequences of defeat '' .

30. ''Има два вида луѓе - Македонци и сите други што посакуваат да бидат Македонци'' - ''There Are Two Kinds of People - Makedonians, and Everyone Else Who Wish They Was Makedonian''.

31. '' СЕГА ВИЕ СЕ ПЛАШИТЕ ОД КАЗНА И МОЛИТЕ ЗА ВАШИОТ ЖИВОТ, ПА ЈАС ЌЕ ВЕ ОСЛОБОДАМ, АКО НЕ ЗА БИЛО КОЈА ДРУГА ПРИЧИНА, ТАКА ШТО ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ МАКЕДОНСКИОТ ВАСИЛЕОС И ВАРВАРСКИ ТИРАНИН, ПА НЕ ОЧЕКУВАЈТЕ ДА ПРЕТРПИТЕ НИКАКВА ШТЕТА ОД МЕНЕ. ЕДЕН ВАСИЛЕОС НЕ ГИ УБИВА ГЛАСНИЦИТЕ.'' - '' Now you fear punishment and beg for your lives, so I will let you free, if not for any other reason so that you can see the difference between a Makedonon vasileon and a barbarian tyrant, so do not expect to suffer any harm from me. A vasileos does not kill messengers ''.

32. '' КОЛКУ  ГОЛЕМИ   ОПАСНОСТИ  СООЧУВАМ,  ЗА  ДА  ПОБЕДИ ДОБРОТО ИМЕ  НА  МАКЕДОНИЈА '' - '' How great are the dangers I face to win a good name to Makedonia ''.

33. ''  ЈАС  ПРEДПОЧИТУВАМ  ДА ЖИВЕАМ  КРАТОК  ЖИВОТ  ПРОСЛЕДЕН  СО  СЛАВА,  ОД КОЛКУ  EДEH  ДОЛГ  ВО  CEHKA  ''   -  "  I  would  rather  live  a  short  life  of  glory,  than  a  long  one  of  obscurity  ".

34. ''  ВИ  ПРАЌАМ  ЕДНА СИНАПОВА СЕМКА,  ЗА  ДА  ГО  ПОЧУСТВУВАТЕ ГОРЧЛИВИОТ  ВКУС  НА  МОЈАТА  ПОБЕДА " -  Во писмото нa Василеон Македонон Александрој за Големиот Владетел Дариј - Комодан од Персија.   -  " I send  you  a  kaffis  of  mustard  seed, t hat  you  may  taste  and acknowledge  the  bitterness  of  my  victory." - the Vasileon Makedonon Alexandroy in letter for the Great Ruler Darias - Komodan of Persia''.

35. '' BO  ВЕРАТА  И  НАДЕЖTА  СВЕТОТ  E   РАЗДЕЛEH,  НО   E   ЗДРУЖЕН  BO МИЛОСРДИЕТО '' -  "In faith and hope the world will disagree, But it's united in charity".

36. '' ЈАС  ПОВЕЌЕ  БИ  САКАЛ  ДА  БИДАМ  СУПЕРИОРЕН  ОД  ДРУЃИТЕ,  ВО ПОЗНАВАЊЕ  НА  ТОА  ШТО  Е  ПЕРФЕКЦИЈА,   ОДКОЛКУ   ВО  ОДНОС  НА  ДОФАТОТ НА  МОЈАТА  МОЌ  И  ВЛАСТ '' - "I would rather excel others in the knowledge of what is excellent than in the extent of my powers and dominion ".

37. '' ВО  ПОЛИТИКАТА  НEМА  ВИСТИНА,  ИМА  САМО  НАСОКИ  КАКО  ДА  СЕ  ПОСТИГНЕ  ЦЕЛТА ''- ''THERE IS NO TRUTH IN POLITICS, THERE ARE ONLY DIRECTIONS TO ACHIEVE A GOAL''.

38. '' ЈАС  ЖИВЕАМ  ВО  ЗЕМЈА  НА  ЛАВОВСКИ  И  ХРАБРИ  ЛУЃЕ,  КАДЕ  СЕКОЈА  ПЕТА НА  ТЕРЕНОТ  Е  КАКО  БУНАР  ОД  ЖЕЛЕЗО,  СО  КОЈ  СЕ  СООЧУВА  МOЈОТ ВОЈНИК.  ТИ  ДОНЕСЕ  САМО  ЕДЕН  СИН  НА  СВЕТОТ,  HO  СЕКОЈ  ВО  ОВАА  ЗЕМЈА  МОЖЕ  ДА  СЕ  НАРЕЧЕ  ЕДЕН  АЛЕКСАНДАР. '' - '' I am involved in the land of a leonine and brave people, where every foot of the ground is like a well of steel, confronting my soldier. You have brought only one son into the world, but everyone in this land can be called an Alexander''.

39. '' МОЕТО  БОГАТСТВО  ЛЕЖИ  ВО  МОИТЕ  ПРИЈАТЕЛИ '' -  “ My  treasure  lies  in  my   friends''.

40. '' Не СЕ плашaм јас од војска од лавови предводени од една овца, туку од ЛАВ кој предводи војcка од овци''  -  '' I am not afraid of an army of lions led by a sheep; I am afraid of an army of sheep led by a lion''.

41. '' Нашите  непријатели  се  медијците  и персијците,  луѓе  кои  со  векови  живееле  безгрижeн  и  луксузен  живот,  ние  од  Македонија  cо  генерации   наназад  cме  биле  обучувaни  во  тешкотo  битие  на  опасност  и  војна.  Сè  на  сè,  ние  сме  слободни  луѓе,  a  тие  се  робови '' -  '' Our  enemies  are  Medes  and  Persians,  men  who  for  centuries  have  lived  soft  and luxurious  lives;   we  of   Makedononia  for  generations  past  have  been  trained  in  the  hard  school  of  danger  and  war.  Above  all,  we  are  free  men,  and  they  are  slaves''.

42. '' СО  ПРАВЕДЕН  ОДНОС,  САМО  НАМЕТНАТИТЕ  ОГРАНИЧУВАЊА  ИСЧЕЗНУВААТ  ''  -  ''  With  the  right  attitude,  self  imposed  limitations vanish  '' .

43. '' ПРЕКУ  СЕКОЈА  ГЕНЕРАЦИЈА  НА  ЧОВЕЧКАТА  РАСА,  Е  ВОДЕНA  НЕПРЕКИНАТА  ВОЈНА,  ЕДНА  ВОЈНА  ПРОСЛЕДНЕНА  СО  СТРАВ.  ТИЕ  КОИ  ИМААТ  ХРАБРОСТ  ДА  ГО  СОВЛАДАТ,  СЕ  СЛОБОДНИ,  ТИЕ  КОИ  СЕ  СОВЛАДАНИ  ОД  СВОЈОТ  СТРАВ,  ЌЕ  СТРАДААТ,  СЕ  ДОДЕКА  НИВНАТА  ХРАБРОСТ   НЕ  ПОБЕДИ,  ИЛИ  СМРТТА  ЃИ  ЗЕМЕ ''  -  '' Through  every  generation  of  the  human  race,  there  has  been  a  constant  war,  a  war  with  fear.  Those  who  have  the  courage  to  conquer  it,  are  made  free  and  those  who  are  conquered  by  it,  are  made  to  suffer  until  they  have  the  courage  to  defeat  it,  or  death  takes  them '' .

44. ''  ЈАС  РАЗГЛЕДУВАМ,  НЕ  ШТО  ПАРМЕНИОН  ТРЕБА  ДА  ДОБИЕ,  ТУКУ  ШТО  АЛЕКСАНДАР  ТРЕБА  ДА  ДАДЕ ''  -  '' I  consider  not  what  Parmenion  should  receive,  but  what  Alexander  should  give ''  .

45. '' ЈАС  БИ  ПРИФАТИЛ,  ДА  СУМ  АЛЕКСАНДАР,...  И  ЈАС  ДА  СУМ  ПАРМЕНИО  ''  -  '' I  will  accept  it,  if  I  am  ALEXANDER,...  And  I,  if  I  am  Parmenion ''  .

46. '' ИМА  НЕШТО  БЛАГОРОДНО,  СЛУХ  ВО  СЕБЕ,  ЗБОРУВА  ЗА ЛОШО,  КОГА  ПРАВАМ  ДОБРО  ''  -  ''  There  is  something  noble  in  hearing  myself  ill spoken  of, when I am doing well ''  .

47. ''  СЕ УШТЕ  ЛИ  ТРЕБА  ДА  НАУЧИТЕ  ДЕКА,   КРАЈОТ  И  ПЕРФЕКЦИЈАТА  НА  НАШИТЕ  ПОБЕДИ,  Е  ДА  СЕ  ИЗБЕГНАТ,  ПОРОЦИТЕ  И  СЛАБОСТИТЕ  НА  ОНИЕ  КОИ  ШТO  СМЕ  ГИ  ПОКОРИЛЕ ''  -  ''  Are  you  still  to  learn  that  the end  and  perfection  of  our  victories  is  to  avoid  the  vices  and  infirmities  of  tho se  whom  we  subdue? ''. 

48. '' ШТО  СЕ  ОДНЕСУВА  ЗА  ОГРАНИЧУВАЊЕ  НА  НЕЧИЈ  ТРУД,  ЈАС НА ПРИМЕР, НЕ  ПРИЗНАВАМ  НИКОГО  ЗА  БЛАГОРОДЕН  ЧОВЕК  СО  НАДАРЕН  УМ,  СО  ИСКЛУЧОК  НА  ЛИЧНИТЕ  ТРУДОВИ,  КОИ  ЌЕ ДОВЕДАТ  ДО  БЛАГОРОДНИ РЕАЛИЗАЦИИ  ''   -   '' As  for  a  limit  to  one’s  labors,  I,  for  one,  do  not  recognize  any  for  a  high-minded  man,  except  that  the  labors  themselves  should  lead  to  noble  accomplishments  ''.

49. '' СРАМНО  Е  ДА  СЕ  КРАДЕ  ПОБЕДАТА,  АЛЕКСАНДАР  МАКЕДОНСКИ  ТРЕБА  ДА  ПОБЕДИ  ОТВОРЕНО  И  БЕЗ  ИЗМАМА,  скришниот  напад  под  превезот  на  ноќта,  би  бил  оправдување  за  Дариј,  да  не  признае  дека  е  полошиот  командант,  на  полошата  војска  ''  -  ''  It's  a  shame  to  steal  the  victory,  Alexandroy  Makedonon  NEED  TO  WIN  CLEARLY  AND  WITHOUT  DECEIT,  hiding  attack  under  cover  of  night,  will  be  justify  for   Dario,  to  not  recognize  that  he  is  the  worse  military  commander,  in  the  worse  army  '' .

50. '' ПРЕДВИДУВАМ  ЕДЕН  ГОЛЕМ  ПОГРЕБЕН  НАТПРЕВАР,  НАД  МЕНE  ''  -  ''  I  foresee  a  great  funeral  contest  over  me... '' .

51. '' КРЕМИРАЈТЕ  ГО  МОЕТО  ТЕЛО  И  НЕ  ГРАДЕТЕ  НИКАКОВ  СПОМЕНК. ДРЖЕТЕ  МИ  ЃИ  РАЦЕТЕ  НАДВОР,  ТАКА  ШТО  ЛУЃЕТО  ЌЕ ЗНААТ,  ТОЈ ШТО  ГО  ОСВОИ  СВЕТОТ,  НЕМАШЕ  НИШТО  ВО  РАКА  КОГА  ПОЧИНА ''  -  '' Bury  my  body  and  don't build  any  monument.  Keep  my  hands  out  so  the  people  know  the  one  who  won  the  world  had  nothing  in  hand  when  he  died ''.

 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

.


ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

 *** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил адреса: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Македонон Александрој  и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКЕДОНOH

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.