Модификација на писмото КОИНОН МАКЕДОНОН за потребите на Царигратската Патријаршија  

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОНМодифициран КОИНОН МАКЕДОНОН

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Друга важна работа за азбуката - КОИНОН МАКЕДОНОН, е дека буквите се и броевите