ПОЛИТИЧКИТЕ СОСТОЈБИ ПОД И ОКОЛУ ПРЕМИМИНОТ ЅЕРМОПОЛЕ 480 ПНЕ