КОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо  

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН КОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо.

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Друга важна работа за азбуката - КОИНОН МАКЕДОНОН, е дека буквите сé и броевите