КОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо  

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОНКОИНОН МАКЕДОНОН - Македонсктo писмо.

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

Друга важна работа за азбуката - КОИНОН МАКЕДОНОН, е дека буквите се и броевите